BỘ XÂY DNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 799/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG NHẬN ĐÔTHỊ KIẾN ĐỨC HUYỆN ĐẮK R’LẤP TỈNH ĐẮK NÔNG LÀ ĐÔ THỊ LOẠI IV

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18/4/2012của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấutổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 62/2013/NĐ-CP ngày 25/6/2013 của Chính phủ quy định chứcnăng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày 07/5/2009của Chính phủ về việc phân loại đô thị;

Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy bannhân dân tỉnh Đắk Nông tại Tờ trình số 2556/TTr-UBND ngày05/6/2015 về việc đề nghị thẩm định và ban hành quyết định công nhận Đô thịKiến Đức huyện Đắk R’Lấp tỉnh Đắk Nông là đô thị loại IV;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Phát triển đô thị,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận Đô thị Kiến Đức huyện ĐắkR’Lấp tỉnh Đắk Nông là đô thị loại IV.

Điều 2. Quyết định nàycó hiệu lực kể từ ngày ký.

Chủ tịch Ủy bannhân dân tỉnh Đắk Nông; Chủ tịch Ủy bannhân dân huyện Đắk R’Lấp - tỉnh Đắk Nông; Chánh Văn phòng - Bộ Xây dựng, Cụctrưởng Cục Phát triển đô thị - Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan chịu tráchnhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Quốc phòng, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Công thương, Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Các Sở: Xây dựng, Nội vụ tỉnh Đắk Nông;
- Lưu: VP, Cục PTĐT (3).

BỘ TRƯỞNG
Trịnh Đình Dũng