THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 798-TTg

Hà Nội, ngày 24 tháng 9 năm 1997

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC THÀNH LẬP TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ NGHỆ DÂN LẬP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 2 tháng 3 năm 1993 về nhiệm vụ, quyền hạn vàtrách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 6254/TCCBngày 28 tháng 7 năm 1997,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép thànhlập Trường Cao đẳng kỹ nghệ dân lập thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Trường Cao đẳngkỹ nghệ dân lập thành phố Hồ Chí Minh là cơ sở đào tạo cao đẳng chịu sự quản lýNhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường có tư cách pháp nhân, có con dấu vàtài khoản riêng. Trụ sở của trường đặt tại thành phố Hồ Chí Minh.

Hệ thống văn bằng của Trường Caođẳng kỹ nghệ dân lập thành phố Hồ Chí Minh nằm trong hệ thống văn bằng Quốc gia.

Điều 3. Trường Cao đẳngkỹ nghệ dân lập thành phố Hồ Chí Minh hoạt động theo pháp luật, theo Quy chếđại học dân lập do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Điều lệriêng của Trường do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt.

Điều 4. Quyết định này cóhiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 5. Bộ trưởng Bộ Giáodục và Đào tạo, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và Thủ trưởngcác cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Võ Văn Kiệt

(Đã ký)