UBND THÀNH PHỐ CẦN THƠ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 17 tháng 1 năm 2006

QUYẾT ĐỊNH

V/v ủy quyền điều chỉnh dự toán chi ngân sách

______________________

CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước (sửa đổi) đã được Quốc hội khoá XI, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 16/12/2003;

Căn cứ Nghị định số 30/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay, ủy quyền cho Giám đốc Sở Tài chính được điều chỉnh dự toán chi ngân sách giữa các nhóm mục và giữa các quý trong năm của các cơ quan, đơn vị trong quá trình thực hiện nhưng không làm thay đổi tổng mức dự toán chi ngân sách đã được cấp có thẩm quyền giao.

Điều 2. Giám đốc Sở Tài chính có trách nhiệm tổ chức thực hiện trong phạm vi được ủy quyền, trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố để kịp thời chỉ đạo.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

KT. CHỦ TỊCH
Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Đang cập nhật