BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 789/QĐ-BHXH

Hà Nội, ngày 16 tháng 07 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ CÔNG SỞ TẠI CÁC ĐƠN VỊ TRONG HỆ THỐNG BẢO HIỂM XÃHỘI

TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

Căn cứ Nghị định số 94/2008/NĐ-CP ngày 22/8/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấutổ chức của Bảo him xã hội Việt Nam; Nghị định số 116/2011/NĐ-CP ngày 14/12/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số94/2008/NĐ-CP ;

Căn cứ Nghị định số 114/2010/NĐ-CP ngày 06/12/2010 của Chính phủ về bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 213/2006/QĐ-TTg ngày 25/9/2006 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lýcông sở các cơ quan hành chính nhà nưc; Thông tưsố 01/2007/TT-BXD ngày 31/01/2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung củaQuyết định số 213/2006/QĐ-TTg ;

Căn cứ Quyết định số 04/2011/QĐ-TTg ngày 20/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý tài chính đốivới Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 242/QĐ-BHXH ngày 16/3/2011 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về quản lý và thựchiện dự án đầu tư xây dựng công trình trong hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 292/QĐ-BHXH ngày 15/3/2012 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành Quychế quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại các đơn vị trong hệ thống Bảo hiểm xãhội;

Xét đề nghị của Trưởng Ban Chi,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Banhành kèm theo Quyết định này “Quy chế quản lý công sở tại các đơn vị trong hệthống Bảo hiểm xã hội”.

Điều 2. Quyếtđịnh này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bảo hiểmxã hội Việt Nam, Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trungương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 2;
- Tổng Giám đốc;
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Văn phòng Đảng ủy;
- Văn phòng Hội đồng qun lý;
- Lưu: VT, BC (06 bản).

TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Bạch Hồng

QUY CHẾ

QUẢNLÝ CÔNG SỞ TẠI CÁC ĐƠN VỊ TRONG HỆ THỐNG BẢO HIỂM XÃ HỘI
(Ban hành kèm theo Quyết định s
ố 789/QĐ-BHXHngày 16 tháng 07 năm 2013 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam)

Chương 1.

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phm vi điều chỉnh

1. Quy chế này quy định về quản lý,sử dụng công sở tại các đơn vị trong hệ thống Bảo hiểm xã hội (BHXH).

2. Công sở quy định trong Quy chế nàylà trụ sở làm việc của các đơn vị trong hệ thống BHXH, bao gồm: Nhà làm việc vàcác công trình phục vụ hoạt động của đơn vị trong khuôn viên đất của công sở đó.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Các đơn vị được giao trực tiếp quảnlý sử dụng công sở bao gồm:

1. Văn phòng BHXH Việt Nam, Đại diệnBHXH Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Viện Khoa học BHXH, Trường Đào tạonghiệp vụ BHXH, Trung tâm Thông tin, Trung tâm Lưu trữ, Trung tâm Giám định bảohiểm y tế và Thanh toán đa tuyến, Báo BHXH, Tạp chí BHXH (sau đây gọi là cácđơn vị sự nghiệp trực thuộc BHXH Việt Nam).

3. Các Ban Quản lý dự án trực thuộcBHXH Việt Nam (nếu có).

4. BHXH các tỉnh, thành phố trựcthuộc Trung ương (sau đây gọi là BHXH tỉnh).

5. BHXH các quận, huyện, thị xã,thành phố (sau đây gọi là BHXH huyện).

Chương 2.

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Hồ quản lý công sở

1. Công sở khi đã đưa vào sử dụngphải có hồ sơ để phục vụ cho công tác quản lý.

2. Đơn vị lập, quản lý và lưu giữ hồsơ quản lý công sở.

a) Văn phòng BHXH Việt Nam, Đại diệnBHXH Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc BHXHViệt Nam và các Ban Quản lý dự án trực thuộc BHXH Việt Nam có trách nhiệm lập,quản lý và lưu giữ hồ sơ quản lý công sở được giao trực tiếp quản lý sử dụng.

b) BHXH tỉnh có trách nhiệm lập, quảnlý và lưu giữ hồ sơ quản lý công sở được giao trực tiếpquản lý sử dụng và công sở do BHXH huyện trực tiếp quản lýsử dụng trên địa bàn tỉnh. Đồng thời gửi 01 bộ hồ sơ quản lý công sở cho BHXHhuyện được giao trực tiếp quản lý sử dụng công sở lưu giữ.

3. Hồ sơ quản lý công sở bao gồm: Hồsơ quản lý công sở được thiết lập ban đầu khi đưa vào sử dụng được quy định tạiĐiều 4 Quy chế này và được bổ sung trong quá trình sử dụng theo quy định tạiĐiều 5 Quy chế này.

Điều 4. Nội dung của hồ quản lý công sở được thiết lập ban đầu khi đưa vào sử dụng

1. Đối với công sở được đầu tư xâydựng mới, hồ sơ quản lý công sở bao gồm các giấy tờ sau đây:

a) Các giấy tờ liên quan về quyền sởhữu, quyền sử dụng công trình, quyền sử dụng đất.

b) Các tài liệu liên quan đến việcphê duyệt dự án, thiết kế, bản vẽ hoàn công, nghiệm thu, biên bản bàn giao đưacông trình vào sử dụng và quyết định phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành.

c) Biên bản xác định giá trị quyền sửdụng đất để tính vào giá trị tài sản của tổ chức theo quy định tại Nghị định số 13/2006/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ về việc xác định giá trịquyền sử dụng đt đtính vào giá trịtài sản của các tổ chức được nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất vàThông tư số 29/2006/TT-BTC ngày 04/4/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiệnNghị định số 13/2006/NĐ-CP .

d) Tài liệu hướng dẫn sử dụng trangthiết bị công trình (nếu có).

đ) Tài liệu phục vụ công tác bảo trìcông trình theo quy định tại Khoản 1, Điều 9 Nghị định số 114/2010/NĐ-CP gồm:Quy trình bảo trì công trình (bao gồm các nội dung quy định tại Khoản 3, Điều 6Nghị định số 114/2010/NĐ-CP ); lý lịch thiết bị lắp đặt trong công trình và cáchồ sơ, tài liệu cần thiết khác phục vụ cho bảo trì công trình.

2. Đối với công sở đã đưa vào sử dụngtừ trước ngày Quy chế quản lý công sở các cơ quan hành chính nhà nước ban hànhkèm theo Quyết định số 213/2006/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành mà chưa có hồ sơnêu tại Khoản 1 Điều này hoặc hồ sơ nêu tại Khoản 1 Điều này bị mất, thất lạc,không đảm bảo thì hồ sơ quản lý công sở bao gồm các giấy tờ sau đây:

a) Ảnh chụp toàn cảnh mặt chính côngsở.

b) Bản vẽ hiện trạng tổng mặt bằngcông sở thể hiện được vị trí, hình dáng, kích thước, diện tích thửa đất và cáccông trình trong khuôn viên công sở đó.

c) Bản vẽ hiện trạng mặt bằng cáctầng nhà.

d) Bản vẽ hiện trạng hệ thống cấpđiện, cấp thoát nước, thông tin liên lạc, phòng cháy chữa cháy và các thiết bịkhác đang được sử dụng trong công sở.

đ) Biên bản xác định cấp công trìnhvà chất lượng còn lại của công sở do cơ quan có chức năng quản lý chất lượngcông trình xây dựng thực hiện.

e) Quy trình bảo trì công trình baogồm các nội dung quy định tại Khoản 3, Điều 6 Nghị định số114/2010/NĐ-CP .

g) Biên bản xác định giá trị quyền sửdụng đất để tính vào giá trị tài sản của tổ chức theo quy định tại Nghị định số13/2006/NĐ-CP và Thông tư s29/2006/TT-BTC .

Trường hợp đơn vị được giao tráchnhiệm lập hồ sơ quản lý công sở không thực hiện được các nội dung nêu tại cácĐiểm a, b, c, d và e Khoản này thì được sử dụng nguồn kinh phí chi quản lý bộmáy của đơn vị để thuê các cơ quan, đơn vị có chức năng về tư vấn thiết kế, xâydựng thực hiện. Đơn giá thuê phải phù hợp với giá thuê phổ biến trên thị trườngđịa phương.

Điều 5. Bổ sung hồ trong quá trình sử dụng

Trong quá trình sử dụng phải bổ sungvào hồ sơ quản lý công sở các giấy tờ liên quan đến các nội dung thay đổi sauđây:

1. Giấy tờ liên quan đến công tác bảotrì, cải tạo công sở.

2. Giấy tờ liên quan đến việc tách,nhập thửa đất của công sở.

3. Giấy tờ liên quan đến việc sắpxếp, thu hồi, điều chuyển, thanh lý, bán công sở.

4. Hồ sơ trích ngang công sở (lậptheo hướng dẫn tại Khoản 1, Khoản 2 và Khoản 3, Mục II Thôngtư số 01/2007/TT-BXD ) gồm:

a) Bản trích ngang công sở: Lập theomẫu quy định tại Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2007/TT-BXD vànội dung trong Bản trích ngang công sở phải đảm bảo theoquy định tại Khoản 2, Mục II Thông tư số 01/2007/TT-BXD .

b) Bản vẽ sơ đồ tổng mặt bằng côngsở: Bản vẽ phải thể hiện được vị trí, hình dáng, kích thước, diện tích của thửađất; vị trí từng công trình trên khuôn viên đất; hình dáng, kích thước, diệntích xây dựng của từng công trình; ký hiệu hướng Bắc-Nam.

Điều 6. Quy chế nội bộ về quản lýsử dụng công sở

1. Đơn vị được giao trực tiếp quản lýsử dụng công sở có trách nhiệm xây dựng và ban hành Quy chế nội bộ về quản lýsử dụng công sở của đơn vị mình.

2. Quy chế nội bộ về quản lý sử dụngcông sở phải thể hiện được các nội dung sau đây:

a) Những quy định bắt buộc mọi tổchức, cá nhân (bao gồm cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị và khách tới làmviệc) phải chấp hành:

- Đối với khách tới làm việc: Kháchđến liên hệ công tác phải đăng ký với bộ phận bảo vệ của đơn vị để được hướngdẫn vào công sở; phải chấp hành sự chỉ dẫn của bảo vệ thường trực đơn vị;...

- Đối với cán bộ, công chức, viênchức của đơn vị: Phải có trách nhiệm quản lý, sử dụng trang thiết bị, phươngtiện làm việc cá nhân và của cơ quan theo quy định; làm việc đúng giờ; chấphành đúng quy định về lề lối làm việc của cơ quan; lái xe ra, vào và để xe đúngnơi quy định; hết giờ làm việc phải tắt các thiết bị điện và khóa cửa; thựchiện tiết kiệm khi sử dụng điện, nước, điện thoại, tuyệt đi tuân thủ các quy định về phòng, chống cháy nổ trong cơ quan;...

b) Những quy định mà các tổ chức, cánhân không được phép làm trong công sở: Gây mất an ninh, trật tự trong khu vựccông sở; sử dụng các thiết bị đun, nấu của cá nhân trongphòng làm việc; tàng trữ và sử dụng các chất cấm, chất dễ gây cháy, nổ, chấtđộc hại, nguy hiểm trong cơ quan; mua, bán hàng trong cơ quan;...

c) Trách nhiệm của Thủ trưởng đơn vị,cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị và khách tới làm việc trong việc quảnlý, sử dụng công sở: Thủ trưởng đơn vị có trách nhiệm thường xuyên đôn đốc,nhắc nhở cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên, người lao động của đơn vịthực hiện tốt các quy định về quản lý, sử dụng công sở; cán bộ, công chức, viênchức của đơn vị phải có trách nhiệm bảo vệ tài sản, trang thiết bị được bố trítrong công sở; ...

d) Quy định về xử lý đối với các tổchức, cá nhân vi phạm Quy chế nội bộ của đơn vị: Cán bộ,công chức, viên chức vi phạm những quy định trên, tùy mức độ sẽ bị xử lý kỷluật hành chính; đơn vị có cán bộ, công chức, viên chức vi phạm sẽ bị trừ điểmthi đua trong năm; khách tới làm việc không chấp hành những quy định trong quychế nội bộ của đơn vị sẽ bị bắt buộc ra khỏi cơ quan,...

đ) Các nội dung khác (nếu có).

Điều 7. Bố trí sắp xếp nơi làmviệc trong công sở

Đơn vị được giao trực tiếp quản lý sửdụng công sở căn cứ vào công sở được giao; slượng cánbộ, công chức, viên chức và đặc đim hoạt động của đơn vị để bố trí sắp xếp nơi làm việc bảo đảm các nguyên tắc theo quyđịnh tại Điều 8 Quy chế quản lý công sở các cơ quan hành chính nhà nước banhành kèm theo Quyết định số 213/2006/QĐ-TTg .

Điều 8. Yêu cầu về sử dụng công s

1. Yêu cầu chung về sử dụng công sở

a) Việc sử dụng công sở phải đúngcông năng thiết kế, đúng mục đích; không được chiếm dụng hoặc sử dụng công sởvào các mục đích sản xuất kinh doanh, cho thuê, cho mượn, làm nhà ở....

b) Việc sử dụng diện tích và trangthiết bị làm việc phải bảo đảm đúng tiêu chun, định mứccủa từng chức danh, nghiệp vụ chuyên môn theo ngành, lĩnh vực công tác theo quyđịnh tại Quyết định số 147/1999/QĐ-TTg ngày 05/7/1999 của Thủ tướng Chính phủquy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc tại các cơ quan nhànước, đơn vị sự nghiệp, Quyết định số 260/2006/QĐ-TTg ngày 14/11/2006 của Thủtướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 147/1999/QĐ-TTg Quyếtđịnh số 170/2006/QĐ-TTg ngày 18/7/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hànhQuy định tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị và phươngtiện làm việc của cơ quan và cán bộ, công chức, viên chức nhà nước và Thông tưsố 94/2006/TT-BTC ngày 09/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyếtđịnh số 170/2006/QĐ-TTg .

c) Bên ngoài cổng chính của công sởphải gắn biển tên và địa chỉ của đơn vị.

d) Quy chế nội bộ của đơn vị phảiđược niêm yết công khai tại cổng chính của đơn vị hoặc vịtrí dễ quan sát, dễ nhìn để cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị và khách đến liên hệ công tác biết và chấp hành.

đ) Công sở phải có sơ đồ chỉ dẫn, thểhiện rõ các khối nhà, các phòng làm việc, bộ phận công cộng, kỹ thuật, phục vụvà được đặt ở vị trí thuận lợi phục vụ cho công tác điều hành và phục vụ kháchđến liên hệ công tác.

e) Công sở phải có bộ phận bảo vệ làmviệc 24/24 giờ để bảo vệ, giữ gìn trật tự an ninh của đơn vị.

g) Công sở phải có trang thiết bịphòng chống cháy, nổ và phải được kiểm tra định kỳ đảm bảo yêu cầu sử dụng khicó sự cxảy ra.

h) Công tác vệ sinh công sở phải đượcthực hiện thường xuyên bảo đảm sạch sẽ, vệ sinh môi trường làm việc.

2. Yêu cầu về sử dụng phòng làm việctrong công sở

a) Bên ngoài các phòng làm việc phảicó biển ghi tên đơn vị. Đối với các cán bộ, công chức, viên chức có chức danh,được bố trí phòng làm việc riêng phải có bin ghi chứcdanh, đơn vị, họ và tên.

b) Các trang thiết bị trong phòng làmviệc phải được bố trí gọn gàng và thuận lợi cho các thành viên trong phòng làmviệc.

c) Không được sử dụng các thiết bịđun, nấu của cá nhân trong phòng làm việc.

d) Không được để các vật liệu nổ,chất dễ cháy trong phòng làm việc.

đ) Hết giờ làm việc phải tắt cácthiết bị điện và khóa cửa.

e) Khi nghỉ làm việc từ 3 ngày trởlên, phòng làm việc phải được niêm phong.

3. Yêu cầu về sử dụng các bộ phậncông cộng, kỹ thuật và phục vụ trong công sở

a) Các bộ phận công cộng, kỹ thuật vàphục vụ phải có biển ghi tên các bộ phận đó để tiện lợi cho việc quản lý sửdụng.

b) Các bộ phận kỹ thuật phải có biểnhướng dẫn sử dụng; đối với các bộ phận kỹ thuật có sự nguy hiểm như thiết bị điện, cứu hỏa... thì phải có biển cảnh báo sựnguy hiểm và ngăn ngừa những người không có trách nhiệm sử dụng.

c) Phòng tiếp dân và phòng tiếp kháchphải được bố trí ở vị trí thuận lợi cho việc tiếp đón và quản lý về an ninh,trật tự. Phòng tiếp dân, tiếp kháchphải có đủ diện tích và bàn ghế để phục vụ khách trong thời gian chờ đợi cũngnhư khi cán bộ, công chức gặp gỡ, làm việc.

d) Căn cứ vào nhu cầu công tác củađơn vị để bố trí các phòng họp cho phù hp. Phòng họp cầnđược bố trí đầy đủ các trang thiết bị như: Bàn ghế, âm thanh, ánh sáng và cáctrang thiết bị khác để đáp ứng yêu cầu công tác của đơn vị.

Điều 9. Bảo trì công sở

Thực hiện theo quy định tại Điều 10Quy chế quản lý công sở các cơ quan hành chính nhà nướcban hành kèm theo Quyết định số 213/2006/QĐ-TTg Nghị định số 114/2010/NĐ-CP Thông tư số 02/2012/TT-BXD ngày 12/6/2012 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nộidung về bảo trì công trình dân dụng, công trình công nghiệp vật liệu xây dựngvà công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị, Thông tư số 11/2012/TT-BXD ngày25/12/2012 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí bảo trì công trìnhxây dng. BHXH Việt Nam sẽ ban hành văn bản hướng dẫn riêngvề nội dung này.

Điều 10. Báo cáo tình hình quảnlý, sử dụng công s

Ngoài chế độ báo cáo theo quy địnhtại Điều 14 Quy chế quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại các đơn vị trong hệthống BHXH ban hành kèm theo Quyết định số 292/QĐ-BHXH các đơn vị trong hệthống BHXH thực hiện báo cáo biến động về tình hình quản lý, sử dụng công sở.Cụ th:

1. BHXH tỉnh, các đơn vị sự nghiệptrực thuộc BHXH Việt Nam, Văn phòng BHXH Việt Nam và Đại diện BHXH Việt Nam tạiThành phố Hồ Chí Minh: Lập báo cáo tình hình công sở theo Mu số 01-CS/BHXH (ban hành kèm theo Quy chế này) đối với các công sở dođơn vị quản lý, sử dụng.

2. Trong năm báo cáo có phát sinhcông sở mới đưa vào sử dụng do đầu tư, xây dựng mới hoặc tiếp nhận từ các đơnvị khác, các đơn vị phải lập hồ sơ trích ngang công sở theo quy định tại Khoản4, Điều 5 Quy chế này.

3. Các đơn vị gửi báo cáo theo quyđịnh tại Khoản 1 và Khoản 2 Điu này về BHXH Việt Nam vàgửi file Excel mẫu biu báo cáo về hộp thư điện tử [email protected]ước ngày 31/10 hàng năm.

Chương 3.

GIẢI QUYẾT CÁC TRANH CHẤP VÀ XỬ LÝ VI PHẠM TRONG SỬDỤNG CÔNG SỞ

Điều 11. Giải quyết tranh chấp vềquản lý sử dụng công sở

Thực hiện theo quy định tại Điều 22Quy chế quản lý công sở các cơ quan hành chính nhà nước ban hành kèm theo Quyếtđịnh số 213/2006/QĐ-TTg .

Điều 12. Xử lý vi phạm trong sửdụng công sở

Đơn vị, bộ phận, Thủ trưởng đơn vịđược giao trực tiếp quản lý công sở, cá nhân vi phạm hoặc lợi dụng chức vụ,quyền hạn làm trái các quy định trong Quy chế này thì tùy theotính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định tại Nghị địnhsố 66/2012/NĐ-CP ngày 06/9/2012 của Chính phủ quy định việc xử phạt vi phạm hànhchính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, xử lý kỷ luật hoặc truycứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật và Thông tư số 14/2013/TT-BTC ngày 05/02/2013 của Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện mộtsố điều của Nghị định số 66/2012/NĐ-CP .

Chương 4.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 13. Tổ chức thực hiện

1. Các đơn vị được giao trực tiếpquản lý sử dụng công sở có trách nhiệm thực hiện theo đúng các nội dung quyđịnh tại Quy chế này và xây dựng Quy chế nội bộ về quản lý sử dụng công sở củađơn vị mình theo Điều 6 Quy chế này.

2. BHXH tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo,hướng dẫn BHXH huyện xây dựng Quy chế nội bộ vquản lý sử dụng công sở của đơn vị và thực hiện các nội dung quy địnhtại Quy chế này.

3. Các văn bản quy phạm pháp luậthiện hành hoặc văn bản của Ngành trích dẫn tại Quy chế này được sửa đổi, bổsung hoặc thay thế bằng một văn bản khác thì được áp dụng theo văn bản sửa đổi,bổ sung hoặc thay thế.

Trong quá trình thực hiện, nếu cóvướng mắc đề nghị các đơn vị báo cáo kịp thời về BHXH Việt Nam để xem xét, giảiquyết./.

BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH/TP…

Mu số 01-CS/BHXH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 789/QĐ-BHXH ngày 16/07/2013 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam

BÁOCÁO TÌNH HÌNH CÔNG SỞ

STT

Tên ch tiêu

Đơn vị tính

Số lượng

Ghi chú

A

B

C

1

2

1

S công sở

2

Din tích đt

m2

3

Din tích nhà làm viêc

m2 sàn

4

Bình quân diện tích nhà làm việc

m2/người

5

Giá trị tài sản nhà đt theo s sách tại thời điểm báo cáo

Triệu đồng

- Đt

Triệu đồng

- Nhà

Triệu đồng

6

Kế hoạch cải tạo, xây dựng mới (nếu có)

m2 sàn

7

Dự toán kinh phí cải tạo, xây dựng mới (nếu có)

Triệu đồng


Người
lập biểu(Ký, ghi rõ họ tên)

………, ngày ... tháng ... năm ...
GIÁM ĐC
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

* Ghi chú:

- Số liệu báo cáo tính đến thời điểm30/9 hàng năm.

- Chỉ tiêu 1 "Số công sở":Ghi số lượng công sở đơn vị hiện đang được giao quản lý, sử dụng.

- Chỉ tiêu 2 "Diện tích đất":Ghi diện tích đất tăng hoặc giảm so với số liệu trong hồ trích ngang công sơn vịso sánh, đối chiếu với Bản trích ngang công sở báo cáo BHXH Việt Nam theo Công văn số 5162/BHXH-BC ngày 02/12/2011 của BHXH ViệtNam về việc lập hồ sơ trích ngang tại các đơn vị trong Ngành).

- Chỉ tiêu 3 "Diện tích nhà làmviệc": Ghi diện tích sàn nhà tăng hoặc giảm so với số liệu trong hồ sơtrích ngang công sở (đơn vị so sánh, đối chiếu với Bản trích ngang côngsở báo cáo BHXH Việt Nam theo Công văn số 5162/BHXH-BC ngày02/12/2011 của BHXH Việt Nam về việc lập hồ sơ trích ngang tại các đơn vị trongNgành).

- Chỉ tiêu 4 "Bình quân diệntích nhà làm việc": Tính cho mỗi cán bộ, công chức, viên chức (kể cả cánbộ hợp đồng) tại thời điểm báo cáo.

- Chỉ tiêu 6 "Kế hoạch cải tạo,xây dựng mới": Kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy địnhtại Quyết định số 242/QĐ-BHXH ngày 16/3/2011 của BHXHViệt Nam về quản lý và thựchiện dự án đầu tư xây dựng công trình trong hệ thống BHXH Việt Nam.

- Chỉ tiêu 7 "Dự toán kinh phícải tạo, xây dựng mới": Dự toán đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quyđịnh tại Quyết định số 242/QĐ-BHXH ngày 16/3/2011 của BHXHViệt Nam về quản lý và thực hiện dự án đầu tư xây dựngcông trình trong hệ thống BHXH Việt Nam.