UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 792/Q Ð-UBND

Bắc Ninh, ngày 12 tháng 6 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI CHÍNH SÁCH HỖ TRỢKINH PHÍ PHÒNG, CHỐNG DỊCH CÚM GIA CẦM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH.

CHỦ TỊCH UBND TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26.11.2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 01/2002/QH11 ngày16.12.2002;

Căn cứ Chỉ thị số 34/2005/CT-TTg ngày 15.10.2005 của Thủtướng Chính phủ thực hiện đồng bộ có hiệu quả kế hoạch hành động khẩn cấpphòng, chống khi xảy ra dịch cúm gia cầm (H5N1) và đại dịch cúm ở người có hiệuquả nhằm bảo vệ sản xuất và sức khoẻ của nhân dân, ngăn chặn và phòng, chốngdịch cúm gia cầm trên địa bàn;

Xét đề nghị của Liên Sở: Tài chính - Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn tại Công văn số 465/TC-NN &PTNT ngày 5.6.2007,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1.Sửa đổi Điểm 1, Điều 1, ban hành kèm theo Quyết định số 2253/QĐ-CT ngày22.11.2005 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc hỗ trợ kinh phí phòng, chống dịch cúmgia cầm trên địa bàn tỉnh; như sau:

1. Hỗ trợ cho các hộ chăn nuôi phải tiêu huỷ gia cầm cúm,nghi cúm hoặc xét nghiệm có dương tính (H5N1) do cơ quan thú y xác nhận vớimức:

- Gia cầm có trọng lượng từ 1,5kg trở lên còn sống, hỗ trợ:15.000 đồng/con.

- Gia cầm có trọng lượng từ 0,5kg đến dưới 1,5kg còn sống,hỗ trợ: 10.000 đồng/con.

- Gia cầm có trọng lượng dưới 0,5kg còn sống hỗ trợ: 5.000 đồng/con.

- Chim cút còn sống hỗ trợ: 2.000 đồng/con.

- Gia cầm đã chết có trọng lượng trên 0,5kg được thu gom đểtiêu huỷ, hỗ trợ: 4.000 đồng/con.

- Gia cầm đã chết có trọng lượng dưới 0,5kg được thu gom đểtiêu huỷ, hỗ trợ: 2.000 đồng/con.

2. Các khoản hỗ trợ còn lại: Được thực hiện theo Quyết địnhsố 2253/QĐ-CT ngày 22.11.2005 của Chủ tịch UBND tỉnh.

3. Thời gian thực hiện chính sách hỗ trợ trên từ ngày25.5.2007.

Điều 2: Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính, Sở Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn; Kho bạc Nhà nước Bắc Ninh; Chi cục Thú y; Chủtịch UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyếtđịnh thi hành./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Lương Thành