ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 79/QĐ-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 8 tháng 5 năm 1985

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC BAN HÀNH BẢN QUY ĐỊNH TẠM THỜI VỀ CẢI TẠO, TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNGMẶT HÀNG THỦY HẢI SẢN XUẤT KHẨU TRÊN ĐỊA BÀN TP.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ Luậttổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân đã được Quốc hội thông qua ngày 30tháng 6 năm 1983;
- Căn cứ đề nghị của Giám đốc Sở Thủy sản thành phố và của đồng chí Trưởng BanCải tạo Công thương nghiệp tư doanh thành phố;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Nay ban hành bản Quy định tạm thời về cải tạo, tổ chức vàquản lý thị trường ngành hàng thủy hải sản xuất khẩu trên địa bàn Thành phố.

Điều 2.- Các đồng chí Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố,Giám đốc các Sở, Thủ trưởng Ban, Ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cácQuận, Huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT/CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC
Nguyễn Võ Danh

QUY ĐỊNH TẠM THỜI

VỀCÔNG TÁC TỔ CHỨC LẠI VÀ QUẢN LÝ KINH DOANH VÀ QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG ĐỐI VỚI MẶTHÀNG THỦY HẢI SẢN XUẤT KHẨU TRÊN ĐỊA BÀN TP. HỒ CHÍ MINH.

Thủy, hải sản (tươi sống, khô…)là mặt hàng thiết yếu của nhân dân có giá trị kinh tế cao, phục vụ cho xuấtkhẩu. Nhà nước phải thống nhất quản lý kinh doanh, quản lý thị trường. Nhằmthực hiện chủ trương trên, Ủy ban nhân dân thành phố tạm thời quy định công táccải tạo, tổ chức lại và quản lý kinh doanh, quản lý thị trường đối với mặt hàngthủy, hải sản xuất khẩu trên địa bàn Thành phố như sau:

Điều 1.- Công tác quản lý kinh doanh, quản lý thị trường các mặthàng thủy, hải sản xuất khẩu (tươi sống, khô v.v…) được tập trung và thốngnhất. Chỉ đạo công tác này do Ban Chỉ đạo công tác quản lý kinh doanh và quảnlý thị trường các mặt hàng thủy, hải sản xuất khẩu (gọi tắt là Ban chỉ đạo)trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố.

Điều 2.- Ban Chỉ đạo của thành phố có nhiệm vụ chỉ đạo công tác cảitạo, tổ chức lại những thương nhân chuyên buôn bán mặt hàng thủy hải sản xuấtkhẩu trên địa bàn thành phố;

Quản lý thị trường mua bán, kiếnnghị với Ủy ban nhân dân thành phố về giá mua bán và quản lý giá mua bán theoquy định của Ủy ban nhân dân thành phố; phân phối và điều hòa hợp lý các sảnphẩm mua được cho các xí nghiệp đông lạnh của thành phố để chế biến mặt hàngxuất khẩu.

Tại địa bàn một số quận, huyệnlâu nay có thị trường thu mua thủy hải sản xuất khẩu (các Quận 1, 3, 5, 6, 8,các Huyện Nhà Bè, Thủ Đức, Bình Thạnh, Bình Chánh) thành lập ở mỗi đơn vị mộtBan Chỉ đạo trực thuộc Ủy ban Nhân dân quận, huyện, nhiệm vụ quyền hạn của BanChỉ đạo quận huyện như của Ban Chỉ đạo Thành phố trong phạm vi quận, huyện vàhoạt động theo sự chỉ đạo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo thành phố.

Điều 3.- Ban Chỉ đạo của thành phố do Giám đốc Sở Thủy sản thànhphố làm Trưởng ban và một số ngành liên quan sau đây là thành viên của ban:

- Tổng Công ty xuất nhập khẩuthành phố, Phó Ban thường trực.

- Ủy ban Vật giá.

- Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước.

- Ban quản lý thị trường.

- Công an Thành phố.

- Văn phòng Ủy ban nhân dânthành phố

- Trưởng Ban Chỉ đạo của cácquận, huyện được phân công thu mua thủy hải sản xuất khẩu.

Ban Chỉ đạo của quận huyện doPhó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận, Huyện (phụ trách phân phối lưu thông) làmTrưởng Ban và cũng có đại diện các ngành liên quan của quận huyện tham gia nhưcơ cấu của Ban chỉ đạo của thành phố.

Điều 4.- Những thương nhân chuyên buôn bán mặt hàng thủy, hải sảnxuất khẩu trên địa bàn thành phố (các thương lái và tiểu thương chân rít), muốnđược tiếp tục hành nghề phải đăng ký hành nghề và được sự chấp thuận của Ủy bannhân dân các quận, huyện có thị trường thu mua thủy hải sản như đã nói ở điều 2trên đây. Trước khi cấp giấy phép hành nghề, Ủy ban nhân dân Quận, Huyện cầntrao đổi với Ban Chỉ đạo thành phố về danh sách các thương lái, tránh trườnghợp một người được phép hành nghề trên nhiều địa bàn Quận, Huyện.

Công ty Cung ứng hàng xuất khẩuquận, huyện (thuộc các địa bàn nói trong điều 2 trên đây) được thành lập Cửahàng hợp tác kinh doanh làm nhiệm vụ thu mua thủy hải sản xuất khẩu trực thuộccông ty. Cửa hàng hợp tác kinh doanh được tổ chức và hoạt động theo đúng quyếtđịnh của Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành (số: 290/QĐ-UB ngày 8-11-1984)đối với các ngành hàng thương nghiệp.

Cửa hàng hợp tác kinh doanh nóitrên thu hút số thương lái “đầu đàn” thành các cổ đông, góp vốn và tay nghềcùng làm ăn với cửa hàng, lời cùng chia – lỗ cùng chịu. Cũng có thể sử dụng họlàm đại lý thu mua hưởng hoa hồng hoặc sử dụng tay nghề hưởng thu nhập theo chếđộ khoán sản phẩm.

Đối với một số thương lái khôngthu hút vào cửa hàng hợp tác kinh doanh thì được sử dụng làm đại lý thu mua choCửa hàng hợp tác kinh doanh hưởng hoa hồng hoặc theo chế độ sử dụng tay nghềkhoán công theo sản phẩm.

Đối với tiểu thương chân rítđược tổ chức thành tổ thu mua cho cửa hàng hợp tác kinh doanh hưởng hoa hồng.Cửa hàng hợp tác kinh doanh có thể tuyển chọn số có tay nghề giỏi và làm ănđúng đắn vào làm công cho cửa hàng, hưởng chế độ khoán theo sản phẩm.

Điều 5.- Công ty cung ứng hàng xuất khẩu quận huyện thuộc diện nóiở điều 2, chịu trách nhiệm tổ chức thu mua hàng thủy hải sản xuất khẩu trên địabàn quận huyện, thông qua việc sử dụng màng lưới thu mua của mình như quy địnhở điều 4

Công ty phải giao nộp đầy đủ cácsản phẩm thu mua được cho các xí nghiệp đông lạnh của thành phố theo sự phâncông của Ban Chỉ đạo của thành phố. Xí nghiệp đông lạnh được phân công nhậnnguyên liệu ở đâu, phải cử cán bộ của mình đến trực tiếp cùng phối hợp kiểm trachất lượng và đưa hàng thẳng về xí nghiệp.

Đối với những hàng thủy hải sảnthu mua được nhưng xí nghiệp đông lạnh không tiếp nhận vì không đủ tiêu chuẩnchất lượng, Công ty hợp đồng tiêu thụ qua màng lưới thương nghiệp xã hội chủnghĩa của quận, huyện.

Điều 6.- Căn cứ giá mua nguyên liệu theo khung giá mà Hội đồng Bộtrưởng đã quy định cho các xí nghiệp đông lạnh ở thành phố, Ban Chỉ đạo củaThành phố nghiên cứu trình Ủy ban nhân dân thành phố thông qua khung giá thumua và căn cứ vào khung giá này, Ban Chỉ đạo quy định cụ thể giá thu mua chotừng loại mặt hàng theo chủng loại, phẩm chất. Sở Thủy sản có trách nhiệm hướngdẫn quy cách phẩm chất mặt hàng thủy hải sản thu mua để chế biến xuất khẩu.

Điều 7.- Chánh sách thuế công thương nghiệp đối với mặt hàng thủyhải sản xuất khẩu được vận dụng như sau:

- Tạm thời chưa thu thuế doanhnghiệp trên giá thu mua hàng thủy hải sản giao nộp sản phẩm cho xí nghiệp đônglạnh làm hàng xuất khẩu. Đối với những sản phẩm không đủ tiêu chuẩn chế biếnhàng xuất khẩu phải nộp thuế doanh nghiệp theo đúng quy định hiện hành và doCông ty Cung ứng hàng xuất khẩu Quận, Huyện nộp.

- Cửa hàng hợp tác kinh doanhthu mua hàng thủy hải sản xuất khẩu được hưởng các chế độ thuế công thươngnghiệp như quyết định số 290/QĐ-UB ngày 8-11-1984 của Uỷ ban nhân dân thành phố.

- Các đại lý thu mua, tổ thu muacủa tiểu thương chân rít thuộc mạng lưới của Công ty cung ứng hàng xuất khẩuquận huyện, hưởng thu nhập theo chế độ hoa hồng hoặc khoán công theo sản phẩmphải nộp thuế môn bài theo chế độ hiện hành, thuế doanh nghiệp sẽ do công tythu mua nộp thay như nói ở phần trên và tạm thời chưa thu thuế lợi tức doanhnghiệp.

Điều 8.- Đối với số ngoại tệ tạo được từ hàng thủy hải sản xuấtkhẩu, được phân phối như sau:

- Tổng số ngoại tệ thu được donguồn nguyên liệu mà các Công ty cung ứng hàng xuất khẩu giao nộp cho các xínghiệp đông lạnh của thành phố chế biến và tiêu thụ được, sau khi đã trừ mọikhoản về chi phí (chi phí về chế biến, về xuất nhập… và trích nộp về Trung ươngtheo quy định chung) số còn lại được phân phối :

- 40% cho các quận, huyện tínhtrên số nguyên liệu mà mỗi đơn vị đã giao nộp.

- 30% cho xí nghiệp đông lạnh,chế biến hàng xuất khẩu.

- 30% nộp về thành phố.

Điều 9.- Kể từ ngày ban hành quyết định này:

- Tất cả các quận, huyện trừnhững đơn vị được phân công như nói ở điều 2, các xí nghiệp đông lạnh của thànhphố cũng như ở Trung ương đóng trên địa bàn thành phố, các cơ sở kinh tế củatất cả các tỉnh đóng trên địa bàn thành phố, không được phép tổ chức thu muamặt hàng thủy hải sản xuất khẩu trên địa bàn thành phố.

Các tổ chức nói trên, nếu trướcđây có sử dụng các tư thương làm nhiệm vụ thu mua mặt hàng thủy hải sản xuấtkhẩu cho đơn vị mình, phải ngưng hoạt động và chuyển giao danh sách số tưthương này cho các Quận Huyện được giao nhiệm vụ làm công tác cải tạo, tổ chứclại như nói ở điều 4 trên đây.

- Tất cả các thương nhân chuyênbuôn bán hàng thủy hải sản xuất khẩu đều được tổ chức, sắp xếp lại, khuyếnkhích đem vốn và tay nghề đi vào làm ăn với Nhà nước như quy định tại điều 4trên đây. Những thương nhân không chấp nhận việc tổ chức sắp xếp này phải đìnhchỉ kinh doanh; nếu còn lén lút hoạt động sẽ bị xử lý theo pháp luật hiện hành.

Điều 10.- Căn cứ các quy định nói trong văn bản này, Ban Quản lýthị trường thành phố, Công an Thành phố phối hợp với Ủy ban Nhân dân các QuậnHuyện, phục vụ đắc lực cho việc cải tạo, tổ chức lại công tác quản lý kinhdoanh, quản lý thị trường đối với việc thu mua hàng thủy hải sản xuất khẩu:

- Có phương án riêng phục vụ chocông tác này.

- Tổ chức một lực lượng cán bộchuyên phục vu cho công tác này, hỗ trợ công tác cải tạo, tổ chức lại cácthương nhân chuyên buôn bán mặt hàng thủy hải sản xuất khẩu; nghiêm trị sốthương nhân không chấp nhận chủ trương cải tạo tiếp tục làm ăn lén lút; tăngcường kiểm tra kiểm soát xử lý nghiêm khắc các đơn vị cơ quan không được phépkinh doanh thu mua hàng thủy hải sản xuất khẩu vẫn tiếp tục sử dụng trái phépsố thương nhân để đẩy giá tranh mua hàng thủy hải sản xuất khẩu.

Để tạo điều kiện cho lực lượngcán bộ chuyên trách công tác quản lý thị trường đối với mặt hàng thủy hải sảnxuất khẩu, cho phép tính vào giá thành sản phẩm của các xí nghiệp đông lạnh mộtkhoản chi phí cho công tác quản lý thị trường. Ban chỉ đạo của thành phố tínhtoán trình Ủy ban nhân dân thành phố xét duyệt định mức cụ thể.

Điều 11.- Quy định này thi hành tạm thời, các Huyện có tổ chức sảnxuất đánh bắt thủy hải sản (như Duyên Hải…) không nằm trong quy chế này.

Ban Chỉ đạo của Thành phố cónhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện cụ thể; quá trình thực hiện, kịp thờikiến nghị bổ sung hoàn chỉnh, trình Ủy ban nhân dân thành phố xét ban hành quyđịnh chính thức.

Điều 12.- Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành, nhữngquy định ban hành trước đây trái với những điều trong bản quy định này đều bãibỏ.

 ỦYBAN NHÂN DÂN TP. HỒ CHÍ MINH