PHỦ THỦ TƯỚNG*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc******

Số: 79-BT

Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 1977

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC THÀNH LẬP MỘT SỐ THỊ TRẤN THUỘC CÁC HUYỆN MAI SƠN, PHÚ YÊN, SÔNG MÃ, MỘCCHÂU VÀ GIẢI THỂ THỊ TRẤN VẠN YÊN THUỘC HUYỆN PHÙ YÊN, TỈNH SƠN LA.

BỘ TRƯỞNG PHỦ THỦ TƯỚNG

Căn cứ vào quyết định số214-CP ngày 21-11-1970 của Hội đồng Chính phủ ủy nhiệm cho Phủ thủ tướng phêchuẩn việc phân vạch địa giới có liên quan đến các đơn vị hành chính xã và thịtrấn:
Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. – Nay phê chuẩnviệc thành lập một số thị trấn có tên dưới đây thuộc các huyện Mai Sơn, PhùYên, Sông Mã và Mộc Châu thuộc tỉnh Sơn La;

- Thành lập thị trấn Hát Lótthuộc huyện Mai Sơn;

- Thành lập thị trấn Phù Yênthuộc huyện Phù Yên

- Thành lập thị trấn Sông Mãthuộc huyện Sông Mã

- Thành lập thị trấn nông trườngChiềng Ve thuộc huyện Mộc Châu.

Điều 2. – Giải thể thịtrấn Vạn Yên thuộc huyện Phù Yên cùng tỉnh.

Điều 3. - Ủy ban nhân dântỉnh Sơn La chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

BỘ TRƯỞNG PHỦ THỦ TƯỚNG
Vũ Tuân