UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 79/2007/QĐ-UBND

Thủ Dầu Một, ngày 06 tháng 8 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐẶT TÊN ĐƯỜNGTRÊN ĐỊA BÀN THỊ TRẤN MỸ PHƯỚC, HUYỆN BẾN CÁT UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm phápluật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường,phố và công trình công cộng;

Căn cứ vào Nghị quyết số 14/2007/NQ-HĐND7 ngày20 tháng 7 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc đặt tên đường trên địabàn thị trấn Mỹ Phước, huyện Bến Cát,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay đặt tên 04tuyến đường trên địa bàn thị trấn Mỹ Phước, huyện Bến Cát (códanh mục kèm theo).

Điều 2. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dântỉnh; Giám đốc Sở Văn hóa – Thông tin; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan; Chủtịch Uỷ ban nhân dân huyện Bến Cát chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từngày ký./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH




Nguyễn Hoàng Sơn

DANH MỤC

TÊN ĐƯỜNG TRÊN ĐỊABÀN THỊ TRẤN MỸ PHƯỚC - HUYỆN BẾN CÁT
(Kèm theo Quyết định số 79/2007/QĐ-UBND ngày 06/8/2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnhBình Dương)

STT

Tên đường

Điểm đầu

Điểm cuối

Dài

(m)

Rộng

(m)

Kết cấu

1

Đường 2/9

Giáp Quốc lộ 13

(Trường Lê Quý Đôn)

Giáp đường ĐT741

(Chợ Chánh Phú Hòa)

8.000

16

Nhựa

2

Đường 30/4

Giáp Quốc lộ 13

(Ngã 3 Vật tư)

Trạm biến thế điện 35 KV

2.650

06

Nhựa

3

Đường HùngVương

Giáp Quốc lộ 13

(Ngã 3 Công an huyện)

Ngã 4 An Điền

950

09

Nhựa

4

Đường Ngô Quyền

Giáp đường Hùng Vương từ ngã 3 Cầu Đò

Giáp đường Bến Tranh

1.300

05

Sỏi đỏ