THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 792-TTg

Hà Nội, ngày 24 tháng 9 năm 1997

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC THÀNH LẬP TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 2 tháng 3 năm 1993 về nhiệm vụ, quyền hạn vàtrách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 6253/TCCBngày 28 tháng 7 năm 1997,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép thànhlập Trường Đại học dân lập Hải Phòng.

Điều 2. Trường Đại họcdân lập Hải Phòng là cơ sở đào tạo đại học chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáodục và Đào tạo. Trường có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng. Trụsở của trường đặt tại thành phố Hải Phòng.

Hệ thống văn bằng của trường Đạihọc dân lập Hải Phòng nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia.

Điều 3. Trường Đại họcdân lập Hải Phòng hoạt động theo pháp luật, theo Quy chế đại học dân lập do Bộtrưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và theo Điều lệ riêng của Trường do Bộtrưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt.

Điều 4. Quyết định này cóhiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 5. Bộ trưởng Bộ Giáodục và Đào tạo, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng và Thủ trưởng cáccơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Võ Văn Kiệt

(Đã ký)