ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2005

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn

và tổ chức bộ máy của Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai

_________________
 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/ 11/ 2003;

Căncứ Thông tư Liên tịch số 04/2005/TTLT-TP-NV ngày 05/5/2005 của Bộ Tư pháp và Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của cơ quan chuyên môn giúp UBND quản lý nhà nước về công tác tư pháp ở địa phương;

Xétđề nghị của Sở Tư pháp tại Tờ trình số 396/TTr-TP ngày 19/7/2005 về việc đề nghị xin phê duyệt đề án tổ chức bộ máy Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này bản "Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai".

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tư pháp và thủ trưởng các sở, ban, ngành, đon vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyếtđịnh này có hiệu lực sau mười ngày kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 168/QĐ-UB ngày 11/9/1996 của UBND tỉnh Lào Cai về việc ban hành bản Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

Chủ tịch

(Đã ký)

Bùi Quang Vinh