ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2005

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn

và tổ chức bộ máy của Sở Tài chính tỉnh Lào Cai

______________

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 115/2003/TTLT-BTC-BNV ngày 28/11/2003 của Bộ Tài chính - Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về lĩnh vực tài chính thuộc UBND các cấp;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tỉnh Lào Cai tại văn bản số 195 BC/TC ngày 22/6/2005, về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy biên chế của Sở Tài chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này bản "Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Tài chính tỉnh Lào Cai.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, thủ trưởng các sở, ban ngành liên quan căn cứ quyết định thi hành;

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký, mọi quy định trước đây trái với quyết định này đều bãi bỏ.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

Chủ tịch

(Đã ký)

Bùi Quang Vinh