UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 79/2007/QĐ-UBND

Pleiku, ngày 10 tháng 8 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ CÔNG TÁC PHÍ, CHẾ ĐỘ CHI TIÊU HỘI NGHỊ ĐỐI VỚICÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC VÀ ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP CỦA TỈNH GIA LAI

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ LuậtTổ chức HĐND & UBND năm 2003;

Căn cứ Thôngtư số 23/2007/TT-BTC ngày 21/3/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn quy định mức chicông tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nướcvà đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghịquyết số 18/2007/NQ-HĐND ngày 24/7/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh khoá IX, kỳhọp thứ 11 về việc quy định mức chi công tác phí và chế độ chi tiêu các cuộchội nghị đối với cơ quan Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định chế độ công tác phí, chếđộ chi tiêu hội nghị đối với các cơ quan Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lậpcủa tỉnh Gia Lai.

Điều2. Các Ông Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh,Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố,Thủ trưởng các sở, ban, ngành, các đơn vị hành chính sự nghiệp và các cơ quancó liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết địnhnày có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 92/2005/QĐ-UBND ngày 01/8/2005 của Uỷ ban nhân dân tỉnh./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Phạm Thế Dũng

QUY ĐỊNH

CHI TIẾT CÁC MỨC CHI VỀ CHẾ ĐỘ CÔNG TÁC PHÍ, CHẾ ĐỘ CHI TIÊU HỘINGHỊ ĐỐI VỚI CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC VÀ ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP CỦA TỈNH GIA LAI
(Kèm theo Quyết định số: 79 / 2007/QĐ-UBND ngày 10 /8/2007 của UBND tỉnh)

I/ CÁC MỨCCHI THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ CÔNG TÁC PHÍ:

1/ Phạm vi, đối tượng, điều kiện được thanh toáncông tác phí:

Thực hiện đúng theo quy định tại điểm 1 đến điểm8 mục I Thông tư số 23/2007/TT-BTC ngày 21/3/2007 của Bộ Tài chính.

2/ Phụ cấp lưu trú:

- Đối với trường hợp đi công tác ngoài tỉnh: Mứcphụ cấp lưu trú 70.000đồng/ngày/người.

- Đối với trường hợp đi công tác trong tỉnh: Mứcphụ cấp lưu trú 40.000đồng/người/ngày. Riêng trường hợp đi và về trong ngày:Mức phụ cấp lưu trú: 25.000đồng/người/ngày.

3/ Thanh toán tiền thuê phòng nghỉ tại nơi đếncông tác:

- Mức chi thuê phòng nghỉ được thanh toán theophương thức thanh toán khoán theo các mức sau:

+ Đi công tác ngoài tỉnh :

* Đi công tác tại thành phố Hà Nội, thành phố HồChí Minh: 100.000đồng/ người/ngày.

* Đi công tác tại các tỉnh, thành phố còn lại:80.000đồng/người/ngày

+ Đi công tác trong tỉnh: 50.000đồng/người/ngàyđối với trường hợp đến công tác tại Thành phố Pleiku; 30.000đồng/người/ngày đốivới trường hợp đến công tác tại các huyện, thị xã.

- Trong trường hợp các mức khoán nêu trên khôngđủ để thuê chỗ nghỉ được cơ quan đơn vị thanh toán theo giá thuê phòng thực tế(có hoá đơn hợp pháp) như sau:

+ Đối với các đối tượng là Bí thư Tỉnh uỷ, Phó Bíthư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh tốiđa là: 400.000đồng/ngày/phòng;

+ Đối với các đối tượng là Ủy viên Ban thường vụtỉnh uỷ, Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnhvà các chức danh tương đương tối đa: 350.000 đồng/ngày/phòng;

+ Đối với chức danh cán bộ, công chức còn lạithanh toán theo giá thuê phòng thực tế của khách sạn thông thường, mức thanhtoán như sau:

* Đi công tác ngoài tỉnh: Đi công tác tại thànhphố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh tối đa: 300.000đồng/ngày/phòng 2 người; đicông tác tại các tỉnh, thành phố còn lại tối đa: 250.000đồng/ngày/phòng 2 người.

* Đi công tác trong tỉnh tối đa:200.000đồng/ngày/phòng 2 người đối với trường hợp đến công tác tại Thành phốPleiku; tối đa: 140.000đồng/ngày/phòng 2 người đối với trường hợp đến cáchuyện, thị xã.

Trường hợp đi công tác một mình hoặc đoàn côngtác có lẻ người hoặc lẻ người khác giới thì được thanh toán theo mức thuê phòngtối đa không quá các mức trên.

Trường hợp cán bộ, công chức đi công tác được cơquan, đơn vị nơi đến công tác bố trí chỗ nghỉ mà cán bộ đến công tác không phảitrả tiền thuê chỗ nghỉ, thì người đi công tác không được thanh toán khoản tiềnkhoán thuê chỗ nghỉ. Nếu phát hiện những trường hợp cán bộ đã được cơ quan, đơnvị đến công tác bố trí chỗ nghỉ không phải trả tiền nhưng vẫn đề nghị cơ quan,đơn vị cử đi công tác thanh toán tiền thuê chỗ nghỉ, thì người đi công tác phảinộp lại số tiền đã thanh toán cho cơ quan, đơn vị đồng thời phải bị xử lý kỷluật theo quy định của pháp luật.

4/ Thanh toán khoán tiền công tác phí theo tháng:

- Đối với cán bộ xã thường xuyên phải đi công táclưu động trên 10 ngày/tháng thì được áp dụng thanh toán tiền công tác phí theohình thức khoán. Mức khoán tối đa không quá 70.000 đồng/tháng/người;

- Đối với cán bộ thuộc các cơ quan, đơn vị cònlại, phải thường xuyên đi công tác lưu động trên 10 ngày/tháng (như: Văn thư đigửi công văn, cán bộ kiểm lâm đi kiểm tra rừng...) thì tuỳ theo điều kiện vàkhả năng kinh phí, thủ trưởng cơ quan, đơn vị quy định mức khoán tiền công tácphí cho cán bộ đi công tác theo mức khoán tối đa không quá 200.000đồng/người/tháng.

II/ CÁC MỨC CHI THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ CHI TIÊU HỘINGHỊ:

1/ Đối tượng, phạm vi áp dụng, thời gian, cơquan, đơn vị tổ chức hội nghị:

Thực hiện đúng quy định tại điểm 1 đến điểm 5 mụcII Thông tư số 23/2007/TT-BTC ngày 21/3/2007 của Bộ Tài chính.

2/ Các mức chi cụ thể:

- Chi hỗ trợ tiền ăn cho đại biểu là khách mờikhông thuộc diện hưởng lương từ ngân sách nhà nước theo quy định sau:

+ Cuộc họp cấp tỉnh tổ chức: Mức chi hỗ trợ tiềnăn tối đa: 70.000 đồng/ngày/người;

+ Cuộc họp cấp huyện và tương đương tổ chức: Mứcchi hỗ trợ tiền ăn tối đa: 50.000 đồng/ngày/người;

+ Cuộc họp cấp xã và tương đương tổ chức: Mức chihỗ trợ tiền ăn tối đa: 20.000 đồng/ngày/người;

Tuỳ theo khả năng kinh phí, tính chất của hộinghị, thủ trưởng cơ quan, đơn vị quy định mức chi hỗ trợ tiền ăn nhưng khôngvượt quá các mức quy định nêu trên.

- Chi hỗ trợ tiền thuê chỗ nghỉ cho đại biểu làkhách mời không thuộc diện hưởng lương:

+ Mức chi hỗ trợ tiền thuê phòng nghỉ được thanhtoán theo phương thức thanh toán khoán hoặc hoá đơn thực tế theo các mức thanhtoán công tác phí cho các chức danh cán bộ, công chức quy định tại điểm 3 mục Inêu trên.

- Chi nước uống, tuỳ theo khả năng kinh phí, tínhchất của hội nghị, thủ trưởng cơ quan đơn vị quyết định, nhưng không quá: 7.000đồng/ngày/đại biểu;

- Chi hỗ trợ tiền tàu xe cho đại biểu là khách mời không hưởng lương theođúng chế độ công tác phí hiện hành.

III/ TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1/ Thực hiện theo quy định của Thông tư23/2007/TT-BTC ngày 21/3/2007 của Bộ Tài chính và các văn bản hướng dẫn của BộTài chính về chế độ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập:

- Các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chiphí hoạt động và các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo một phần chi phí hoạtđộng thực hiện theo quy định tại Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 củaChính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổchức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

2/ Thực hiện theo mức chi qui định của địa phương:

- Những khoản kinh phí không giao tự chủ.

- Các cơ quan, đơn vị chưa thực hiện cơ chế tựchủ tài chính theo quy định tại Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 củaChính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế vàkinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan quản lý nhà nước.

- Các cơ quan, đơn vị đã thực hiện cơ chế tự chủtài chính theo quy định tại Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 củaChính phủ.

- Các đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhànước bảo đảm toàn bộ chi phí hoạt động theo quy định tại Nghị định43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ.

- Các cơ quan thực hiện Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05/9/2005 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ, tự chịutrách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập.

Ngoài các mức chi quy định cụ thể về chế độ côngtác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị nêu trên, đề nghị các đơn vị thựchiện các nội dung quy định tại Thông tư 23/2007/TT-BTC ngày 21/3/2007 của BộTài chính./.