HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 79-CP

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 1978

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP VIỆNKHOA HỌC LAO ĐỘNG THUỘC BỘ LAO ĐỘNG

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ vào Luật tổ chức Hội đồng Chính phủ ngày 14-7-1960;

Căn cứ vào Điều lệtổ chức và hoạt động của Hội đồng Chính phủ và bản quy định về nhiệm vụ, quyềnhạn và trách nhiệm của các Bộ trong lĩnh vực quản lý kinh tế đã ban hành kèmtheo nghị định của Hội đồng Chính phủ số 172-CP ngày 01-11-1973;

Xét đề nghị của đồng chíBộ trưởng Bộ Lao động.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay thành lập Viện Khoa học lao động thuộc BộLao động.

Điều 2. Viện Khoa học lao động có nhiệm vụ giúp Bộtrưởng Bộ Lao động nghiên cứu những vấn đề khoa học về lao động và tiền lươngnhằm tổ chức và sử dụng lao động hợp lý, không ngừng cải tiến và hoàn thiện tổchức tiền lương, góp phần tăng năng suất lao động, cụ thể là:

1. Nghiên cứu những nguyên tắc tổ chức và sử dụng hợp lý cácnguồn lao động xã hội;

2. Nghiên cứu các nguyên tắc và phương pháp để xây dựng cácloại tiêu chuẩn lao động và tiền lương như tiêu chuẩn và định mức lao động,tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật và các loại tiêu chuẩn khác;

3. Phối hợp với các ngành có liên quan nghiên cứu các nguồnnăng lực tiềm tàng và tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất để kiến nghị cácdự đoán tốc độ và xác định các phương hướng, biện pháp lớn tăng năng suất laođộng trong các ngành kinh tế quốc dân;

4. Phối hợp với các ngành có liên quan lập các dự án nghiêncứu tổ chức lao động khoa học trong công nhân, cán bộ, nhân viên, xã viên hợptác xã và tổ chức áp dụng thử các kết quả nghiên cứu đó.

Nghiên cứu cụ thể về sinh lý học lao động, tâm lý học lao độngvà xã hội học lao động Việt Nam.

5. Xây dựng các căn cứ kinh tế kỹ thuật để hoàn thiện hệ thốngthang lương, bảng lương và khuyến khích vật chất đối với người lao động;

6. Cùng với các ngành có liên quan tổ chức đào tạo, bồi dưỡngđội ngũ cán bộ nghiên cứu khoa học lao động. Tiến hành công tác thông tin, hợptác trong nước và ngoài nước trong lĩnh vực nghiên cức khoa học lao động vàtiền lương.

Điều 3. Viện Khoa học lao động do một Viện trưởng phụtrách và một số Phó viện trưởng giúp việc.

Điều 4. Tổ chức và nhiệm vụ cụ thể của Viện Khoa họclao động do đồng chí Bộ trưởng Bộ Lao động quy định trên cơ sở tổ chức gọn, nhẹvà hoạt động có hiệu quả thiết thực.

Điều 5. Đồng chí Bộ trưởng Bộ Lao động và thủ trưởngcác cơ quan có liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này.

TM. HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG

Lê Thanh Nghị