SỞ Y TẾ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành mẫu đơn trong công tác

Quản lý đăng ký hành nghề y, dược tư nhân

____________________

Căn cứ Luật Dược số 34/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005 của Quốc hội khóa IX;

Căn cứ Pháp lệnh hành nghề y, dược tư nhân số 07/2003/PL-UBTVQH11 ngày 25 tháng 02 năm 2003 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc hành nghề y, dược tư nhân;

Căn cứ Nghị định 79/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định 103/2003/NĐ-CP ngày 12/9/2003 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh hành nghề y, dược tư nhân;

Căn cứ Thông tư 02/2007/TT-BYT ngày 24 tháng 01 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc hướng dẫn thi hành một số điều về điều kiện kinh doanh thuốc theo quy định của Luật Dược và Nghị định 79/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược;

Căn cứ Thông tư 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc hướng dẫn về hành nghề y, y học cổ truyền và trang thiết bị y tế tư nhân;

Căn cứ Thông tư số 11/2001/TT-BYT ngày 06 tháng 6 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc hướng dẫn điều kiện hành nghề dịch vụ xoa bóp;

Xét tình hình thực tế tại địa phương và theo đề nghị của Trưởng phòng Nghiệp vụ Dược,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này 26 Mẫu thủ tục hành chính được áp dụng trong công tác quản lý hành nghề y, dược tư nhân. Các mẫu được sử dụng thống nhất trong toàn tỉnh và được đưa vào thành phần hồ sơ có liên quan đến việc cấp, gia hạn, đổi chứng chỉ, chứng nhận và thẩm định cơ sở.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông (bà) Chánh văn phòng, Trưởng phòng Nghiệp vụ Dược, Trưởng phòng Y tế huyện, thị, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ quyết định này thi hành./.

Giám Đốc

(Đã ký)

Đang cập nhật