BỘ CHÍNH TRỊ
-------

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
---------

Số: 79-QĐ/TW

Hà Nội, ngày 21 tháng 8 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CHỨC NĂNG,NHIỆM VỤ, TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA VĂN PHÒNG TRUNG ƯƠNG ĐẢNG

Căncứ Điều lệ Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng;
Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương,Bộ Chính trị và Ban Bí thư khoá X;
Căn cứ Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trungương Đảng (khoá X) về đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan đảng, địnhhướng về đổi mới tổ chức bộ máy nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chínhtrị - xã hội,

BỘCHÍNH TRỊ QUYẾT ĐỊNH

Điều1. Chức năng của Văn phòng Trung ương Đảng

Vănphòng Trung ương Đảng là cơ quan tham mưu, giúp việc Ban Chấp hành Trung ương,trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong tổ chức, điều hành công việc lãnhđạo của Đảng, phối hợp, điều hoà hoạt động của các cơ quan tham mưu của Trungương Đảng; tham mưu về chủ trương và các chính sách lớn thuộc lĩnh vực kinh tế- xã hội, nội chính; tham mưu về nguyên tắc và chế độ quản lí tài chính, tàisản của Đảng, trực tiếp quản lí tài chính, tài sản của các cơ quan đảng Trungương và bảo đảm hậu cần phục vụ hoạt động của Trung ương Đảng; đồng thời là mộttrung tâm thông tin tổng hợp phục vụ lãnh đạo.

Điều2. Nhiệm vụ của Văn phòng Trung ương Đảng

1.GiúpBan Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư xây dựng, tổ chức thực hiệnQuy chế làm việc và chương trình công tác, sơ kết, tổng kết và sửa đổi, bổ sungQuy chế nếu thấy cần thiết.

Là đầumối phối hợp, điều hoà chương trình công tác của đồng chí Tổng Bí thư, đồng chíThường trực Ban Bí thư và một số hoạt động của các đồng chí Uỷ viên Bộ Chínhtrị, Ban Bí thư để thực hiện Quy chế làm việc và chương trình công tác của BộChính trị, Ban Bí thư.

Thamgia tổ chức phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng, các hội nghị Ban Chấphành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, hội nghị do Bộ Chính trị, Ban Bí thưtriệu tập; các cuộc làm việc của đồng chí Tổng Bí thư, đồng chí Thường trực BanBí thư.

GiúpThường trực Ban Bí thư xử lí công việc hằng ngày của Đảng.

2-Tham mưu, tổng hợp và đề xuất ý kiến trong một số lĩnh vực công tác.

2.1-Về lĩnh vực kinh tế - xã hội :

Thamgia phối hợp với các cơ quan hữu quan nghiên cứu, đề xuất một số chủ trương vềcơ chế, chính sách kinh tế - xã hội, về phát triển lực lượng sản xuất và hoànthiện quan hệ sản xuất theo yêu cầu và nhiệm vụ được giao; tham gia ý kiến vớicơ quan nhà nước trong việc cụ thể hoá đường lối, chính sách của Đảng, các nghịquyết, chỉ thị, quyết định thuộc lĩnh vực kinh tế - xã hội.

2.2-Về lĩnh vực nội chính:

Thamgia phối hợp với các cơ quan hữu quan nghiên cứu, đề xuất một số chủ trương,chính sách về an ninh quốc gia, về tổ chức và hoạt động của các cơ quan nộichính tham gia giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo xử lí một số vụ việc, vụán nghiêm trọng, phức tạp (ngoài các vụ việc, vụ án tham nhũng) theo quy định.

Thammưu, giúp việc cho Bộ phận Thường trực Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương.

Phốihợp với các cơ quan hữu quan nghiên cứu, đề xuất những quan điểm, định hướngtrong công tác xây dựng pháp luật, trong một số dự án pháp luật, trọng tâm lànhững dự án thuộc lĩnh vực kinh tế - xã hội và nội chính.

3-Thẩm định các đề án thuộc lĩnh vực kinh tế - xã hội và một số đề án về lĩnh vựcnội chính trước khi trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Các đề án thuộc lĩnh vựckhác, tuỳ theo tính chất của đề án, Văn phòng Trung ương Đảng chủ động báo cáoBộ Chính trị, Ban Bí thư để tổ chức nghiên cứu và phát biểu ý kiến bằng văn bảnvới Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Thamgia ý kiến với Ban Tổ chức Trung ương trong việc thẩm định nhân sự cán bộ thuộckhối kinh tế - xã hội - nội chính trước khi trình cấp có thẩm quyền quyết địnhtheo quy định tại điểm 2, Điều 8 Quy chế phân cấp quản lí cán bộ.

4- Chủtrì hoặc phối hợp tham gia xây dựng một số nghị quyết, chỉ thị và một số đề ándo Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao; tham gia cùng các cơ quan chủ đề án chỉnh lícác văn bản của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; trực tiếpbiên tập những văn bản được Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao.

Theodõi, đôn đốc, thẩm tra việc chuẩn bị các đề án trình Trung ương về yêu cầu,phạm vi, quy trình, tiến độ chuẩn bị và thể thức văn bản của đề án.

5-Theo dõi, đánh giá, tổng hợp tình hình tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉthị của Trung ương ở các tỉnh uỷ, thành uỷ; đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bíthư những vấn đề liên quan đến hoạt động của các tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷtrực thuộc Trung ương; góp ý kiến với Ban Tổ chức Trung ương và phản ánh với BộChính trị, Ban Bí thư về tình hình nhân sự chủ chốt của các tỉnh uỷ, thành uỷ(bí thư, phó bí thư thường trực, chủ tịch hội đồng nhân dân, chủ tịch uỷ bannhân dân) khi có yêu cầu; nắm tình hình hoạt động của các ban đảng, ban cán sựđảng, đảng đoàn, đảng uỷ trực thuộc Trung ương, báo cáo với Bộ Chính trị, BanBí thư.

6-Phối hợp với các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn và đảng uỷ trực thuộcTrung ương tham mưu, giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo kiểm tra, sơ kết,tổng kết việc thục hiện nghị quyết, chỉ thị, quyết định của Đảng về kinh tế -xã hội, về công tác nội chính; kiểm tra việc thực hiện chủ trương, chế độ,nguyên tắc quản lí tài chính, tài sản của Đảng.

7- Tổchức công tác thông tin phục vụ sự lãnh đạo của Trung ương Đảng và các cấp uỷ,cơ quan, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương. Theo dõi, đôn đốc các ban đảng,ban cán sự đảng, đảng đoàn và các cấp uỷ đảng trực thuộc Trung ương thực hiệnchế độ thông tin báo cáo theo quy định.

8- Tiếpnhận và xử lí đơn, thư gửi đến Trung ương; kiến nghị với Ban Bí thư xử lí đơn,thư; theo dõi đôn đốc việc giải quyết một số đơn, thư được Ban Bí thư giao.Phối hợp với các cơ quan chức năng của Nhà nước tổ chức công tác tiếp dân.

9-Tiếp nhận, phát hành và quản lí các tài liệu, văn kiện của Trung ương; thựchiện và kiểm tra việc thực hiện chế độ bảo vệ bí mật của Đảng và Nhà nước tronghệ thống văn phòng cấp uỷ.

10-Quản lí tập trung, thống nhất Phông Lưu trữ Đảng Cộng sản Việt Nam; trực tiếpquản lí Kho Lưu trữ của Trung ương Đảng; chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra nghiệp vụcông tác văn thư, lưu trữ trong các cơ quan đảng và tổ chức chính trị - xã hội.

11-Nghiên cứu, đề xuất ý kiến về chủ trương, chế độ quản lí tài chính, tài sản củaĐảng. Hướng dẫn chế độ quản lí, chi tiêu ngân sách trong các cơ quan đảng vàchế độ, chính sách chi tiêu tài chính, quản lí tài sản của các văn phòng cấpuỷ. Báo cáo tình hình công tác tài chính hằng năm của Đảng để trình Bộ Chínhtrị, Ban Bí thư và Ban Chấp hành Trung ương theo quy định.

Là chủsở hữu tài sản của Trung ương Đảng theo sự uỷ quyền của Bộ Chính trị; trực tiếpquản lí tài chính, tài sản của các cơ quan đảng ở Trung ương theo đúng chínhsách, pháp luật của Nhà nước và quy định của Đảng; hướng dẫn các cấp uỷ thực hiệnquyền chủ sở hữu tài sản.

Tổchức và quản lí các đơn vị sự nghiệp sử dụng, quản lí vốn, tài sản của Đảngtheo đúng pháp luật.

12-Bảo đảm điều kiện vật chất, trang bị kỹ thuật phục vụ hoạt động của BanChấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; đảm bảo tài chính, trụ sở làmviệc và một số điều kiện vật chất khác phục vụ hoạt động của các cơ quan đảng ởTrung ương.

Tổchức thực hiện một số chế độ, chính sách đối với cán bộ lão thành cách mạng vàcán bộ diện chính sách theo quy định của Bộ Chính trị và Ban Bí thư; một số vấnđề về đời sống của các đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cán bộ caocấp và cán bộ, công chức của các cơ quan đảng Trung ương.

13-Thực hiện nhiệm vụ quan hệ quốc tế về tài chính với các đảng và các tổ chứcchính trị có quan hệ với Đảng ta theo sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Phốihợp với Ban Đối ngoại Trung ương phục vụ hoạt động đối ngoại của Đảng.

14-Phối hợp với các cơ quan chức năng nhà nước trong việc quản lí về quy hoạch, kếhoạch đầu tư xây dựng cơ bản; đầu tư các dự án cho các cơ quan đảng ở Trungương theo đúng quy định của pháp luật.

15-Tổ chức quản lí, khai thác, bảo vệ mạng thông tin diện rộng củaĐảng; triển khai ứng dụng công nghệ thông tin ở Văn phòng Trung ương Đảng;hướng dẫn việc ứng dụng công nghệ thông tin ở các văn phòng tỉnh uỷ, thành uỷ,đảng uỷ trực thuộc Trung ương.

16-Phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan tổ chức công tác bảo vệ, bảođảm thông tin liên lạc tại trụ sở Trung ương Đảng.

17-Hướng dẫn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác văn phòng cấp uỷ, công tác tài chính,tài sản của Đảng ở văn phòng tỉnh uỷ, thành uỷ, các cơ quan đảng ở Trung ương.Phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộmáy và biên chế của văn phòng cấp uỷ địa phương.

18-Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao.

Điều3. Tổ chức bộ máy của Văn phòng Trung ương Đảng

1-Lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng:

ChánhVăn phòng và các Phó Chánh Văn phòng Trung ương.

2- Cơcấu tổ chức của Văn phòng Trung ương Đảng gồm:

1-VụTổng hợp

2- VụThư ký

3- VụKinh tế

4- VụXã hội

5- VụNội chính

6- VụPháp luật và cải cách tư pháp

7- VụĐịa phương I (tại HàNội)

8- VụĐịa phương II (tại Thành phố Hồ Chí Minh)

9- VụĐịa phương III (tại Đà Nẵng)

10. VụHành chính

11- VụThư từ - Tiếp dân

12- VụTổ chức - Cán bộ

13- VụTài chính

14- VụQuản lí đầu tư và xây dựng

15-Cục Quản trị A (tại Hà Nội)

16.Cục Quản trị T.78 (tại Thành phố Hồ Chí Minh)

17-Cục Quản trị T.26 (tại Đà Nẵng).

18-Cục Quản trị - Tài vụ (nội bộ Văn phòng Trung ương)

19-Cục Lưu trữ

20-Trung tâm Công nghệ thông tin

21 -Tạp chí Văn phòng cấp uỷ

Ngoài21 đơn vị trên, trước mắt giữ Ban Quản lí dự án các công trình của Đảng ở Trungương để tiếp tục quản lí một số dự án đang triển khai và sẽ giải thể khi dự ánhoàn thành.

3- Vềbiên chế : Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Tổ chức Trung ương thống nhất xácđịnh biên chế của Văn phòng Trung ương Đảng trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, tổchức bộ máy và chức danh tiêu chuẩn cán bộ, công chức.

Điều4. Chế độ làm việc

- Vănphòng Trung ương Đảng làm việc theo chế độ thủ trưởng. Chánh văn phòng Trungương chịu trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo, điều hành công việc chung của Vănphòng. Giúp việc Chánh Văn phòng Trung ương có các phó Chánh Văn phòng.

-Chánh Văn phòng Trung ương được ký thừa lệnh Bộ Chính trị, Ban Bí thư một sốthông tri, thông báo, điện mật, công văn chỉ đạo công tác và chương trình làmviệc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; được yêu cầu các ban, ngành, cấp uỷ đảngcung cấp các thông tin cần thiết cho việc theo dõi nắm tình hình chuẩn bị cácđề án, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng.

-Chánh Văn phòng Trung ương được cử chuyên viên nghiên cứu thuộc các vụ chứcnăng tham dự các cuộc họp để bàn triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thịcủa Trung ương; chủ trương công tác của các tỉnh uỷ, thành uỷ, các ban đảng,ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng uỷ trực thuộc Trung ương thuộc phạm vi đượcphân công theo dõi.

- Căncứ chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, Văn phòng Trung ương Đảng xây dựng Quychế làm việc, các quy trình công tác để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Điều5. Điều khoản thi hành

-Quyết định này thay thế Quyết định số 71-QĐ/TW, ngày 01-12-1999 của Bộ Chínhtrị (khoá VIII), các Quyết định số 39-QĐ/TW, ngày 15-7-2002, số 40-QĐ/TW, ngày15-7-2002, số 79-QĐ/TW, ngày 04-7-2003 của Bộ Chính trị (khoá IX) về chức năng,nhiệm vụ, tổ chức của Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Kinh tế Trung ương, BanNội chính Trung ương, Ban Tài chính - Quản trị Trung ương và có hiệu lực thihành kể từ ngày ký.

Vănphòng Trung ương Đảng, các tỉnh uỷ, thành uỷ, các ban đảng, ban cán sự đảng,đảng đoàn, đảng uỷ trực thuộc Trung ương có trách nhiệm thi hành quyết định này.

TM BỘ CHÍNH TRỊ
Trương Tấn Sang