THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 793-TTg

Hà Nội, ngày 24 tháng 9 năm 1997

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC NÂNG CẤP TRƯỜNG SƯ PHẠM KỸ THUẬT 4 THÀNH TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM KỸ THUẬT 4

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 2 tháng 3 năm 1993 về nhiệm vụ, quyền hạn vàtrách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 2666/KHTCngày 12 tháng 4 năm 1997,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nâng cấp TrườngSư phạm Kỹ thuật 4 thành Trường Cao đẳng Sư phạm Kỹ thuật 4.

Điều 2. Trường Cao đẳngSư phạm Kỹ thuật 4 có nhiệm vụ:

- Đào tạo giáo viên sư phạm kỹthuật trình độ cao đẳng.

- Nghiên cứu khoa học ứng dụngvà chuyển giao công nghệ phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Điều 3. Trường Cao đẳngSư phạm Kỹ thuật 4 trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; được hưởng các chínhsách, chế độ do Nhà nước ban hành cho hệ thống các trường đại học và cao đẳng.

Điều 4. Quyết định này cóhiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 5. Bộ trưởng Bộ Giáodục và Đào tạo, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quancủa Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ươngchịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nguyễn Khánh

(Đã ký)