NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

-----------------

Số: 790/QĐ-NHNN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

Về lãi suất tiền gửi vượt dữ trữ bắt buộc bằng ngoại tệ đối với tổ chức tín dụng

và lãi suất tiền gửi bằng ngoại tệ của Kho bạc Nhà nước tại Ngân hàng Nhà nước

---------------------------

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

- Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 1997; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 2003;

- Căn cứ Nghị định số 96/2008/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

- Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Mức lãi suất áp dụng đối với tiền gửi bằng ngoại tệ tại Ngân hàng Nhà nước như sau :

1. Đối với tiền gửi vượt dự trữ bắt buộc bằng ngoại tệ của các tổ chức tín dụng là 0,1% năm, áp dụng kể từ kỳ duy trì dự trữ bắt buộc tháng 4 năm 2009.

2. Đối với tiền gửi bằng ngoại tệ của Kho bạc Nhà nước là 0,1% năm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 3281/QĐ-NHNN ngày 31 tháng 12 năm 2008 về lãi suất tiền gửi vượt dự trữ bắt buộc bằng ngoại tệ đối với tổ chức tín dụng và lãi suất tiền gửi bằng ngoại tệ của Kho bạc Nhà nước .

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Hội đồng quản trị và Tồng giám đốc ( Giám đốc) tổ chức tín dụng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

THỐNG ĐỐC

Đã ký

Nguyễn Văn Giàu