ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 28 tháng 2 năm 2005

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH LÀO CAI

Về việc Ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo, Ban Quản lý Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng tỉnh Lào Cai

_________________________


 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND & UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 661/QĐ-TTg ngày 29/7/1998 của Thủ tướng Chính phủ về mục tiêu, nhiệm vụ, chính sách và tổ chức thực hiện Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 28/1999/TT-LT ngày 03/02/1999 giữa Bộ Nông nghiệp&PTNT và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định 661/QĐ-TTg ;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp&PTNT (cơ quan thường trực Ban Điều hành DA 661 tỉnh Lào Cai) tại Công văn số 97/CV-NLN ngày 18/02/2005,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế chức năng, nhiệm vụ và chế độ làm việc của Ban Điều hành và Ban Quản lý Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng (Dự án 661) tỉnh Lào Cai.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Quy định trước đây trái với Quy định tại Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng ban Điều hành Dự án 661 tỉnh, Giám đốc sở Nông nghiệp&PTNT, Trưởng Ban QLDA 661 tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Chi cục Trưởng Chi cục Lâm nghiệp, căn cứ Quyết định thi hành.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Phạm Văn Cường