ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 791/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 06 tháng 6 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN VIỆC RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢHOẠT ĐỘNG CỦA CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNGNGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức Hộiđồng nhân dân và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu tráchnhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơnvị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05/09/2005 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ, tự chịutrách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập;

Căn cứ Nghị quyết số 40/NQ-CP ngày 09/8/2012 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chínhphủ thực hiện Thông báo kết luận của Bộ Chính trị về Đề án “Đổi mới cơ chế hoạtđộng của các đơn vị sự nghiệp công lập, đẩy mạnh xã hội hóa một số loại hìnhdịch vụ sự nghiệp công”;

Căn cứcác Thông tư của Bộ Tài chính: số 71/2006/TT-BTC ngày 09/8/2006 hướng dẫn thựchiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tựchủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tàichính đối với đơn vị sự nghiệp công lập; số 113/2007/TT-BTC ngày 24/9/2007hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư 71/2006/TT-BTC ngày 09/8/2006;

Căn cứ Quyết định số 164/QĐ-UBND ngày 29/01/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch cải cáchhành chính tỉnh Quảng Ngãi năm 2013; Quyết định số 105/QĐ-UBND ngày 22/4/2013của UBND tỉnh ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 40/NQ-CP ngày 09/8/2012 của Chính phủ;

Xét đề nghị của Giám đốcSở Tài chính tại Công văn số 188/STC-TCHCSN ngày 21/5/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèmtheo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện rà soát, đánh giá hiệu quảhoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Điều 2. Quyết địnhnày có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Vănphòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành và đơn vị trực thuộc tỉnh; Chủtịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Quang Thích

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN VIỆC RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁCĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 791/QĐ-UBND ngày 06/6/2013 của Chủ tịch Ủy bannhân dân tỉnh Quảng Ngãi)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

Đánh giátình hình thực hiện biên chế, tài chính và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sựnghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2010 – 2012 để làm rõ những kết quả đạtđược, những tồn tại, hạn chế và khó khăn, vướng mắc trong thực hiện. Qua đó, đềxuất biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và xử lý những tồn tại, hạn chếtrong quá trình thực hiện.

2. Yêucầu: Các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh thực hiện rà soát,đánh giá thực hiện biên chế, tài chính và hiệu quả hoạt động; đồng thời báocáo, phản ánh đầy đủ, kịp thời, trung thực và khách quan các nội dung, đánh giáưu khuyết điểm, nguyên nhân và đề xuất, kiến nghị những biện pháp cụ thể đểtháo gỡ khó khăn, tồn tại.

II. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG RÀSOÁT, ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ

1. Phạm vi rà soát, đánhgiá hiệu quả hoạt động:

Rà soát, đánh giá hiệu quảviệc thực hiện biên chế, tài chính và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sựnghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2010-2012.

2. Đối tượng rà soát,đánh giá hiệu quả hoạt động:

- Các sở, ban ngành và đơnvị thuộc tỉnh (có đơn vị sự nghiệp trực thuộc);

- Uỷ ban nhân dân các huyện,thành phố;

- Các đơn vị sựnghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

III. NỘI DUNG, PHƯƠNGTHỨC, THỜI GIAN RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG

1. Nội dung rà soát, đánhgiá hiệu quả hoạt động:

- Việc thực hiện chỉ tiêubiên chế sự nghiệp giai đoạn 2010-2012 đã được cấp có thẩm quyền giao và thựchiện đề án vị trí việc làm đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàntỉnh.

- Công tác phân bổ, tuyểndụng, quản lý và sử dụng biên chế sự nghiệp theo phân cấp quản lý.

- Tình hình thực hiện nguồnlực tài chính do cấp có thẩm quyền giao.

- Đánhgiá tình hình, kết quả thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiệnnhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp cônglập theo các Nghị định của Chính phủ (số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006, số115/2005/NĐ-CP ngày 05/09/2005), Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính (số71/2006/TT-BTC ngày 09/8/2006 và số 113/2007/TT-BTC ngày 24/9/2007); giai đoạn2010 - 2012, trong đó nêu rõ thuận lợi, khó khăn, kiến nghị.

- Đánh giá hiệu quả hoạtđộng của các đơn vị sự nghiệp công lập.

(Nội dung các công việccụ thể thực hiện theo Phụ lục đính kèm)

2. Phương thức rà soát,đánh giá hiệu quả hoạt động:

- Trên cơ sở nội dung kếhoạch đã được ban hành; các cơ quan, đơn vị thuộc đối tượng rà soát, đánh giáhiệu quả báo cáo bằng văn bản về Sở Tài chính và Sở Nội vụ.

- Sở Tàichính phối hợp với Sở Nội vụ, các sở, ban ngành, đơn vị liên quan và UBND cáchuyện, thành phố xem xét báo cáo và làm việc trực tiếp với các đơn vị có liênquan (chọn điểm theo ngành, lĩnh vực) để đánh giá hiệu quả hoạt động của cácđơn vị sự nghiệp công lập trên cơ sở đó, Sở Tài chính tổng hợp, báo cáo UBNDtỉnh hướng xử lý.

3. Thời gian rà soát,đánh giá hiệu quả hoạt động:

- Tất cả các cơ quan, đơn vịthuộc đối tượng rà soát, đánh giá hiệu quả nêu tại điểm 2 Mục II Điều này gửibáo cáo về Sở Tài chính và Sở Nội vụ trước ngày 15/7/2013.

- Từ ngày 15/7/2013 đếnngày 31/10/2013: Sở Tài chính, Sở Nội vụ và các sở, ban ngành liên quanlàm việc tại các cơ quan, đơn vị được rà soát, đánh giá hiệu quả

(Sở Tài chính có tráchnhiệm sắp xếp, bố trí thời gian cụ thể và thông báo cho các đơn vị có liênquan).

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Sở Tài chính:

- Chủ trìphối hợp với: Sở Nội vụ, các sở, ban ngành, đơn vị liên quan và UBND các huyện,thành phố đánh giá hiệu quả sử dụng các nguồn lực tài chính của các đơn vị sựnghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2010-2012.

- Tổng hợp, báo cáo UBNDtỉnh kết quả rà soát, đánh giá hiệu quả việc thực hiện biên chế, tài chính vàhiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trên

địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giaiđoạn 2010 – 2012 và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt độngtrong các đơn vị sự nghiệp công lập.

2. Sở Nội vụ:

Chủ trì phối hợp với: Sở Tàichính; các sở, ban ngành, đơn vị liên quan và UBND các huyện, thành phố đánhgiá thực hiện chỉ tiêu biên chế sự nghiệp giai đoạn 2010-2012 đối với cácngành, địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh, phương án vị trí việc làm trongcác đơn vị sự nghiệp có liên quan để đánh giá hiệu quả hoạt động của các đơn vịsự nghiệp công lập, trên cơ sở đó tổng hợp, đề xuất hướng xử lý gửi Sở Tàichính tổng hợp chung báo cáo UBND tỉnh.

3. Các sở, ban ngànhtỉnh, các đơn vị thuộc UBND tỉnh có đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc vàUBND các huyện, thành phố:

- Thựchiện và chỉ đạo cho các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc thực hiện đánh giáhiệu quả việc thực hiện biên chế, tài chính, phương án vị trí việc làm và hiệuquả hoạt động giai đoạn 2010-2012 theo Kế hoạch này.

- Tổng hợp báo cáo kết quảthực hiện và đề xuất các giải pháp thực hiện về Sở Tài chính và Sở Nội vụ trướcngày 15/7/2013.

4. Các đơn vị sự nghiệpcông lập trực thuộc UBND tỉnh: Thực hiện đánh giá hiệu quả việc thực hiệnbiên chế, tài chính, phương án vị trí việc làm và hiệu quả hoạt động giai đoạn2010-2012 theo Kế hoạch này; báo cáo kết quả thực hiện và đề xuất các giải phápthực hiện về Sở Tài chính và Sở Nội vụ trước ngày 15/7/2013.

Trên đây là Kế hoạch triểnkhai thực hiện việc rà soát, đánh giá hiệu quả hoạt động của các đơn vị sựnghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Trong quá trình tổ chức thựchiện, nếu gặp khó khăn vướng mắc, các sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh và UBNDcác huyện, thành phố chủ động báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở Tài chính) xemxét, quyết định./.

PHỤ LỤC SỐ 01

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC ĐƠN VỊ SỰNGHIỆP CÔNG LẬP

TT

Nội dung công việc

Cơ quan thực hiện

Thời gian thực hiện

1

Báo cáo hiệu quả hoạt động giai đoạn 2010 – 2012

- Các đơn vị sự nghiệp thực hiện Phụ lục số 02, số 04

- Các Sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh, UBND các huyện, thành phố thực hiện Phụ lục số 03, số 04, số 05

Đến ngày 15/7/2013

2

Báo cáo kết quả đánh giá thực hiện chỉ tiêu biên chế sự nghiệp giai đoạn 2010-2012 đối với các ngành, địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh, phương án vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp

Sở Nội vụ

Trong tháng 10/2013

3

Báo cáo kết quả đánh giá hiệu quả sử dụng các nguồn lực tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2010-2012

Sở Tài chính

Trong tháng 10/2013

4

Báo cáo kết quả rà soát, đánh giá hiệu quả việc thực hiện biên chế, tài chính và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi và đề xuất các gải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động trong các đơn vị sự nghiệp công lập

Sở Tài chính

Trong tháng 11/2013

PHỤ LỤC SỐ 02

Đơn vị: . . .

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------

BÁO CÁO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG GIAI ĐOẠN 2010-2012

(Dùng cho các đơn vị sự nghiệp công lập)

I. Đánh giá chung:

1.Về tình hình thực hiệnnhiệm vụ được giao:

- Khối lượng công việc hoànthành trong từng năm;

- Chất lượng các công việcđã hoàn thành được duyệt hoặc chấp nhận;

- Thời hạn hoàn thành côngviệc;

- Tình hình chấp hành chínhsách chế độ và các quy định về tài chính;

- Thực hiện các nhiệm vụ sựnghiệp đặc thù của đơn vị;

2. Về tổ chức bộ máy:

3. Về thực hiện các chỉ tiêuvề tài chính, gồm:

- Về mức thu sự nghiệp:

- Các khoản phí, lệ phí: thutheo quyết định số …

- Các khoản thu do đơn vị tựquyết định: (nêu cụ thể)

- Thực hiện chính sách miễngiảm theo quy định: (nêu cụ thể)

II. Đánh giá cụ thể:

1. Về biên chế: Chi tiếttheo từng năm

- Tổng số biên chế đầu năm .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……….... người

- Số lao động có mặt . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……… người

- Việc thực hiện chỉ tiêubiên chế sự nghiệp của đơn vị đã được cấp có thẩm quyền giao.

- Công tác phân bổ, tuyểndụng, quản lý và sử dụng biên chế sự nghiệp theo phân cấp quản lý.

- Số biên chế thừa, thiếu;nguyên nhân tiết kiệm biên chế.

2. Về tổ chức bộ máy: Chitiết theo từng năm

- Số Phòng, Ban, Trung tâmtrực thuộc hiện có đầu năm báo cáo: . . . . . ..

- Số Phòng, Ban, Trung tâmtrực thuộc hiện có cuối năm báo cáo: . . . . . ..

3. Về kinh phí: Chi tiếttheo từng năm a) Kinh phí chi hoạt động:

- Kinh phí ngân sách nhànước giao ổn định (đối với đơn vị sự nghiệp tự bảo

đảm một phần chi phí; đơnvị sự nghiệp do ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí hoạt động) …đồng, trongđó:

+ Số kinh phí thực hiện: . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . đồng

+ Số kinh phí tiết kiệmđược: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . đồng

+ Tỷ lệ kinh phí tiết kiệmđược so với kinh phí được giao: . . . . . . . . . . %

- Kinh phí không thực hiệntự chủ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . đồng

b) Thu sự nghiệp:

- Dự toán giao:

- Số thực hiện:

c) Chênh lệch thu, chithường xuyên:

- Từ kinh phí ngân sách nhànước giao ổn định: . …. . . . . . . . . . . . . .đồng

- Từ nguồn thu: . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . đồng

d) Phân phối sử dụng kinhphí tiết kiệm và chênh lệch thu, chi:

- Trích lập quỹ phát triểnhoạt động sự nghiệp

- Trích lập quỹ ổn định thunhập; quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi

- Tổng thu nhập tăng thêmcủa người lao động: . . . . . . . . . . . . . . . . . đồng

Trong đó:

+ Thu nhập tăng thêm bìnhquân của ngừời lao động: . . . đ/tháng; hệ số tăng thu nhập bình quân: . . .lần.

+ Người có thu nhập tăngthêm cao nhất .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .đ/tháng

+ Người có thu nhập tăngthêm thấp nhất . . . . . . . .. . . . . . . . . . .đ/tháng

4. Tình hình hình thực hiệntự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính theo Nghị địmh số 43/2006/NĐ-CP củaChính phủ: Báo cáo cụ thể một số nội dung như sau:

- Tình hình xây dựng và thựchiện tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao;

- Tình hình ban hành cáctiêu chuẩn, định mức chi, định mức kinh tế kỹ thuật;

- Tình hình thực hiện nhiệmvụ do nhà nước giao; thực hiện dự toán, đặt hàng, mua hàng, thực hiện nhiệm vụcung cấp dịch vụ sự nghiệp công lập.

- Tình hình xây dựng và thựchiện quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị;

- Tình hình huy động vốn;

- Tình hình tiết kiệm chi vàtăng thu: cần nêu rõ các giải pháp tăng thu, tiết kiệm chi; nguyên nhân tiếtkiệm chi; nguồn tiết kiệm chi chủ yếu của đơn vị, ...

5. Tình hình thực hiện đề ánvị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 của Chính phủ.

6. Những khó khăn, tồn tạivà kiến nghị:

. . . ngày . . . tháng . . . năm. . .

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký tên đóng dấu)

PHỤ LỤC SỐ 03

Đơn vị ...

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------

BÁO CÁO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG GIAI ĐOẠN 2010-2012

(Dùng cho các Sở, ban ngành, đơn vị thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện,thành phố)

I. Đánh giá chung:

- Về tình hình thực hiện nhiệmvụ được giao.

- Tình hình thực hiện biênchế; tổ chức bộ máy.

- Tình hình triển khai vàthực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộmáy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tạiNghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/04/2006 của Chính phủ.

II. Đánh giá cụ thể:

1. Về biên chế: Chi tiếttheo từng năm

- Tổng số biên chế đầu năm .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . người

- Số lao động có mặt . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . người

- Việc thực hiện chỉ tiêubiên chế sự nghiệp của đơn vị đã được cấp có thẩm quyền giao.

- Công tác phân bổ, tuyểndụng, quản lý và sử dụng biên chế sự nghiệp theo phân cấp quản lý.

- Số biên chế thừa, thiếu;nguyên nhân tiết kiệm biên chế.

2. Về kinh phí: Chi tiếttheo từng năm a) Kinh phí chi hoạt động :Trong đó:

- Kinh phí giao ổn định (đốivới đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm một phần chi phí; đơn vị sự nghiệp do ngân sáchnhà nước bảo đảm kinh phí hoạt động) …đồng, trong đó:

+ Số kinh phí thực hiện: . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .đồng

+ Số kinh phí tiết kiệmđược: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . đồng

+ Tỷ lệ kinh phí tiết kiệmđược so với kinh phí được giao: . . . . . . . . . . %

- Kinh phí không thực hiệntự chủ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . đồng

- Từ kinh phí ngân sách nhànước giao ổn định: . …. . . . . . . . . . . . . .đồng

- Từ nguồn thu: . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . đồng

b) Thu sự nghiệp:

- Dự toán giao:

- Số thực hiện:

c) Chênh lệch thu chi thườngxuyên:

- Từ kinh phí ngân sách nhànước giao ổn định: . …. . . . . . . . . . . . . .đồng

- Từ nguồn thu: . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . đồng

d) Phân phối sử dụng kinhphí tiết kiệm và chênh lệch thu chi:

- Trích lập quỹ phát triểnhoạt động sự nghiệp

- Trích lập quỹ ổn định thunhập; quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi

- Tổng thu nhập tăng thêmcủa người lao động: ……………............. đồng

3. Đánh giá tình thực hiệnnhiệm vụ nhà nước của các đơn vị sự nghiệp: Cần nêu rõ tình hình thực hiệnnhiệm vụ do nhà nước giao; tình hình thực hiện dự toán, đặt hàng, mua hàng, thựchiện nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công lập; việc tổ chức sắp xếp lại,chuyển đổi mô hình hoạt động (nếu có)...

4. Đánh giá tình hình triểnkhai Nghị định số 43/2006/NĐ-CP của Chính phủ ngày 25/4/2006: Chi tiết theotừng năm

- Tổng số đơn vị sự nghiệp:

- Số đơn vị thực hiện Nghịđịnh số 43/2006/NĐ-CP :

5. Tìnhhình hình thực hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính theo Nghị địmh số43/2006/NĐ-CP của Chính phủ: Cần báo cáo cụ thể một số nội dung như sau:

- Tình hình xây dựng và thựchiện tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao;

- Tình hình phân cấp vềquyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế đối vớicác đơn vị sự nghiệp thuộc phạm vi quản lý;

- Tình hình ban hành cáctiêu chuẩn, định mức chi, định mức kinh tế kỹ thuật;

- Tình hình xây dựng quy chếchi tiêu nội bộ của các đơn vị sự nghiệp;

- Tình hình huy động vốn;

- Tình hình tiết kiệm chi vàtăng thu: cần nêu rõ các giải pháp tăng thu, tiết kiệm chi; nguyên nhân tiếtkiệm chi; nguồn tiết kiệm chi chủ yếu của đơn vị...

6. Tình hình thu nhập ngườilao động: Chi tiết theo từng năm

- Số đơn vị có hệ số tăngthu nhập dưới 1 lần . . . . . . . . . . . . . . . . . .đơn vị

- Số đơn vị có hệ số tăngthu nhập từ trên 1 - 2 lần. . . . . . .. . . . . . đơn vị

- Số đơn vị có hệ số tăngthu nhập từ trên 2 - 3 lần . . . . . . . . . . . . đơn vị

- Số đơn vị có hệ số tăngthu nhập từ trên 3 lần trở lên: . . . . . . . . đơn vị

- Đơn vị có người có thunhập tăng thêm cao nhất là... đ/tháng (tên đơn vị );

- Đơn vị có người có thunhập tăng thêm thấp nhất là . . .đ/tháng (tên đơn vị).

7. Tình hình thực hiện đề ánvị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 của Chính phủ.

8. Việcthưc hiện giao tài sản nhà nước cho đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chínhtheo Thông tư số 245/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính quy định thựchiện một số nội dung của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chínhphủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sửdụng tài sản nhà nước.

9. Những khó khăn, tồn tại,kiến nghị:

. . . ngày . . . tháng . . . năm...

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký tên đóng dấu)

Ghi chú:Các sở, ban ngành, đơn vị thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố báo cáo SởTài chính và Sở Nội vụ kèm theo báo cáo hiệu quả hoạt động của các đơn vị trựcthuộc).