UBND TỈNH BẮC NINH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 14 tháng 7 năm 2006

QUYẾT ĐỊNH

về việc thành lập Trung tâm dạy nghề huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Bộ luật Lao động; Luật Giáo dục và dạy nghề; Nghị định số 02/2001/NĐ-CP ngày 09/01/2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Bộ luật Lao động và Luật Giáo dục về dạy nghề;

Căn cứ Thông tư số 01/2002/TT-BLĐTBXH ngày 04/02/2002 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội, hướng dẫn việc thành lập đăng ký hoạt động và chia, tách, sát nhập, đình chỉ hoạt động, giải thể cơ sở dạy nghề;

Căn cứ Chương trình giải quyết việc làm và đào tạo nghề cho người lao động giai đoạn 2001-2005 và quy hoạch phát triển mạng lưới dạy nghề tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2002-2010;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện Quế Võ và Sở Nội vụ tại Tờ trình số 63/TTr-SNV ngày 22/6/2006,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Thành lập Trung tâm dạy nghề huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.

Trung tâm dạy nghề huyện Quế Võ là đơn vị sự nghiệp có thu, tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động, trực thuộc UBND huyện Quế Võ; chịu sự lãnh đạo, quản lý trực tiếp của UBND huyện Quế Võ; đồng thời chịu sự quản lý nhà nước và chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của các cơ quan chức năng thuộc tỉnh và Trung ương.

Trung tâm có tư cách pháp nhân, được sử dụng con dấu và mở tài khoản riêng theo quy định của Nhà nước.

Địa điểm của Trung tâm: Đặt tại thị trấn Phố Mới, huyện Quế Võ.

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và cơ chế tài chính của Trung tâm:

1. Chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm:

- Tổ chức dạy nghề ngắn hạn, bồi dưỡng nghề, bồi dưỡng nghiệp vụ và tư vấn dạy nghề; tổ chức tập huấn nghề và phổ biến kiến thức khoa học, kỹ thuật, công nghệ mới, kinh nghiệm sản xuất tiên tiến;

- Dạy nghề gắn với thị trường lao động, tư vấn, giới thiệu người lao động đến những nơi đang cần người làm việc;

- Thực hiện các dịch vụ kỹ thuật, chuyển giao công nghệ, sản xuất kinh doanh phù hợp với ngành nghề đào tạo theo quy định của pháp luật;

- Phối hợp với các tổ chức kinh tế, giáo dục, văn hóa, y tế, nghiên cứu khoa học để gắn dạy nghề với việc làm;

- Tổ chức, quản lý quá trình đạo tạo và cấp chứng chỉ nghề theo thẩm quyền;

- Quản lý cán bộ, giáo viên, cơ sở vật chất, tài sản theo quy định của pháp luật;

- Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của pháp luật và cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND huyện Quế Võ giao.

2. Tổ chức bộ máy của Trung tâm, gồm:

- Giám đốc, Phó giám đốc;

- Các bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ.

3. Cơ chế tài chính của Trung tâm:

Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ, quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

Điều 3. Đối tượng, ngành nghề, thời gian, chương trình đào tạo của Trung tâm:

1. Đối tượng đào tạo:

- Tuyển sinh và dạy nghề cho học sinh tốt nghiệp THCS, THPT, bộ đội phục viên, xuất ngũ, con em gia đình chính sách… của huyện và các vùng lân cận.

2. Ngành nghề đạo tạo, gồm:

- Tin học.

- May công nghiệp và dân dụng.

- Kỹ thuật trồng trọt.

- Chăn nuôi, thú y.

- Điện dân dụng.

- Sửa chữa máy móc và thiết bị cơ khí.

- Kỹ thuật điện tử.

3. Thời gian, chương trình đào tạo và học phí:

- Đào tạo theo hình thức tập trung, mỗi khóa học từ ba tháng đến dưới một năm, theo quy định của từng ngành, nghề học và yêu cầu đào tạo. Cuối khóa học, học viên tốt nghiệp sẽ được cấp chứng chỉ theo quy định của Tổng cục dạy nghề.

- Đội ngũ giáo viên, giáo trình thực hiện theo quy định tại Thông tư số 01/2002/TT-BLĐTBXH ngày 04/01/2002 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội.

- Học phí thực hiện theo quy định của Nhà nước đối với từng ngành nghề học, thời gian và đối tượng đào tạo.

Điều 4. Quyết định có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh, UBND huyện Quế Võ, các cơ quan, đơn vị có liên quan, và Trung tâm dạy nghề huyện Quế Võ căn cứ quyết định thi hành./.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Công Ngọ