ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐNG NAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 789/QĐ-UBND

Đồng Nai, ngày 17 tháng 03 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH ĐẤU GIÁ QUYỀN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN NĂM 2016

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyn địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;

Căn cứ Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12 khóa XII thông qua ngày 17/11/2010;

Căn cứ Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ về việc bán đấu giá tài sản;

Căn cứ Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2012 của Chính phủ quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 54/2014/TTLT-BTNMT-BTC ngày 09/9/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tài chính quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2012 của Chính phủ quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản;

Căn cứ Quyết định 61/QĐ-UBND ngày 12/01/2016 Phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến năm 2030;

Xét Tờ trình số 170/TTr-STNMT ngày 08/3/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệtKế hoạch đấu giá quyn khai thác khoáng sản năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch đấu giá quyn khai thác khoáng sản năm 2016 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai với các nội dung chủ yếu sau đây:

1. Danh mục các mỏ khoáng sản tổ chức đấu giá

STT

Tên mỏ

Loại khoáng sản

Địa chỉ

Trữ lượng (m3)

Diên tích (ha)

Ghi chú

1

Mỏ cát xây dựng trên sông La Ngà

Cát xây dựng

huyện Định Quán, Xuân Lộc

449.000

40,77

2

Mỏ cát xây dựng trên lòng hồ Trị An

Cát xây dựng

huyện Định Quán

171.000

12,25

2. Các bước tiến hành

- Ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng đấu giá

- Lập các thủ tục, các hoạt động liên quan phục vụ công tác đấu giá:

+ Xây dựng tiêu chí và mẫu hồ sơ đấu giá.

+ Xác định giá khởi điểm, tiền đặt trước.

+ Tchức xét chọn tổ chức, cá nhân đủ điều kiện được tham gia phiên đấu giá.

+ Tchức các phiên họp Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản để chuẩn bị cho công tác đấu giá và tổ chức phiên đấu giá.

+ Xác định tọa độ, mặt bằng khai thác và mốc giới phạm vi vị trí mỏ cho đơn vị trúng đấu giá ngoài thực địa.

+ Hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp trúng đấu giá sau khi hoàn thành thủ tục đấu giá (cấp văn bản xác nhận trúng đấu giá, cấp giấy phép khai thác khoáng sản và các thủ tục khác có liên quan theo quy định...).

3. Thời gian thực hiện: Năm 2016

4. Kinh phí thực hiện

- Nguồn kinh phí đảm bảo cho hoạt động Hội đồng đấu giá được sử dụng từ nguồn kinh phí sự nghiệp tài nguyên và môi trường của Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Thống nhất tổng kinh phí thực hiện tại mỗi mỏ tổ chức đấu giá: 38.280.000 đng (Ba mươi tám triệu, hai trăm tám mươi nghìn đồng chẵn) Kế hoạch s 63/KH-STNMT ngày 08/3/2016của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Điu 2. Căn cứ nội dung Điều 1 Quyết định này, Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện:

1. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông đăng thông tin trên trang thông tin điện tử UBND tỉnh, công khai Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại Điều 1 Quyết định này trên trang thông tin điện tử của UBND tỉnh.

2. Thực hiện đầy đủ các nội dung các bước tiến hành theo kế hoạch tại Điều 1 Quyết định này, bảo đảm công tác đấu giá đúng tiến độ theo kế hoạch.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp, Xây dựng, Công Thương, Thông tin và Truyền thông; Chủ tịch UBND huyện Định Quán, Chủ tịch UBND huyện Xuân Lộc; Các tổ chức, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Chủ tịch, các PCT. UBND tỉnh;
- Chánh, Phó Văn phòng CNN;
- Lưu: VT, CNN, KT.

KT. CH TỊCHPHÓ CHỦ TỊCH
Võ Văn Chánh