ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 79/2006/QĐ-UBND

Đông Hà, ngày 23 tháng 11 năm 2006

QUYẾT ĐỊNH

V/VPHÊ DUYỆT QUY HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG KHU DỊCH VỤ - DU LỊCH DỌC TUYẾN ĐƯỜNG VENBIỂN CỬA TÙNG - CỬA VIỆT ĐẾN 2015 CÓ TÍNH ĐẾN NĂM 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND vàUBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày26/11/2003;

Căn cứ Nghị định 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về Quy hoạch xây dựng;

Căn cứ ý kiến của Thường trựcHĐND tỉnh tại văn bản số 220 CV-TT ngày 16/11/2006;

Xét hồ sơ thiết kế quy hoạchchung xây dựng Khu Dịch vụ - Du lịch dọc tuyến đường ven biển từ Cửa Tùng đếnCửa Việt do Trung tâm KHCN xây dựng công nghiệp và đô thị - Bộ Xây dựng lập; Đềnghị của UBND huyện Gio Linh ( văn bản số 320/TT-UBND ngày 3/10/2006) và Báocáo thẩm định của Sở Xây dựng (văn bản số 165/SXD-TĐQH ngày 07/7/2006),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyhoạch chung xây dựng Khu Dịch vụ - Du lịch dọc tuyến đường ven biển Cửa Tùng -Cửa Việt đến năm 2015 có tính đến năm 2020 với những nội dung chủ yếu sau:

1. Phạm vi và ranh giới quyhoạch:

- Diện tích khu vực nghiên cứu:746,17 ha.

+ Phía Bắc giáp Cửa Tùng

+ Phía Đông giáp Biển Đông

+ Phía Nam giáp thôn 5 xã GioHải, huyện Gio Linh

+ Phía Tây giáp các xã Gio Hảivà Trung Giang, huyện Gio Linh

2. Tính chất: Khu Dịch vụ - Dulịch, vui chơi giải trí.

3. Quy mô dân số: Hiện trạng: 3.540người

Trong đó:

- Xã Trung Giang: 2.040 người

- Xã Gio Hải: 1.500 người

Năm 2015 dân số dự kiến đạt: 7.500người

Năm 2020 dân số dự kiến đạt: 12.250người

4. Quy mô đất đai: Đất quy hoạch746,17 ha.

Quy hoạch sử dụng đất đến năm2015 và 2020.

TT

Loại đất

Năm 2015

Năm 2020

Diện tích (ha)

Tỷ lệ (%)

Diện tích (ha)

Tỷ lệ (%)

1

Đất ở

1.1

- Đất đô thị mới

21,63

5,09

22,61

3,03

1.2

- Đất đô thị hoá

33,22

7,81

57,12

7,66

1.3

- Đất làng xóm cải tạo chỉnh trang

32,77

7,71

126,04

16,89

1.4

- Đất tái định cư

6,98

1,64

12,4

1,66

2

Đất các công trình công cộng

20,86

4,91

26,13

3,5

3

Đất các công trình dịch vụ du lịch

45,95

10,81

52,85

7,08

4

Đất cây xanh công viên, cây xanh TDTT

33,70

7,93

69,80

9,35

5

Đất các công trình đầu mối HTKT

7,96

1,87

7,96

1,07

6

Đất giao thông quy hoạch

42,3

9,95

71,18

9,54

7

Đất rừng phòng hộ ven biển

85,23

20,05

85,23

11,42

8

Bãi cát ven biển

83,27

19,59

83,27

11,17

9

Đất canh tác và dự trữ phát triển

67,84

9,09

10

Đường ven biển

11,29

2,65

63,74

8,54

5. Định hướng phát triển không gian đến năm2015 có tính đến năm 2020.

5.1. Các khu quy hoạch mới chủ yếu phát triểntheo tuyến đường quốc phòng ven biển và tuyến đường chính liên thôn hiện có.

5.2. Các điểm dịch vụ - du lịch tập trung

- Khu 1: Khu dịch vụ du lịch tổng hợp, diện tích42,81 ha.

- Khu 2: Khu nghỉ dưỡng sinh thái cao cấp, diệntích 42,48 ha.

- Khu 3: Khu dịch vụ tổng hợp, diện tích 49,58 ha

- Khu 4: Khu dịch vụ du lịch tổng hợp, diện tích75,14 ha.

- Các khu dân cư và cây xanh bố trí đều khắptrong các thôn, làng kết hợp chỉnh trang xây dựng mới theo quy hoạch.

6. Phát triển cơ sở hạ tầng

6.1. Giao thông

- Tuyến giao thông chính Cửa Việt - Cửa Tùng mặtcắt ngang 53m

- Trục đường chính khu vực mặt cắt ngang 37,0m

- Trục đường liên khu vực mặt cắt ngang 20,5m

- Các trục đường còn lại mặt cắt ngang 11,5m;15,5m

6.2. Chuẩn bị kỹ thuật

- San nền: Cốt khống chế san nền cho khu vực +2,50m

Độ dốc san nền 0,2% ÷ 2%

- Thoát nước về các trục đường giao thông và cáclưu vực khe suối

6.3. Cấp nước:

Nhu cầu dùng cho toàn khu dịch vụ - du lịch

- Năm 2015: 2.260 m3/ngđêm

- Năm 2020: 3.940 m3/ngđêm

Nguồn nước:

- Khu 1 ( Khu dịch vụ - du lịch tổng hợp) lấynước từ hệ thống nước thị trấn Cửa Việt.

- Khu 4 (Khu dịch vụ - du lịch tổng hợp) lấynước từ hệ thống nước Cửa Tùng, kết hợp nguồn nước ngầm.

- Các Khu còn lại sử dụng giếng khoan nước ngầmtại chỗ.

6.4. Cấp điện: Tổng công suất dùng điện cho toànkhu dịch vụ - du lịch đến năm 2015 là: 20024KW

6.5. Thoát nước bẩn và vệ sinh môi trường

- Xây dựng 04 trạm xử lý nước thải có công suấttừ 500 ÷ 800 m3/ngđêm tại 4 điểm dịch vụ tập trung.

- Rác thải được thu gom xử lý theo quy trình thugom rác thải chung của khu dịch vụ - du lịch.

Điều 2. Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốcTrung tâm KHCN xây dựng công nghiệp và đô thị - VCC - Bộ Xây dựng có tráchnhiệm:

- Hoàn chỉnh hồ sơ quy hoạch chung xây dựng khudịch vụ - du lịch dọc tuyến đường ven biển từ Cửa Tùng đến Cửa Việt và bàn giaocho UBND huyện Gio Linh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban quản lý các Khu Dulịch tỉnh mỗi đơn vị 01 bộ.

- UBND huyện Gio Linh chủ trì phối hợp với SởXây dựng tổ chức công bố quy hoạch cho các tổ chức, cá nhân có liên quan biếtđể tham gia quản lý và xây dựng theo quy hoạch.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xâydựng, Tài nguyên và Môi trường, Thương mại - Du lịch, Giao thông - Vận tải, BQLcác Khu Du lịch tỉnh, Thủ trưởng các Ngành liên quan; Chủ tịch UBND huyện GioLinh; Chủ tịch UBND các xã: Gio Hải, Trung Giang, huyện Gio Linh và Giám đốcTrung tâm KHCN xây dựng công nghiệp và đô thị - VCC - Bộ Xây dựng chịu tráchnhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 3
- TT.Tỉnh uỷ (B/C)
- TT/HĐND tỉnh (B/C); Đã ký
- Chủ tịch, các PCT;
- Các PVP, CV;
- Lưu: VT, CN

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Hữu Phúc