SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 7 tháng 5 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

Về ban hành Quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

______________________

GIÁM ĐỐC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật khiếu nại, tố cáo năm 1998; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo ngày 15 tháng 6 năm 2004; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15 tháng 6 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 136/2006/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo và các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo;

Căn cứ Quyết định số 132/2006/QĐ-UBND ngày 05 tháng 9 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Quy định tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;

Xét đề nghị của Thanh tra Sở,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này 05 (năm) Quy trình giải quyết khiếu nại, tham mưu giải quyết khiếu nại và xử lý, giải quyết đơn tố cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư với các nội dung như sau:

1. Quy trình giải quyết khiếu nại lần đầu thuộc thẩm quvền giải quyết của Thủ trưởng cơ quan thuộc Sở do trưởng phòng Đăng ký kinh doanh và Chánh Thanh tra Sở giải quyết (quy định tại Điều 21 Luật Khiếu nại, tố cáo).

2. Quy trình giải quyết khiếu nại lần đầu thuộc thẩm quyền giải quyết của Giám đốc Sở (quy định tại khoản 1 Điều 22 Luật Khiếu nại, tố cáo và Điều 13 NĐ 136/2006/NĐ-CP):

- Đối với nội dung, tính chất vụ việc khiếu nại liên quan đến việc thực hiện không đúng quy trình, thủ tục, gây khó khăn, phiền hà đến nhà đầu tư, giao

+ Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến chức năng quản lý nhà nước của phòng nào thì phòng đó có trách nhiệm nhiệm xác minh, kết luận nội dung tố cáo, kiến nghị biện pháp xử lý tố cáo trình Giám đốc Sở giải quyết.

+ Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật (trường hợp phức tạp) cần thành lập đoàn thanh tra để xác minh thì trưởng phòng chuyên môn có trách nhiệm đề xuất và cử trưởng hoặc phó phòng tham gia Phó Đoàn thanh tra, Thanh tra Sở tham mưu thành lập đoàn và tổ chức thực hiện.

- Chánh thanh tra Sở có thẩm quyền: Xem xét, kết luận nội dung tố cáo mà Thủ trưởng cơ quan thuộc Sở đã giải quyết nhưng có vi phạm pháp luật; trong trường hợp kết luận việc giải quyêt có vi phạm pháp luật thì kiến nghị người đã giải quyết xem xét, giải quyết lại.

6. Chế độ báo cáo về giải quyết khiếu nại, tố cáo:

- Văn phòng Sở có trách nhiệm sao 1 bản đơn khiếu nại, tố cáo đã có ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Sở gởi Thanh tra Sở.

- Các phòng thuộc Sở có trách nhiệm gởi Thanh tra Sở các văn bản liên quan đến việc thụ lý, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo; gởi báo cáo tình hình xử lý đơn khiếu nại, tố cáo về Thanh tra Sở trước ngày 13 hàng tháng; báo cáo quý, 6 tháng hoặc đột xuất theo yêu cầu của Thanh tra Sở.

- Thanh tra Sở có trách nhiệm theo dõi, tổng hợp báo cáo tình hình giải quyết khiếu nại, tố cáo của Sở để báo cáo cho Thanh tra Thành phố trước ngày 15 hàng tháng theo quy định; báo cáo quý, 6 tháng hoặc đột xuất cho Thanh tra Thành phố và Thanh tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, Chánh Thanh tra Sở, Thủ trưởng các phòng chuyên môn trực thuộc Sở chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Giám đốc

(Đã ký)

Thái Văn Rê