THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 794-TTg

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 1995

QUYẾT ĐỊNH

QUYĐỊNH MỘT SỐ CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP ĐẶC THÙ ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NGÀNH Y TẾ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Nghị định số 25/CP ngày 23 tháng 5 năm 1993 của Chính phủ quy định tạmthời chế độ tiền lương mới của công chức, viên chức hành chính, sự nghiệp và lựclượng vũ trang;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ trưởng BộTài chính, Bộ trưởng, Trưởng ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Y tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định một sốchế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức ngày Y tế như sau:

1. Phụ cấp phẫuthuật: Áp dụng đối với công chức, viên chức chuyên môn y tế trực tiếp làm côngtác phẫu thuật.

Mức phụ cấp cho mỗi ca phẫu thuậtquy định như sau:

Đối tượng

Mức (đồng/ca mổ)

Ca mổ loại I

Ca mổ loại II

Ca mổ loại III

- Người mổ chính

- Người phụ mổ

- Người giúp việc ca mổ

15.000 đ

10.000 đ

7.500 đ

10.000đ

7.500 đ

5.000 đ

7.500 đ

5.000 đ

2.500 đ

2. Phụ cấp thườngtrực: Áp dụng đối với công chức, viên chức phải trực chuyên môn y tế ngoài giờ tiêuchuẩn 24/24 giờ.

Phụ cấp tính theo ca trực gồm 3mức: 7.000 đ; 5.000 đ và 3.000 đ.

3. Phụ cấp chốngdịch: Áp dụng đối với công chức, viên chức chuyên môn y tế trực tiếp tham gia dậptắt các ổ dịch.

Mức phụ cấp được tính theo ngàythực tế tham gia dập tắt các ổ dịch là 12.000 đồng.

Điều 2.Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Lao động Thươngbinh và Xã hội, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Y tế chịu trách nhiệm hướngdẫn thực hiện Quyết định này.

Điều 3. uyết định này đượcthực hiện từ ngày 1 tháng 1 năm 1996.

Điều 4. Bộ trưởng, Thủtrưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ bannhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyếtđịnh này.

Phan Văn Khải

(Đã ký)