THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 790/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG NHẬN XÃ AN TOÀN KHU, VÙNG AN TOÀN KHU THUỘC TỈNH THÁI NGUYÊN

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 897/QĐ-TTg ngày 27 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành tiêu chí, quy trình, thủ tục công nhận xã An toàn khu, vùng An toàn khu;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tại Tờ trình số 23/TTr-UBND ngày 26 tháng 3 năm 2019 và ý kiến của Bộ Nội vụ tại Tờ trình số 2571/TTr-BNV, ngày 11 tháng 6 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận 14 xã gồm: Xã An Khánh, xã Cù Vân, xã Văn Yên thuộc huyện Đại Từ; xã Khe Mo, xã Cây Thị, xã Hợp Tiến thuộc huyện Đồng Hỷ; xã Dương Thành, xã Lương Phú, xã Tân Đức, xã Hà Châu, xã Thanh Ninh thuộc huyện Phú Bình; xã Vô Tranh, xã Yên Đổ thuộc huyện Phú Lương; xã Bình Sơn thuộc thành phố Sông Công là các xã An toàn khu của Trung ương trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp.

Điều 2. Công nhận huyện Đại Từ và huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên là vùng An toàn khu của Trung ương trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp.

Điều 3. Các xã An toàn khu và vùng An toàn khu nêu tại Điều 1, Điều 2 Quyết định này được thực hiện chính sách ưu đãi đối với xã An toàn khu, vùng An toàn khu theo các quy định hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 5. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

 

 

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc