TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC HẢI QUAN TỈNH LẠNG SƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 795/QĐ-HQLS

Lạng Sơn, ngày 01 tháng 8 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

QUYĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC CỦA ĐỘI NGHIỆP VỤ - TỔNG HỢP THUỘC CHI CỤC HẢI QUAN CỬA KHẨUCHI MA TRỰC THUỘC CỤC HẢI QUAN TỈNH LẠNG SƠN

CỤC TRƯỞNG CỤC HẢI QUAN TỈNH LẠNG SƠN

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014;

Căn cứ Quyết định số 1027/QĐ-BTC ngày 11/5/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về chức năng nhiệm vụ, quyềnhạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộcTrung ương;

Căn cứ Quyết định số 2981/QĐ-TCHQ ngày 10/10/2014 của Tổng cục Hải quan về phân cấp quản lý công chức, viên chứcTổng cục Hải quan;

n cứQuyết định số 1169/QĐ-TCHQ ngày 9/6/2010 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổchức của Chi cục Hải quan trực thuộc Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố;

n cứQuyết định số 2416/QĐ-TCHQ ngày 29/7/2016 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quanvề việc sáp nhập Đội (Tổ) thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu Chi Ma trực thuộc CụcHải quan tỉnh Lạng Sơn;

Xét đề nghị của Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Chi Ma và Trưởng phòng Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều1. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn:

Đội Nghiệp vụ - Tổng hợp là đơn vịthuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu Chi Ma trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn,có chức năng tham mưu giúp Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Chi Matriển khai thực hiện nghiệp vụ hải quan và các chính sách pháp luật liên quanđến công tác hải quan; các quy định quản lý nhà nước vềhải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, chuyển cửa khẩu; phương tiệnvận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh; tổ chức thực hiện pháp luật về thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; xử lý viphạm hành chính trong lĩnh vực Hải quan; phòng, chống buôn lậu, chống gian lậnthương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới; phòng, chống ma tuýtrong phạm vi địa bàn hoạt động Hải quan theo quy định của Pháp luật. Triểnkhai thực hiện công tác quản lý thuế, quyết toán hồ sơ thuế; công tác kiểm trasau thông quan; công tác tin học và thống kê hải quan; công tác hành chính tổnghợp của Chi cục theo quy định của pháp luật.

Đội Nghiệp vụ - Tổng hợp thực hiệnnhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật Hải quan và cácquy định khác của pháp luật liên quan và có những nhiệmvụ, quyền hạn cụ thể sau đây:

1. Thực hiện thủ tục hải quan và kiểmtra hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quácảnh, chuyển cửa khẩu; phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh trongphạm vi địa bàn hoạt động của Chi cục theo quy định củaPháp luật.

2. Tiến hành thu thuế và các khoảnthu khác theo quy định của pháp luật đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

3. Thông qua các biện pháp nghiệp vụ,chủ động phát hiện, bắt giữ các đối tượng có buôn lậu, gian lận thương mạitrong quá trình làm thủ tục hải quan.

Phối hợp với các Tổ, Đội thuộc Chicục và các cơ quan chức năng trong công tác phòng, chốngbuôn lậu, chống gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa, ma tuý vàtiền chất qua biên giới trong phạm vi địa bàn hoạt độnghải quan thuộc Chi cục quản lý.

4. Thực hiện, thu thập, phân tích, xửlý, cập nhật thông tin nghiệp vụ hải quan và quản lý rủi ro; thực thi bảo hộ,quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật.

5. Thực hiện lập biên bản vi phạmhành chính về hải quan và xử lý vi phạm hành chính theothẩm quyền của Đội và chuyển các cấp có thẩm quyền xử lýđối với các trường hợp vượt thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

6. Thực hiện công tác tuyên truyền,hướng dẫn thực hiện chính sách, pháp luật về hải quan cho các tổ chức, cá nhâncó hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn.

7. Thực hiện công tác Kế toán thuế vàcác khoản thu khác; công tác quản lý thuế, theo dõi, đôn đốc thu hồi nợ đọng,cưỡng chế thuế, đảm bảo thu đúng, thu đủ, nộp kịp thời vào ngân sách nhà nước.

8. Thực hiện quyết toán, thanh khoản,hoàn thuế, bù trừ tiền thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu theo quy định củapháp luật.

9. Thực hiện công tác tin học và thống kê hải quan; cập nhật thôngtin đầy đủ, thường xuyên vào hệ thống cơ sở dữ liệu theo quy định.

10. Thực hiện cải cách hành chính,ứng dụng khoa học, công nghệ và phương pháp quản lý hải quan hiện đại vào các hoạt động của Chi cục.

11. Tổng hợp, tham mưu cho Chi cụctrưởng để kiến nghị cấp có thẩm quyền những vấn đề cần sửađổi, bổ sung về chính sách quản lý Nhà nước về hải quan đối với hoạt động xuấtkhẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh; các quy định, quytrình thủ tục hải quan và những vấn đề vượt quá thẩm quyền giải quyết của Chicục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Chi Ma.

12. Thực hiện các quy định về quản lýcán bộ, công chức, nhân viên; quản lý tài sản, quản lý vũ khí,công cụ hỗ trợ các trang thiết bị được giao quản lý, sử dụng; công tác văn thư, quản lý con dấu, ấn chỉ và công táchành chính tổng hợp của Chi cục.

13. Thực hiện quy định về công táclưu trữ hồ sơ, tài liệu của Đội và của Chi cục đúng quyđịnh.

14. Thực hiện chế độ thống kê, báocáo và cung cấp thông tin về hoạt động của Đội theo phâncông của Chi cục.

15. Phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện một số nhiệm vụ do UBND tỉnh Lạng Sơn giao theo quy định củapháp luật.

16. Thực hiện các nhiệm vụ khác khiđược Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Chi Ma giao.

Điều2. Cơ cấu tổ chức

1. Đội Nghiệp vụ - Tổng hợp có 01 Đội trưởng và một số Phó Đội trưởng(không quá 03 người) và một số côngchức thừa hành.

Đội trưởng tham mưu giúp Chi cục trưởng về các lĩnh vực công tác nêu tại quyết định này và chịu trách nhiệmtrước Chi cục trưởng và trước pháp luật về toàn bộ hoạtđộng của Đội.

Phó Đội trưởngtham mưu, giúp việc cho Đội trưởng và chịu trách nhiệmtrước Pháp luật và trước Đội trưởng về các nhiệm vụ được Chi cục trưởng, Độitrưởng phân công.

2. Căn cứ biên chế được giao và khốilượng công việc, Chi cục trưởng bố trí cán bộ trong nội bộChi cục theo quy định; sắp xếp nhân sự, phân công nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ,công chức của Đội Nghiệp vụ - Tổng hợp để đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ đượcgiao.

Điều 3. Mối quan hệ công tác

1. Đội Nghiệp vụ - Tổng hợp chịu sựchỉ đạo, quản lý trực tiếp và toàn diện của Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửakhẩu Chi Ma; chịu sự kiểm tra hướng dẫn nghiệp vụ của Lãnh đạo Chi cục của Chicục Kiểm tra sau thông quan và các đơn vị tham mưu giúp việc cho Cục trưởng CụcHải quan tỉnh Lạng Sơn.

2. Mối quan hệ với các Tổ (Đội) thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu Chi Ma và các Tổ (Đội) thuộc cácđơn vị tương đương trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơnlà mối quan hệ phối hợp để thực hiện nhiệm vụ được giao.

3. Đối với cáccơ quan chức năng trong phạm vi địa bàn hoạt động của Chị cục là mối quan hệ phốihợp; đồng thời chịu sự giám sát theo quy định của các cơquan và tổ chức, cá nhân có hoạt động xuất khẩu, nhập khẩutại Chi cục.

Điều 4. Hiệu lực và trách nhiệmthi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngàyký. Trưởng các đơn vị Hải quan thuộc và trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn,Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Chi Ma, các Tổ (Đội) thuộc Chi cục Hảiquan cửa khẩu Chi Ma chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:- Như điều 4 (t/h);ưu: VT, TCCB (03).

CỤC TRƯỞNG
Hoàng Khánh Hòa