ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------

Số: 795/QĐ-UBND

Quy Nhơn, ngày 17 tháng 11 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ MỘT SỐCHÍNH SÁCH HỖ TRỢ TRỰC TIẾP CHO HỘ ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ THỰC HIỆN ĐỊNHCANH ĐỊNH CƯ GIAI ĐOẠN 2009 – 2010 THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 33/2007/QĐ-TTG NGÀY05/3/2007 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Quyết định số 33/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ vềChính sách hỗ trợ di dân thực hiện định canh, định cư cho đồng bào dân tộcthiểu số giai đoạn 2007 – 2010;
Căn cứ Thông tư số 03/2007/TT-UBDT ngày 08/6/2007 của Ủy ban Dân tộc; Thông tưsố 99/2007/TT-BTC ngày 10/8/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Chínhsách hỗ trợ di dân thực hiện định canh định cư cho đồng bào dân tộc thiểu sốgiai đoạn 2007-2010;
Xét đề nghị của Trưởng ban Ban Dân tộc tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Ban hành kèm theo Quyết định này quy định về một số chính sáchhỗ trợ trực tiếp cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện địnhcanh định cư giai đoạn 2009-2010 theo Quyết định số 33/2007/QĐ-TTg ngày05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 2.

1. Giao Ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với các sởngành liên quan kiểm tra, theo dõi, đánh giá việc thực hiện các dự án địnhcanh định cư theo kế hoạch, đảm bảo hiệu quả và bền vững, không để thất thoát;tổng hợp tình hình thực hiện chính sách, báo cáo UBND tỉnh.

2. Sở Tài chính hướng dẫn thực hiện việc cấp phát,thanh quyết toán kinh phí theo đúng chế độ quy định hiện hành của Nhànước.

3. Sở Lao động –Thương binh và Xã hội phối hợp BanDân tộc hướng dẫn các địa phương thực hiện việc lồng ghép các nguồnvốn để làm nhà ở.

4. Các sở, ngành liên quan, UBND các huyện An Lão,Vĩnh Thạnh, Vân Canh, Hoài Ân, Tây Sơn triển khai thực hiện đảm bảođúng địa bàn, đối tượng và chế độ, chính sách quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng ban Ban Dân tộc, Giám đốc các Sở: Kếhoạch và Đầu tư, Tài chính, Lao động-Thương binh & Xã hội, Thủ trưởngcác cơ quan liên quan, Chủ tịch UBND các huyện An Lão, Vân Canh, Vĩnh Thạnh,Hoài Ân, Tây Sơn, có trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hồ Quốc Dũng

QUY ĐỊNH

VỀ MỘT SỐ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ TRỰCTIẾP CHO HỘ ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ THỰC HIỆN ĐỊNH CANH ĐỊNH CƯ GIAI ĐOẠN2009 – 2010 THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 33/2007/QĐ-TTG NGÀY 05/3/2007 CỦA THỦ TƯỚNGCHÍNH PHỦ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 795/QĐ-UBND ngày 17/11/2009 của UBND tỉnh)

Căn cứ Quyết định số 33/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủtướng Chính phủ về Chính sách hỗ trợ di dân thực hiện định canh, định cư chođồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2007 – 2010, ngoài các quy định chungvà quy định cụ thể thực hiện theo Thông tư số 03/2007/TT-UBDT ngày08/6/2007 của Ủy ban Dân tộc, Thông tư số 99/2007/TT-BTC ngày 10/8/2007 của BộTài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 33/2007/QĐ-TTg UBND tỉnhquy định một số chính sách hỗ trợ trực tiếp cho hộ đồng bào dântộc thiểu số còn du canh du cư thực hiện định canh định cư nhưsau :

I. Phạm vi, đối tượng, nguyên tắc áp dụng:

Thực hiện theo Quyết định số 33/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007của Thủ tướng Chính phủ về Chính sách hỗ trợ di dân thực hiện định canh, địnhcư cho đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2007 – 2010.

II. Chính sách hỗ trợ:

Hỗ trợ trực tiếp cho hộ du canh du cư thực hiện định canhđịnh cư (gồm cả ĐCĐC tập trung và xen ghép):

1. Các hộ du canh du cư thực hiện định canh định cư (gồm cảĐCĐC tập trung và xen ghép) được giao đất ở, đất sản xuất; diện tích giao thựchiện theo mức quy định tại Quyết định số 134/2004/QĐ-TTg ngày 20/7/2004 của Thủtướng Chính phủ: Mức giao diện tích đất ở tối thiểu 200 m2 cho mỗi hộ đồng bàodân tộc thiểu số du cư thực hiện định cư. Mức giao diện tích đất sản xuất tốithiểu một hộ đồng bào dân tộc thiểu số du canh thực hiện định canh là 0,5 hađất nương, rẫy hoặc 0,25 ha đất ruộng lúa nước một vụ hoặc 0,15 ha đất ruộnglúa nước hai vụ.

Căn cứ quỹ đất cụ thể của từng địa phương, khả năng lao độngvà số nhân khẩu của từng hộ dân tộc thiểu số du canh, du cư và khả năng ngânsách địa phương, Ủy ban nhân dân huyện có thể xem xét, quyết định giao đất sảnxuất cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện định canh, định cư với mức caohơn.

2. Ngân sách TW hỗ trợ bình quân 15 triệu đồng/hộ khi đượctổ chức về điểm định canh định cư để làm các việc:

a. Làm nhà ở: Mức hỗ trợ tối đa 10 triệu đồng/hộ;

b. Hỗ trợ mắc điện sinh hoạt: Tối đa 1 triệu đồng/hộ;

c. Hỗ trợ mắc nước sinh hoạt (mắc đường nước hoặc xây bểchứa): Tối đa 1 triệu đồng/hộ;

d. Hỗ trợ mua lương thực 6 tháng đầu tính từ khi về ở điểmtổ chức ĐCĐC: 15 kg gạo/nhân khẩu theo giá tại thời điểm di chuyển;

e. Hỗ trợ phát triển sản xuất: Tối đa 3 triệu đồng/hộ.

Tùy theo điều kiện thực tế, hộ nào cần hỗ trợ phần việc gìthì hỗ trợ cho phần việc đó.

3. Đối với các điểm định canh định cư xen ghép hỗ trợ 1triệu đồng/hộ để tạo nền nhà.

4. Hỗ trợ kinh phí di chuyển các hộ từ nơi ở cũ đến nơiĐCĐC: Mức hỗ trợ xác định theo quãng đường thực tế và đơn giá phổ biến của loạiphương tiện phổ thông tại địa phương.

5. Sau khi về ở nơi tổ chức ĐCĐC, các hộ được hưởng cácchính sách hiện hành như người dân tại chỗ; trong đó đặc biệt ưu tiên cho vayvốn của Ngân hàng chính sách xã hội theo Quyết định số 32/2007/QĐ-TTg ngày05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ để phát triển sản xuất, cải thiện đời sống.

III. Nguồn vốn thực hiện:

1. Ngân sách Trung ương đảm bảo hỗ trợ thực hiện các mục 1,2, 3, 4 và 5 phần II.

2. UBND các huyện, xã có trách nhiệm huy động, lồng ghépnguồn vốn các chính sách, chương trình, dự án khác và trong cộng đồng để thựchiện.

IV. Tổ chức thực hiện:

1. Giao Ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với các sởngành liên quan kiểm tra, theo dõi, đánh giá việc thực hiện các dự án địnhcanh định cư theo kế hoạch, đảm bảo hiệu quả và bền vững, không để thất thoát;tổng hợp tình hình thực hiện chính sách, báo cáo UBND tỉnh.

2. Sở Tài chính hướng dẫn thực hiện việc cấp phát,thanh quyết toán kinh phí theo đúng chế độ quy định hiện hành của Nhànước.

3. Sở Lao động –Thương binh và Xã hội phối hợp BanDân tộc hướng dẫn các địa phương thực hiện việc lồng ghép các nguồnvốn để làm nhà ở.

4. Các sở, ngành liên quan, UBND các huyện An Lão,Vĩnh Thạnh, Vân Canh, Hoài Ân, Tây Sơn triển khai thực hiện đảm bảođúng địa bàn, đối tượng và chế độ, chính sách quy định./.