THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 797-TTg

Hà Nội, ngày 24 tháng 9 năm 1997

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC THÀNH LẬP TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủngày 30 tháng 9 năm 1992;
Xét đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá tại Tờ trình số 1783/B-CV-VX /UB ngày 15 tháng 9 năm 1997 và Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạotại Công văn số 8141/TCCB ngày 19 tháng 9 năm 1997,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập TrườngĐại học Hồng Đức trên cơ sở các trường: Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thanh Hoá,Cao đẳng sư phạm Thanh Hoá và Cao đẳng Y tế Thanh hoá.

Điều 2. Trường Đại họcHồng Đức là cơ sở đào tạo, nghiên cứu trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh hoávà sự quản lý Nhà nước trong phạm vi chức năng quyền hạn của các Bộ, ngànhTrung ương liên quan. Trường có tư cách pháp nhân, con dấu riêng, có tài khoảnriêng. Trụ sở của Trường đặt tại thành phố Thanh Hoá.

Điều 3. Trường Đại họcHồng Đức có những nhiệm vụ sau:

1. Đào tạo cán bộ các ngành khoahọc và công nghệ với trình độ đại học và thấp hơn để đáp ứng nhu cầu phát triểnkinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hoá.

2. Nghiên cứu ứng dụng và chuyểngiao công nghệ phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hoá.

Điều 4. Uỷ ban nhân dântỉnh Thanh Hoá có trách nhiệm soạn thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của TrườngĐại học Hồng Đức phù hợp với chủ trương của Nhà nước về mô hình đại học tronghệ thống giáo dục quốc dân và trình Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt.

Điều 5. Chủ tịch Uỷ bannhân dân tỉnh Thanh Hoá, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Thủ trưởng các cơquan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Võ Văn Kiệt

(Đã ký)