ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 790/QĐ-UBND

Hưng Yên, ngày 20 tháng 3 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ CHO CHỦ VẬT NUÔI CÓ LỢN BỊ TIÊU HỦY DO BỆNH DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HƯNG YÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 02 năm 2019;

Xét đề nghị của Liên ngành Sở Tài chính - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 59/TTr-LN ngày 20/3/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức hỗ tr cho chủ vật nuôi có ln bị tiêu hủy do bệnh dịch tả ln Châu Phi trên địa tỉnh Hưng Yên.

1. Hỗ trợ cho chủ vật nuôi có lợn mắc bệnh, lợn nghi mắc bệnh dịch tả lợn Châu Phi buộc phải tiêu hủy để phòng, chống dịch bệnh động vật lây lan, kể cả khi xuất hiện dịch bệnh nhưng chưa được công bố dịch theo quy định của pháp luật, cụ thể:

- Đối với lợn con, lợn thịt các loại: Hỗ trợ với mức 80% giá thị trường tại thời điểm tiêu hủy và tại địa phương có dịch bệnh. Mức giá thị trường tại thời điểm hiện tại là 40.000 đồng/kg thịt lợn hơi, do đó, mức hỗ trợ tại thời điểm hiện tại là 32.000 đồng/kg thịt lợn hơi.

- Đối với lợn nái, lợn đực giống đang khai thác: Hỗ trợ với mức bng 1,5 lần so với mc hỗ trợ các loại lợn khác tại thời điểm tiêu hủy và tại địa phương có dịch bệnh. Mức hỗ trợ tại thời điểm hiện tại là 48.000 đồng/kg thịt lợn hơi.

2. Mức hỗ trợ trên sẽ được điều chỉnh phù hợp khi giá thị trường có biến động tăng hoặc giảm từ 20% trở lên.

3. Chủ vật nuôi được hỗ trợ khi có lợn buộc phải tiêu hủy không nhất thiết phải đáp ứng điều kiện đăng ký kê khai ban đầu được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận khi bắt đầu nuôi lợn; trong quá trình triển khai phải đảm bảo công khai, minh bạch, đúng đối tượng, dưới sự giám sát của Mặt trận tquốc các cấp và người dân, không để xảy ra hiện tượng trục lợi chính sách.

4. Đối với lợn mắc bệnh đã thực hiện tiêu hủy trên địa bàn tỉnh trước ngày mức hỗ trợ mới được áp dụng, được thực hiện mức hỗ trợ theo quy định tại Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ cho tt cả các loại lợn là 38.000 đồng/kg thịt lợn hơi.

Điều 2. Nguồn kinh phí hỗ trợ.

Sử dụng nguồn dự phòng ngân sách các cấp, quỹ phòng chống thiên tai cấp tỉnh và các nguồn tài chính hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Hiệu lực thi hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Trách nhiệm thi hành.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, ngành: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Kho bạc nhà nước Hưng Yên; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ NN và PTNT;
- Bộ Tài chính;
- Thường trực T
nh y;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- UB MTTQ t
nh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- CV: KT2Tu
n;
- Lưu: VT; CV: TH
Cầm(2b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Ngọc Quỳnh