ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 79/2007/QĐ-UBND

Phan Thiết, ngày 07 tháng 12 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN, QUY TRÌNH, THỦ TỤC VÀHỒ SƠ XÉT TẶNG DANH HIỆU NGHỆ NHÂN, THỢ GIỎI, NGƯỜI CÓ CÔNG ĐƯA NGHỀ VỀ BÌNHTHUẬN TRONG NGÀNH THỦ CÔNG MỸ NGHỆ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhândân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Thông tư số 01/2007/TT-BCN ngày 11/01/2007 của Bộ Công nghiệp hướng dẫn tiêu chuẩn, quytrình, thủ tục và hồ sơ xét tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú;

Theo đề nghị của Giám đốc SởCông nghiệp tại Tờ trình số 181/TTr-SCN ngày 02 tháng 11 năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định tiêu chuẩn, quytrình, thủ tục và hồ sơ xét tặng danh hiệu nghệ nhân, thợ giỏi, người có côngđưa nghề về Bình Thuận trong ngành thủ công mỹ nghệ.

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký banhành.

Điều 3.Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Công nghiệp, Giámđốc Sở Tài chính, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh; thủ trưởng các sở,ban, ngành có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ Quyếtđịnh thi hành./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Tấn Thành

QUY ĐỊNH

TIÊU CHUẨN, QUY TRÌNH, THỦ TỤC VÀ HỒ SƠ XÉT TẶNG DANH HIỆUNGHỆ NHÂN, THỢ GIỎI, NGƯỜI CÓ CÔNG ĐƯA NGHỀ VỀ BÌNH THUẬN TRONG NGÀNH THỦ CÔNGMỸ NGHỆ(Ban hành kèm theo Quyết định số 79/2007/QĐ-UBND ngày 07 tháng 12 năm2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạmvi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy định này quy định về tiêuchuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ xét tặng danh hiệu nghệ nhân, thợ giỏi, ngườicó công đưa nghề về Bình Thuận trong ngành thủ công mỹ nghệ.

2. Đối tượng được xét tặng danhhiệu nghệ nhân, thợ giỏi, người có công đưa nghề về Bình Thuận là những côngdân Việt Nam đã và đang thường trú và hoạt động sản xuất trong ngành nghề thủcông mỹ nghệ tại tỉnh Bình Thuận. Riêng đối với người có công đưa nghề về địaphương không nhất thiết phải thường trú tại Bình Thuận.

Điều 2.Quyền lợi của người được phong tặng danh hiệu nghệ nhân, thợ giỏi, người cócông đưa nghề về Bình Thuận

1. Quyền lợi của danh hiệu nghệnhân:

a) Được cấp Bằng công nhận danhhiệu nghệ nhân của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận kèm theo mức tiềnthưởng là 2.000.000 đồng (hai triệu);

b) Được hỗ trợ 80% chi phí thuêmột gian hàng tiêu chuẩn từ nguồn kinh phí khuyến công hoặc xúc tiến thương mạitỉnh để trưng bày các sản phẩm do chính nghệ nhân làm ra khi tham gia các hộichợ, triễn lãm do tỉnh tổ chức hoặc được Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận. Có thểtham gia hội chợ, triển lãm nhiều lần trong năm, nhưng tổng mức hỗ trợ khôngquá 8.000.000 đồng/năm;

c) Được xét tham gia các hoạt độngnghiên cứu thiết kế, cải tiến mẫu mã, tạo dáng sản phẩm, đổi mới công nghệ đểnâng cao năng suất lao động, hạ giá thành, đa dạng hóa sản phẩm từ nguồn kinhphí của tỉnh;

d) Được Nhà nước bảo hộ quyềntác giả, quyền sở hữu trí tuệ đối với những sản phẩm làm ra theo pháp luật về sởhữu trí tuệ;

e) Được mời tham gia các cuộcthi sáng tạo kiểu dáng hàng thủ công mỹ nghệ theo chuyên ngành được tổ chức ởtrong nước;

f) Được đề nghị xét tặng danh hiệunghệ nhân ưu tú cấp Nhà nước khi hội đủ điều kiện.

2. Quyền lợi của danh hiệu thợgiỏi:

a) Được cấp Bằng công nhận danhhiệu thợ giỏi của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận kèm theo mức tiềnthưởng là 1.000.000 đồng (một triệu);

b) Được hưởng các quyền lợi quyđịnh tại các điểm b, c, d và e của khoản 1 Điều 2 của Quy định này;

c) Được xét tặng danh hiệu nghệnhân Bình Thuận khi hội đủ điều kiện.

3. Quyền lợi của người có côngđưa nghề về Bình Thuận:

a) Mỗi một lần đưa nghề về BìnhThuận hoặc tổ chức khôi phục lại một nghề truyền thống đã bị mai một, được cấpBằng công nhận người có công đưa nghề thủ công mỹ nghệ về Bình Thuận của Chủ tịchỦy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận kèm theo mức tiền thưởng cho mỗi lần đưa nghề vềlà 1.000.000 đồng (một triệu);

b) Được hưởng các quyền lợi quyđịnh tại các điểm b, c, d và e của khoản 1 Điều 2 của Quy định này.

Điều 3.Nguồn quỹ khen thưởng

Nguồn kinh phí khen thưởng danhhiệu nghệ nhân, thợ giỏi, người có công đưa nghề về Bình Thuận được trích từkinh phí khuyến công của tỉnh.

Chương II

TIÊU CHUẨN DANH HIỆU NGHỆNHÂN, THỢ GIỎI, NGƯỜI CÓ CÔNG ĐƯA NGHỀ VỀ BÌNH THUẬN

Điều 4. Tiêuchuẩn danh hiệu nghệ nhân Bình Thuận

Đối tượng được xét tặng danh hiệunghệ nhân của tỉnh Bình Thuận phải đạt các tiêu chuẩn sau:

1. Chấp hành tốt chủ trương,chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước.

2. Có phẩm chất đạo đức tốt, tậntụy với nghề và có nhiều thành tích trong việc truyền nghề, dạy nghề và pháttriển nghề thủ công mỹ nghệ.

3. Là người thợ giỏi tiêu biểuxuất sắc được những người trong cùng ngành nghề tôn vinh, thừa nhận và có thâmniên trong nghề tối thiểu 10 năm; có trình độ, kỹ năng, kỹ xảo nghề nghiệp điêuluyện; sáng tác thiết kế được ít nhất 05 mẫu sản phẩm đạt trình độ nghệ thuậtcao, có mẫu đạt giải thưởng cấp tỉnh và đã trực tiếp làm ra 05 tác phẩm có giátrị kinh tế, kỹ thuật, mỹ thuật.

4. Dạy nghề, truyền nghề cho tốithiểu 100 lao động.

Điều 5. Tiêuchuẩn danh hiệu thợ giỏi Bình Thuận

1. Chấp hành tốt chủ trương,chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước.

2. Có phẩm chất đạo đức tốt, tậntụy với nghề và có nhiều thành tích trong việc phát triển nghề thủ công mỹ nghệ.

3. Là thợ lành nghề, có trình độkỹ năng, kỹ xảo nghề nghiệp giỏi được những người trong cùng ngành nghề thừa nhậnvà có thâm niên trong nghề tối thiểu 08 năm.

4. Đã trực tiếp làm ra ít nhất10 mẫu sản phẩm đạt trình độ kỹ thuật cao và có giá trị kinh tế, kỹ thuật.

Điều 6. Tiêuchuẩn người có công đưa nghề về Bình Thuận

1. Chấp hành tốt chủ trương,chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước.

2. Có phẩm chất đạo đức tốt, tậntụy với nghề và có nhiều thành tích trong việc truyền nghề, dạy nghề và pháttriển nghề thủ công mỹ nghệ.

3. Nghề được du nhập vào BìnhThuận phải là nghề thủ công mỹ nghệ mới mà ở Bình Thuận chưa có; hoặc người cócông khôi phục nghề thủ công mỹ nghệ truyền thống trước đây của Bình Thuận đãcó nhưng bị mai một từ 30 năm trở lên. Sản phẩm phải được thị trường chấp nhận,đã và đang hoạt động phát triển tốt từ 02 năm trở về trước, tính từ ngày đăngký xét tặng.

4. Đã trực tiếp dạy nghề, truyềnnghề cho tối thiểu là 150 lao động tại các địa phương của Bình Thuận.

Chương III

QUY TRÌNH, THỦ TỤC VÀ HỒSƠ XÉT TẶNG DANH HIỆU NGHỆ NHÂN, THỢ GIỎI, NGƯỜI CÓ CÔNG ĐƯA NGHỀ VỀ BÌNH THUẬN

Điều 7. Quytrình xét tặng danh hiệu nghệ nhân, thợ giỏi, người có công đưa nghề về BìnhThuận

Bước 1:

Người đề nghị xét tặng danh hiệunghệ nhân, thợ giỏi, người có công đưa nghề thủ công mỹ nghệ về Bình Thuận thuộccác đơn vị sản xuất kinh doanh thành lập theo Luật Doanh nghiệp, Luật Hợp tácxã, đăng ký đề nghị xét tặng danh hiệu nghệ nhân, thợ giỏi, người có công đưanghề về Bình Thuận tại đơn vị đang làm việc.

Trường hợp người đề nghị xét tặngdanh hiệu nghệ nhân, thợ giỏi, người có công đưa nghề thủ công mỹ nghệ về BìnhThuận không thuộc đơn vị nào thì hồ sơ đăng ký gửi Ủy ban nhân dân xã, phường,thị trấn (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp xã) nơi đang cư trú hoặchành nghề.

2. Bước 2:

Các đơn vị sản xuất kinh doanhhoặc Ủy ban nhân dân cấp xã thành lập Hội đồng xét tặng (sau đây gọi chung là Hộiđồng) cấp cơ sở, xét chọn, lập danh sách những người đạt tiêu chuẩn để tổng hợphồ sơ gửi lên Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, thị xã (sau đây gọi chung là Ủyban nhân dân cấp huyện) xác nhận và đề nghị lên Hội đồng cấp tỉnh (thông qua Sở Công nghiệp).

Bước 3:

Hội đồng cấp tỉnh tổ chức thẩm định,xét duyệt hồ sơ đủ tiêu chuẩn trình lên Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyếtđịnh cấp Bằng công nhận danh hiệu nghệ nhân, danh hiệu thợ giỏi Bình Thuận và Bằngcông nhận người có công đưa nghề thủ công mỹ nghệ về Bình Thuận.

Điều 8.Thành phần Hội đồng xét tặng danh hiệu nghệ nhân, thợ giỏi, người có công đưanghề về Bình Thuận

1. Hội đồng cấp cơ sở:

Do thủ trưởng đơn vị cơ sở hoặc Ủyban nhân dân cấp xã quyết định thành lập, có từ 5 đến 7 thành viên, gồm có:

- Thủ trưởng đơn vị hoặc Chủ tịchUBND cấp xã: Chủ tịch Hội đồng;

- Đại diện Phòng Công thương huyện: Ủy viên;

- Phụ trách công tác thi đua -khen thưởng đơn vị,xã: Ủy viên;

- Đại diện Ban Chấp hành Côngđoàn đơn vị,xã: Ủy viên;

- Đại diện một số nghệ nhân đãđược tặng danh hiệu trong đơn vị hoặc xã (nếu có): Ủy viên.

2. Hội đồng cấp tỉnh:

Do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnhquyết định thành lập, có từ 7 đến 10 thành viên, gồm có:

- Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụtrách công nghiệp: Chủ tịch Hội đồng;

- Giám đốc SởCông nghiệp: Phó Chủ tịch;

- Đại diện Cơ quan tham mưu côngtác thi đua - khen thưởng tỉnh: Ủy viên thường trực;

- Đại diện Văn phòng Ủy ban nhândân tỉnh: Ủy viên;

- Đại diện Liên minh HTX tỉnh: Ủy viên;

- Đại diện Hiệphội Hàng thủ công mỹ nghệ-đồ gỗ tỉnh: Ủy viên;

- Đại diện một số nghệ nhân đãđược tặng danh hiệu (nếu có): Ủy viên.

Điều 9.Nguyên tắc xét duyệt

1. Danh hiệu nghệ nhân, thợ giỏichỉ xét tặng 01 lần, không có hình thức truy tặng.

Việc công nhận người có công đưanghề về Bình Thuận được xét tặng nhiều lần, không có hình thức truy tặng.

2. Trường hợp một người đạt tiêuchuẩn từ 2 danh hiệu trở lên thì xét tặng như sau:

a) Nếu đủ tiêu chuẩn 02 danh hiệunghệ nhân và người có công đưa nghề về Bình Thuận (cùng hoặc khác ngành nghề)thì xét cả danh hiệu nghệ nhân và người có công đưa nghề về Bình Thuận;

b) Nếu đủ tiêu chuẩn 02 danh hiệuthợ giỏi và người có công đưa nghề về Bình Thuận (cùng hoặc khác ngành nghề)thì xét cả danh hiệu thợ giỏi và người có công đưa nghề về Bình Thuận;

c) Nếu đủ tiêu chuẩn là người cócông đưa 02 nghề khác nhau trở lên về Bình Thuận thì xét cả 02 danh hiệu là ngườicó công đưa nghề về Bình Thuận trở lên.

3. Người đang bị kỷ luật, bị buộcthôi việc hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự không được xét tặng danh hiệunghệ nhân, thợ giỏi, người có công đưa nghề về Bình Thuận.

4. Chưa xét tặng danh hiệu nghệnhân, thợ giỏi, người có công đưa nghề về Bình Thuận cho các trường hợp khaikhông đúng mẫu, không đúng yêu cầu hướng dẫn hoặc gửi không đầy đủ thủ tục hồsơ theo quy định.

5. Hội đồng các cấp hoạt độngtheo nguyên tắc sau:

a) Kỳ họp đánh giá xét tặng danhhiệu nghệ nhân, thợ giỏi, người có công đưa nghề về Bình Thuận phải có ít nhất3/4 số thành viên Hội đồng tham dự, trong đó có Chủ tịch Hội đồng hoặc Phó Chủtịch Hội đồng khi được Chủ tịch Hội đồng ủy quyền chủ trì cuộc họp;

b) Các thành viên trong Hội đồngcác cấp có trách nhiệm nghiên cứu, nhận xét và lựa chọn danh sách nghệ nhân, thợgiỏi, người có công đưa nghề về Bình Thuận đạt tiêu chuẩn để bỏ phiếu tín nhiệm;

c) Các thành viên Hội đồng các cấpđánh giá theo nguyên tắc bỏ phiếu kín và được thực hiện chính xác, công bằng,dân chủ, khách quan. Người được đề nghị xét tặng danh hiệu nghệ nhân, thợ giỏi,người có công đưa nghề về Bình Thuận phải có ít nhất 3/4 số phiếu đề nghị của sốthành viên Hội đồng có mặt;

d) Hội đồng cấp cơ sở có tráchnhiệm thông báo công khai kết quả xét tặng danh hiệu trong đơn vị và phạm vi quảnlý để lấy thêm ý kiến dư luận (thời gian góp ý không quá 07 ngày kể từ ngàyniêm yết công khai) trước khi gửi hồ sơ đề nghị xét tặng lên Hội đồng cấp trên;

e) Hội đồng cấp tỉnh chỉ xem xétcác nghệ nhân, thợ giỏi, người có công đưa nghề về Bình Thuận đã được Hội đồngcấp cơ sở đề nghị và có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Điều 10. Hồsơ đề nghị xét tặng danh hiệu nghệ nhân, thợ giỏi, người có công đưa nghề vềBình Thuận

1. Hồ sơ cánhân (mỗi loại 05 bản: cá nhân lưu 01 bản, Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc đơn vịlưu 01 bản, Ủy ban nhân dân cấp huyện xác nhận lưu 01 bản, gửi Hội đồng cấp tỉnh02 bản), gồm có:

a) Đơn đề nghị xét tặng danh hiệu;

b) Bản tóm tắt thành tích cánhân (có dán ảnh, xác nhận của đơn vị hoặc chính quyền địa phương);

c) Bản xác nhận của Ủy ban nhândân cấp xã về chấp hành đường lối chính sách và pháp luật Nhà nước của cá nhânnơi đang cư trú;

d) Bản sao hợplệ các văn bản chứng nhận giải thưởng kèm ảnh chụp sản phẩm được giải (nếu có);

e) Danh sách học viên đã đượcnghệ nhân, người có công đưa nghề về Bình Thuận trực tiếp dạy nghề, truyền nghề.

2. Hồ sơ của Hội đồng cấp cơ sở:

- Quyết định thành lập Hội đồngcấp cơ sở (03 bản);

- Tờ trình đề nghị xét tặng danhhiệu;

- Phiếu bầu đề nghị xét tặngdanh hiệu;

- Biên bản kiểm phiếu bầu;

- Biên bản họp Hội đồng.

Chương IV

THỜI GIAN XÉT TẶNG, CÔNGBỐ, THU HỒI DANH HIỆU VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

Điều 11. Thờigian xét duyệt và công bố

1. Danh hiệu nghệ nhân, thợ giỏi,người có công đưa nghề về Bình Thuận được xét và công bố 02 năm 01 lần vào ngày19 tháng 4 hàng năm. Đợt đầu nộp hồ sơ từ năm 2008, xét duyệt đề nghị tặng danhhiệu vào năm 2009.

2. Ủy ban nhân dân cấp huyện xácnhận hồ sơ do Hội đồng cấp cơ sở gửi lên trong thời hạn 15 ngày (ngày 30 tháng7 của năm trước năm xét duyệt) và gửi về Hội đồng cấp tỉnh (thông qua Sở Công nghiệp).

3. Hội đồng cấp tỉnh tổng hợp hồsơ và tổ chức họp Hội đồng vào ngày 15 tháng 9 của năm trước năm xét duyệt vàthông báo kết quả xét tặng danh hiệu trên các phương tiên thông tin đại chúngtrong vòng 15 ngày kể từ ngày có kết quả xét tặng. Sau đó, Hội đồng sẽ xem xétgiải quyết khiếu nại về kết quả xét tặng (nếu có), trình Ủy ban nhân dân tỉnhra quyết định tặng danh hiệu.

Điều 12.Thu hồi danh hiệu

Người đã được xét tặng danh hiệunghệ nhân, thợ giỏi, người có công đưa nghề về Bình Thuận mà bị kỷ luật, bị buộcthôi việc hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự sẽ bị thu hồi danh hiệu nghệ nhân,thợ giỏi, người có công đưa nghề về Bình Thuận và không được hưởng các quyền lợitương ứng.

Điều 13. Giảiquyết khiếu nại

1. Tổ chức, cá nhân có quyền khiếunại về kết quả xét tặng danh hiệu nghệ nhân, thợ giỏi, người có công đưa nghề vềBình Thuận và việc vi phạm quy định, trình tự, thủ tục xét tặng danh hiệu nghệnhân, thợ giỏi, người có công đưa nghề về Bình Thuận.

2. Đơn khiếu nại phải ghi rõ họvà tên, địa chỉ và gửi cho thủ trưởng cơ quan thành lập Hội đồng cấp tương ứng.

3. Thủ trưởng cơ quan thành lậpHội đồng cấp tương đương nhận đơn, có trách nhiệm trả lời đơn khiếu nại; khôngxét đơn không có tên, địa chỉ không rõ ràng hoặc mạo danh.

Chương V

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 14. Vềtổ chức thực hiện

1. Giám đốc SởCông nghiệp, Giám đốc các sở, ngành liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấphuyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn đượcphân cấp có trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung của Quy định này.

2. Giao Giám đốc Sở Công nghiệp:

a) Phối hợp Sở Nội vụ tham mưu Ủyban nhân dân tỉnh thành lập Hội đồng cấp tỉnh xét tặng danh hiệu nghệ nhân, thợgiỏi, người có công đưa nghề về Bình Thuận;

b) Hướng dẫn các địa phương triểnkhai thực hiện Thông tư số 01/2007/TT-BCN ngày 11 tháng 01 năm 2007 của Bộ Côngnghiệp về hướng dẫn tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ xét tặng danh hiệunghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú;

c) Hướng dẫn cụ thể các hồ sơ,biểu mẫu phục vụ cho việc xét tặng danh hiệu nghệ nhân, thợ giỏi, người có côngđưa nghề về Bình Thuận.

3. Giám đốc SởCông nghiệp phối hợp với Giám đốc Sở Tài chính lập dự trù kinh phí cho côngtác xét thưởng danh hiệu nghệ nhân, thợ giỏi, người có công đưa nghề về BìnhThuận trong kinh phí khuyến công của năm xét đề nghị.

4. Ủy ban nhân dân cấp huyện cótrách nhiệm tuyên truyền, phổ biến rộng rãi Quy định này đến Ủy ban nhân dân cấpxã, các làng nghề, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ trên địabàn biết và thực hiện./.