TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC HẢI QUAN TỈNH LẠNG SƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 796/QĐ-HQLS

Lạng Sơn, ngày 01 tháng 08 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

QUYĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC CỦAĐỘI NGHIỆP VỤ BẢN CHẮT THUỘC CHI CỤC HẢI QUAN CỬA KHẨU CHI MA TRỰC THUỘC CỤCHẢI QUAN TỈNH LẠNG SƠN

CỤC TRƯỞNG CỤC HẢI QUAN TỈNH LẠNG SƠN

Căn cứLuật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014;

Căn cứ Quyết định số 1027/QĐ-BTC ngày 11/5/2010 ăng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu

Căn cứ Quyết định số 2981/QĐ-TCHQ ngày 10/10/2014

Căn cứ Quyết định số 1169/QĐ-TCHQ ngày 9/6/2010 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quanquy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấutổ chức của Chi cục Hải quan trực thuộc Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố;

Căn cứ Quyết định số 2417/QĐ-TCHQ ngày 29/7/2016 của ải quan về việc thành lập Đội Nghiệp vụ BảnChắt thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu Chi Ma trựcthuộc Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn;

Xét đề nghị của Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Chi Ma và Trưởngphòng Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chức năng, nhiệm vụ, quyềnhạn:

Đội Nghiệp vụ Bản Chắt thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu Chi Ma trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn, có chức năng quản lý Nhà nước về Hải quan trênđịa bàn được giao quản lý thuộc xã Bính Xá, Huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn. Thựchiện nghiệp vụ Hải quan và các chính sách pháp luật liên quan đến hàng ảnh, nhập cảnh; thực hiện công tác phòng,chống buôn lậu, chống gian lận thương mại, vận chuyển tráiphép hàng hóa qua biên giới; phòng, chống ma túy trong phạm vi địa bàn hoạtđộng Hải quan theo quy định của Pháp luật.

Đội Nghiệp vụ BảnChắt thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật Hải quan và các quyđịnh khác của pháp luật liên quan và có những nhiệm vụ,quyền hạn

1.

Phối hợp với các cơ quan chức năngthực hiện một số nhiệm vụ do UBND tỉnh Lạng Sơn giao theoquy định của pháp luật.

2. Phối hợp với cáclực lượng có liên quan để thực hiện công tác phòng, chốngbuôn lậu, chống gian lận thương mại, vận chuyển trái phéphàng định chi tiết phạm vi địa bàn hoạt động Hải quan; trách nhiệm phối hợptrong phòng chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng

3. Tham mưu giúp Chi cục trưởng Chicục Hải quan cửa khẩu Chi Ma kiến nghị, đề xuất với cáccấp có thẩm quyền những vấn đề cần sửa đổi, bổ sung về chínhsách quản lý Nhà nước về Hải quan trong công tác quản lý hàng ưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Chi Ma.

4. Thực hiện cải cách thủ tục hànhchính và hiện đại

5. Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫnthực hiện chính sách pháp luật về hải quan cho các

6. Thực hiện các quy định về quản lýcán bộ, công chức, nhân viên; , các trang thiết bị được giao quản lý, sử dụng.

7. Thực hiện chế độ thống kê, báo cáovà cung cấp thông tin về hoạt động của Đội theo phân công của Chi cục.

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác khiđược Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Chi Ma giao.

Điều 2. Cơ cấu tổ chức

1. Đội Nghiệp vụ Bản Chắt có 01 PhóChi cục trưởng phụ trách, 01 Đội trưởng, từ 01 đến 02 PhóĐội trưởng và một số công chức thừa hành.

Phó Chi cục trưởng giúp việc cho Chicục trưởng về lĩnh vực công tác nêu tại luật về toàn bộ hoạt động của Đội.

Đội trưởng giúp việc cho Phó Chi cụctrưởng và chịu trách nhiệm trước Phó Chi cục trưởng và trước Pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

Phó Đội trưởng tham mưu, giúp việccho Đội trưởng và chịu trách nhiệm trước Pháp luật và trước Đội trưởng về cácnhiệm vụ được Chi cục trưởng và Phó Chi cục tr

Công chức thừa hành thực hiện nhiệmvụ do Lãnh đạo Đội phân công và chịu trách nhiệm trước Lãnhđạo Chi cục, Lãnh đạo Đội và trước Pháp luật về nhiệm vụđược phân công.

2. Căn cứ biên chế được giao và khốilượng công việc, Chi cục trưởng bố trí cán bộ trong nội bộ Chi cục theo quyđịnh; sắp xếp nhân sự, phân công nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ, công chức của ĐộiNghiệp vụ Bản Chắt để đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Điều 3. Mối quan hệ công tác

1. Đội Nghiệp vụ Bản Chắt chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp và toàn diệncủa Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Chi Ma; chịu sự kiểm tra hướng dẫn nghiệp vụ

2. Mối quan hệ với các Tổ (Đội) thuộcChi cục Hải quan cửa khẩu Chi Ma và các Tổ (Đội) thuộc các đơn vị tương đươngtrực thuộc Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn là mối quan hệ phốihợp để thực hiện nhiệm vụ được giao.

3. Đối với các cơ quan chức năngtrong phạm vi địa bàn hoạt động của Chi cục là mối quan hệ phối hợp; đồng thờichịu sự giám sát theo quy định

Điều 4. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngàyký. Trưởng các đơn vị Hải quan thuộc và trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn,Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửakhẩu Chi Ma, các Tổ (Đội) thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu Chi Ma chịu tráchnhiệm thi hành quyết định này./.


- Như điều 4 (t/h):ưu: VT, TCCB (03).

CỤC TRƯỞNG
Hoàng Khánh Hòa