ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 79/2007/QĐ-UBND

Vũng Tàu, ngày 16 tháng 10 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔSUNG KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2007

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 03/2007/QĐ-UBND ngày 12 tháng 01 năm 2007 củaỦy ban nhân dân tỉnh về việc giao chỉ tiêukế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm2007;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch - Đầu tư tại Công văn số 1830/SKHĐT-XDCB ngày 03 tháng 10 năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Bổ sung kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2007từ nguồn vốn ngân sách 20 tỷ đồng đã bố trí đầu năm để thanh toán khối lượngchuẩn bị đầu tư các dự án tạm ngưng chuẩn bị thủ tục xây dựng cơ bản theo phụlục đính kèm Quyết định này.

Điều 2. Sở Kế hoạch - Đầutư có trách nhiệm thông báo kế hoạch vốn cho các chủ đầu tư để triển khai thựchiện, các chủ đầu tư căn cứ nhiệm vụ được giao tổ chức giải ngân hết số vốn đãđược bố trí trong năm 2007.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch- Đầu tư, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; các chủđầu tư và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyếtđịnh này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Minh Sanh

KẾ HOẠCH

VỐN ĐẦU TƯXÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2007 THANH TOÁN KHỐI LƯỢNG ĐÃ HOÀN THÀNH CÁC DỰ ÁN TẠM NGƯNGCHUẨN BỊ THỦ TỤC XÂY DỰNG CƠ BẢN
(Kèm theo Quyết định số 79/2007/QĐ-UBND ngày 16 tháng 10 năm 2007 của
Ủyban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu)

Đơn vị:triệu đồng

STT

Danh mục dự án

Chủ đầu tư

Giá trị quyết toán

Đã cấp phát đến hết năm 2006

Kế hoạch 2007

Ghi chú

Tổng số

6.247

1.039

5.188

1

Mở rộng bờ kè, san lấp mặt bằng, nạo vét luồng lạch cảng bến tạm Lộc An

Ban Quản lý dự án huyện Đất Đỏ

184

0

164

2

Xây dự án các khu chức năng Trường Trung học Phổ thông bán công Nguyễn Bỉnh Khiêm

Sở Giáo dục – Đào tạo

260

0

260

3

Nâng cấp đường liên xã Hoà Hội – Bình Châu

Ban Quản lý dự án huyện Xuyên Mộc

524

100

424

4

Đường trung tâm xã Hòa Hội đi xã Hòa Bình (liên xã Hòa Bình - Hòa Hội )

Ban Quản lý dự án huyện Xuyên Mộc

567

40

527

5

Đường Bông Trang -Hòa Hội

Ban Quản lý dự án huyện Xuyên Mộc

797

446

351

6

Đường quy hoạch số 4 thị trấn Phước Bửu (giai đoạn 2)

Ban Quản lý dự án huyện Xuyên Mộc

553

232

321

7

Đường Bàu Lâm – Bình Châu

Ban Quản lý dự án huyện Xuyên Mộc

1.153

171

982

8

Đường sau khu thể thao kéo dài đến đường số 8 (đường quy hoạch số 10)

Ban Quản lý dự án huyện Xuyên Mộc

86

0

86

9

Đường xã Xuyên Mộc (đường một chiều trung tâm xã Xuyên Mộc)

Ban Quản lý dự án huyện Xuyên Mộc

398

0

398

10

Đường Phước Tân - Xuyên Mộc - Phước Bửu

Ban Quản lý dự án huyện Xuyên Mộc

180

0

180

11

Đường giao thông nội vùng dự án định canh, định cư Ngãi Giao – Kim Long – Bình Giã

Ban Quản lý dự án định canh, định cư Ngãi Giao – Kim Long – Bình Giã

208

50

158

12

Đường quy hoạch số 7 thị trấn Ngãi Giao

Ban Quản lý dự án huyện Châu Đức

110

0

110

13

Đường quy hoạch số 19 thị trấn Ngãi Giao

Ban Quản lý dự án huyện Châu Đức

254

0

254

14

Trường Tiểu học Kim Đồng xã Xuân Sơn

Ban Quản lý dự ánhuyện Châu Đức

120

0

120

15

Sân vận động thuộc Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Châu Đức

Ban Quản lý dự án huyện Châu Đức

428

0

428

16

Đường giao thông, cầu qua Suối Tre và 2 Trường Mẫu giáo Tân Sơn, Bàu Phượng thuộc dự án định canh, định cư xã Châu Pha

Ban Quản lý dự định canh, định cư xã Châu Pha

187

0

187

17

Nâng cấp đường Ấp Bắc xã Hòa Long đi thôn Quảng Phú, xã Đá Bạc

Công ty Cao su Thống Nhất

238

0

238