ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 79/2003/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 05 năm 2003

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ GIAO QUYỀN TỰ CHỦ TÀI CHÍNH GIAI ĐOẠN 2003-2005 CHO ĐOÀN ĐO ĐẠC BẢN ĐỒ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
Căn cứ Nghị định số 10/2002/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2002 của Chính phủ về chế độ tài chính áp dụng cho đơn vị sự nghiệp có thu ;
Căn cứ Thông tư số 25/2002/TT-BTC ngày 21 tháng 3 năm 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 10/2002/NĐ-CP ngày 16/01/2002 của Chính phủ ;
Theo đề nghị của Sở Tài chánh-Vật giá tại Công văn số 1316/TCVG-HCSN ngày 25 tháng 4 năm 2003 về việc giao quyền tự chủ tài chính cho các đơn vị sự nghiệp có thu (loại I) ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Nay giao quyền tự chủ tài chính theo cơ chế tự bảo đảm toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên cho Đoàn Đo đạc bản đồ như sau :

- Dự toán thu (phần được để lại đơn vị) : 24.410 triệu đồng/năm.

- Dự toán chi : 24.410 triệu đồng/năm.

Điều 2.- Dự toán thu chi quy định tại Điều 1 được thực hiện từ ngày 01 tháng 01 năm 2003 và áp dụng trong 3 năm (2003-2005).

Điều 3.- Trong thời gian được giao tự chủ tài chính 3 năm (2003-2005) nếu có thay đổi nhiệm vụ ảnh hưởng đến dự toán thu, chi so với quyết định giao, Thủ trưởng đơn vị cùng Sở chủ quản và Sở Tài chánh-Vật giá xem xét thống nhất trình Ủy ban nhân dân thành phố quyết định.

Điều 4.- Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tài chánh-Vật giá, Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố, Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền, Giám đốc Sở Địa chính-Nhà đất, Giám đốc Đoàn Đo đạc bản đồ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.


Nơi nhận :

- Như điều 4
- Bộ Tài chính
- TT/TU, TT.HĐND/TP
- Thường trực UBND/TP
- VPHĐ-UB : PVP/KT, ĐT
- Tổ TM, ĐT
- Lưu (TM-Ph)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Huỳnh Thị Nhân