ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH LÀO CAI

Về việc ban hành Quy chế đảm bảo an toàn các công trình lân cận khi

thi công các công trình mới trên địa bàn tỉnh Lào Cai

______________
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật tổ chức UĐND và UBND ban hành ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ban hành ngày 26/11/2003;

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai tại tờ trình số: 159 /TT-XD ngày 30 tháng 11 năm 2004,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay han hành Quy chế đảm bảo an toàn cho các còng trình lân cận khi thi công các công trình mới tiên địa bàn tỉnh Lào Cai. (có bản Quy chế kèm theo)

Điều 2. Giao cho sở Xây dựng tỉnh Lào Cai là cơ quan đầu mối phối hợp với UBND các huyện, thị xã, các Chủ đầu tư, các ban quản lý Dự án tổ chức triển khai phổ biến nội dung bản Quy chế đến tận người dân.

Điều 3. Các ông Chánh văn phòng UBND tỉnh, ông giám đốc sở Xây dựng, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, các Trưởng ban QLDA các huyện, thị xã, Thủ trưởng các ban ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Phạm Văn Cường