ỦY BAN NHÂN DÂNTHÀNH PHỐ CẦN THƠ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 790/QĐ-UBND

Cần Thơ, ngày 17 tháng 3 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ CƯƠNG QUY HOẠCHSỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 5 NĂM KỲ ĐẦU (2011 - 2015), QUẬNÔ MÔN, THÀNH PHỐ CẦN THƠ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhândân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11năm 2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 29 tháng11 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụngđất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

Căn cứ Thông tư số 19/2009/TT-BTNMT ngày 02 tháng 11 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quyđịnh chi tiết việc lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụngđất;

Căn cứ Thông tư số 06/2010/TT-BTNMT ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về định mứckinh tế - kỹ thuật lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Căn cứ Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày04 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kếhoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) của thành phố Cần Thơ;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tàinguyên và Môi trường tại Tờ trình số 353/TTr-TNMT ngày 03 tháng 3 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thuận phê duyệt Đề cương Quy hoạch sửdụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) của quậnÔ Môn, cụ thể như sau:

1. Tên dự án: Quy hoạch sử dụng đất đếnnăm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) của quận Ô Môn, thànhphố Cần Thơ.

2. Địa điểm: quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ.

3. Quy mô: Khuđất lập quyhoạch có diện tích tự nhiên 13.221,56 ha.

4. Hình thức đầu tư: Quy hoạch mới.

5. Kinh phí thực hiện:

- Áp dụng định mức, đơn giá theo quyđịnh hiện hành của Nhà nước.

- Chủ đầu tư có trách nhiệm lập dựtoán và trình cấp thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định.

6. Nguồn vốn thực hiện: Ngân sách nhà nước.

7. Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân quận ÔMôn.

8. Nội dung thực hiện: gồm 06 bước:

- Bước 1: Điều tra, thu thập cácthông tin, dữ liệu và bản đồ.

- Bước 2: Phân tích, đánh giá điềukiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và biến đổi khí hậu; chỉ tiêu quy hoạch pháttriển các ngành, lĩnh vực tác động đến việc sử dụng đất.

- Bước 3: Phân tích, đánh giá tìnhhình quản lý, sử dụng đất, biến động sử dụng đất, kết quả thực hiện quy hoạch,kế hoạch sử dụng đất kỳ trước và tiềm năng đất đai.

- Bước 4: Xây dựng phương án quyhoạch sử dụng đất.

- Bước 5: Xây dựng kế hoạch sử dụngđất.

- Bước 6: Xây dựng báo cáo thuyếtminh tổng hợp, hoàn chỉnh tài liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, trình thôngqua, xét duyệt và công bố quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

9. Thời gian thực hiện: Năm 2014.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân quận Ô Môn(Chủ đầu tư) phối hợp cùng với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Kếhoạch và Đầu tư và các sở, ngành có liên quan tổ chức thực hiện dự án bảo đảmcác yêu cầu về thời gian, trình tự, nội dung lập quy hoạch, kế hoạch sử dụngđất, gửi lấy ý kiến các cơ quan có liên quan, trình cấp thẩm quyền thẩm định vàphê duyệt theo đúng trình tự, thủ tục quy định của pháp luật.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dânthành phố, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Tài chính, Giámđốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Cần Thơ, Chủ tịch Ủy bannhân dân quận Ô Môn, Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Ô Môn, Thủtrưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từngày ký./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đào Anh Dũng