BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 789/QĐ-BKHCN

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤCHÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

(Lĩnh vực: Năng lượngnguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân)

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀCÔNG NGHỆ

Căn cứ Nghị định số 20/2013/NĐ-CPngày 26 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạnvà cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CPngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghịđịnh số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung mộtsố điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Antoàn bức xạ và hạt nhân và Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủtục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học vàCông nghệ (Lĩnh vực Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân).

Các thủ tục hành chính được công bốtheo Quyết định này được quy định tại:

- Thông tư số 21/2013/TT-BKHCN ngày12/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc áp dụng tiêu chuẩnvà quy chuẩn kỹ thuật về an toàn hạt nhân trong lựa chọn địa điểm, thiết kế,xây dựng, vận hành và tháo dỡ tổ máy điện hạt nhân.

- Thông tư số 34/2014/TT-BKHCN ngày27/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đào tạo an toàn bứcxạ đối với nhân viên bức xạ, người phụ trách an toàn và hoạt động dịch vụ đào tạoan toàn bức xạ.

- Thông tư số 25/2014/TT-BKHCN ngày08/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc chuẩn bị ứngphó và ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân, lập và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cốbức xạ và hạt nhân.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hànhkể từ ngày ký.

Điều 3. Cục trưởng Cục An toàn bức xạ và hạtnhân, Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệmthi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng và các Thứ trưởng;
- Cục KSTTHC (Bộ Tư pháp);
- Cổng Thông tin điện tử của Bộ (để đăng tải);
- Lưu: VT, ATBXHN, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Việt Thanh

THỦ TỤC HÀNHCHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

(Lĩnh vực: Năng lượng nguyên tử, antoàn bức xạ và hạt nhân)

(Ban hành kèm theo Quyết định số789/QĐ-BKHCN ngày 20 tháng 4 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ )

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chứcnăng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ.

TT

Tên thủ tục hành chính

Cơ quan thực hiện

Thủ tục hành chính cấp Trung ương

1

Công nhận áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn

Bộ Khoa học và Công nghệ

2

Thẩm định Báo cáo phân tích an toàn

Cục An toàn bức xạ và hạt nhân

3

Cấp đăng ký hoạt động dịch vụ đào tạo an toàn bức xạ

Cục An toàn bức xạ và hạt nhân

4

Cấp sửa đổi đăng ký hoạt động dịch vụ đào tạo an toàn bức xạ

Cục An toàn bức xạ và hạt nhân

5

Cấp lại đăng ký hoạt động dịch vụ đào tạo an toàn bức xạ

Cục An toàn bức xạ và hạt nhân

6

Cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ đào tạo an toàn bức xạ

Cục An toàn bức xạ và hạt nhân

7

Cấp lại chứng chỉ hành nghề dịch vụ đào tạo an toàn bức xạ

Cục An toàn bức xạ và hạt nhân

8

Phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân cấp tỉnh

Bộ Khoa học và Công nghệ

9

Phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân cấp cơ sở (đối với công việc bức xạ sau: vận hành thiết bị chiếu xạ; sản xuất chất phóng xạ; chế biến chất phóng xạ; vận chuyển quá cảnh chất phóng xạ, vật liệu hạt nhân nguồn, vật liệu hạt nhân và thiết bị hạt nhân)

Bộ Khoa học và Công nghệ

10

Phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân cấp cơ sở (đối với công việc bức xạ còn lại, trừ công việc sử dụng thiết bị X – quang y tế)

Cục An toàn bức xạ và hạt nhân

11

Phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân cấp cơ sở (đối với công việc sử dụng thiết bị X-quang y tế)

Sở Khoa học và Công nghệ cấp tỉnh

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Quyết định 789/QĐ-BKHCN 2015 công bố thủ tục hành chính mới Bộ Khoa học và Công nghệ