HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 8-HĐBT

Hà Nội, ngày 13 tháng 1 năm 1986

QUYẾT ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 8-HĐBT NGÀY 13-1-1986 VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH GIỮA THỊ XÃ LAO CAI VÀ HUYỆN BẢO THẮNG THUỘC TỈNH HOÀNG LIÊN SƠN

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ điều 107 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 18-12-1980;
Căn cứ điều 16 của Luật tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4-7-1981;
Căn cứ Quyết định số 64b-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng ngày 12-9-1981;
Xét đề nghị của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Hoàng Liên Sơn và Ban Tổ chức của Chính phủ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tách hai xã Tả Phời và Hợp Thành thuộc huyện Bảo Thắng để sáp nhập vào thị xã Lao Cai, tỉnh Hoàng Liên Sơn.

- Thị xã Lao Cai sau khi điều chỉnh địa giới có 5 xã và 4 phường.

Địa giới thị xã Lao Cai ở phía đông và phía nam giáp huyện Bảo Thắng; phía tây giáp huyện Bát Xát và huyện Sa Pa; phía bắc giáp Trung Quốc.

- Huyện Bảo Thắng sau khi điều chỉnh địa giới còn lại 13 xã và 3 thị trấn.

Địa giới huyện Bảo Thắng ở phía đông giáp huyện Bắc Hà và huyện Mường Khương; phía tây giáp thị xã Lao Cai và huyện Sa Pa; phía nam giáp huyện Văn Bàn và huyện Bảo Yên; phía bắc giáp huyện Mường Khương và Trung Quốc.

Điều 2. Uỷ ban Nhân dân tỉnh Hoàng Liên Sơn và Ban Tổ chức của Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Đỗ Mười

(Đã ký)