UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 789/QĐ-UBND

Tuyên Quang, ngày 12 tháng 7 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬPBAN CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG XÃ HỘI HỌC TẬP TỈNH TUYÊN QUANG ĐẾN NĂM 2020

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 89/QĐ-TTG ngày09/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Xây dựng xã hội họctập giai đoạn 2012-2020”;

Căn cứ Văn bản số 882/BCĐQG-XHHT ngày30/01/2013 của Ban Chỉ đạo quốc gia về việc phê duyệt Đề án “Xây dựng xã hộihọc tập giai đoạn 2012-2020”;

Xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờtrình số 75/TTr-SGDĐT ngày 10/6/2013 về việc thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng xãhội học tập cấp tỉnh giai đoạn 2012-2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng xãhội học tập tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020, gồm các ông, bà có tên sau:

1. Trưởng ban: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnhphụ trách văn xã.

2. Phó Trưởng ban: Giám đốc Sở Giáo dục và Đàotạo.

3. Các Ủy viên:

- Mời đại diện lãnh đạo: Ủy ban Mặt trận tổ quốctỉnh, Liên đoàn lao động tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, HộiNông dân tỉnh; Hội Cựu chiến binh tỉnh làm thành viên Ban Chỉ đạo;

- Đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ;

- Đại diện lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh vàXã hội;

- Đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn;

- Đại diện lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Đại diện lãnh đạo Sở Tài chính;

- Đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Dulịch;

- Đại diện lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông;

- Đại diện lãnh đạo Sở Y tế;

- Đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng;

- Đại diện lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường;

- Đại diện lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh;

- Đại diện lãnh đạo Hội người cao tuổi;

- Đại diện lãnh đạo Hội Khuyến học sinh;

- Đại diện lãnh đạo Hội Cựu Giáo chức tỉnh;

- Phó Chủ tịch phụ trách khối Văn hóa xã hộiUBND huyện, thành phố.

Điều 2. Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo

- Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch vàtổ chức triển khai nhiệm vụ của tỉnh trong việc thực hiện Đề án “Xây dựng xãhội học tập giai đoạn 2012-2020” của Chính phủ.

- Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn,kiểm tra, đôn đốc các ngành, các huyện, thành phố trong việc thực hiện cácnhiệm vụ, chương trình của Đề án, Kế hoạch.

- Sở Giáo dục và Đào tạo là cơ quan thường trựcBan Chỉ đạo, có nhiệm vụ bảo đảm các điều kiện hoạt động của Ban Chỉ đạo.

- Trưởng Ban Chỉ đạo phân công nhiệm vụ cụ thểcho các thành viên Ban Chỉ đạo; các thành viên của Ban Chỉ đạo làm việc theochế độ kiêm nhiệm và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thihành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốcSở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Thủtrưởng các đơn vị có liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu tráchnhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy; (báo cáo)
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Phó Chủ tịch khối Văn xã;
- Ủy ban MTTQ, các đoàn thể tỉnh;
- Như Điều 3 (thực hiện);
- Phó Chánh VP khối Văn xã;
- Trưởng phòng VX; C.viên GD;
- Lưu: VT, (Ha 45).

CHỦ TỊCH
Chẩu Văn Lâm