ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN CỦ CHI-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc---------------

Số: 799/QĐ-UBND

Củ Chi, ngày 29 tháng 01 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CÔNG BỐ KẾT QUẢ RÀ SOÁT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2016.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CỦ CHI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 09/2013/TT-BTP ngày 15/6/2013 của Bộ Tư phápquy định chi tiết thi hành Ngh định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Quyết định số 75/2011/QĐ-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2011 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy chế về kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết địnhsố 7022/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2015 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh ban hànhKế hoạch công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2016 trên địa bàn Thành phố Hồ Chi Minh.

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tư pháp huyện Củ Chi tại Tờ trình số 25/TTr-TP ngày 18 tháng 01 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay công bố kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật của Ủy bannhân dân huyện Củ Chi theo Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, bao gồm:

1. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi được ban hành năm 2015 và rà soát năm 2016;

2. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi ban hành năm 2015 còn hiệu lực năm 2016;

3. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi ban hành năm 2015 hết hiệu lực năm 2016;

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi, Thủ trưởng các phòng ban đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Sở Tư pháp Thành phố;
- Trung tâm công báo thành phố;
- Thường trực Huyện ủy;
- Thường trực UBND huyện;
- VP. UBND huyện “Niêm yết, đ
ăng tải trên trang TTĐT huyện”;
- Phòng Tư pháp huyện;
- Lưu: VT.P .TP.2 .NQAnh.49.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Hoài Phú

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CỦ CHI BAN HÀNH NĂM 2015 ĐƯỢC RÀ SOÁT NĂM 2016
(Kèm theo Quyết định số: 799/QĐ-UBND, ngày 29 tháng 01 năm 2016)

Stt

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung của văn bn

Thời điểm có hiệu lực

Ghi chú

1

Chỉ thị

Số 01/ 2015/CT-UBND

Chỉ thị về công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, tuyển sinh quân sự; công tác xây dựng, huấn luyện và kiểm tra sẵn sàng động viên – sẵn sàng chiến đấu lực lượng dự bị động viên năm 2015

02/02/2015

2

Quyết định

Số 01/2015/QĐ-UBND

Quyết định Ban hành kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - văn hóa – xã hội, quốc phòng – an ninh và ngân sách huyện năm 2015; Chương trình công tác của UBND huyện năm 2015.

16/3/2015

3

Chỉ thị

Số 02/2015/CT-UBND

Chỉ thị Về việc tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác thanh niên trên địa bàn huyện Củ Chi

16/4/2015

Người lập biểuNguyễn Văn Hạnh

CHỦ TỊCHNguyễn Hữu Hoài Phú

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA UBND HUYỆN CỦ CHI BAN HÀNH NĂM 2015 CÒN HIỆU LỰC
(Kèm theo Quyết định số: 799/QĐ-UBND, ngày 29 tháng 01 năm 2016)

Stt

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung của vănbản

Thời điểm có hiệu lực

Ghi chú

1

Chỉ thị

Số 02/2015/CT-UBND

Chỉ thị về việc tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác thanh niên trên địa bàn huyện Củ Chi

16/4/2015

Người lập biểuNguyễn Văn Hạnh

CHỦ TỊCHNguyễn Hữu Hoài Phú

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA UBND HUYỆN CỦ CHI BAN HÀNH NĂM 2015 HẾT HIỆU LỰC
(Kèm theo Quyết định số: 779/QĐ-UBND, ngày 29 tháng 01 năm 2016)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung của văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiu lc

1

Chỉ thị

Số 01/2015/CT-UBND

Chỉ thị về công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, tuyển sinh quân sự; công tác xây dựng, huấn luyện và kiểm tra sẵn sàng động viên - sẵn sàng chiến đấu lực lượng dự bị động viên năm 2015

Kết thúc năm 2015 hết thời hiệu thi hành

31/12/2015

2

Quyết định

Số 01/2015/QĐ-UBND

Quyết định Ban hành kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh và ngân sách huyện năm 2015; Chương trình công tác của UBND huyn năm 2015.

Kết thúc năm 2015 hết thời hiệu thi hành

31/12/2015

Người lập biểuNguyễn Văn Hạnh

CHỦ TỊCHNguyễn Hữu Hoài Phú