UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 13 tháng 7 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

Về việc đổi tên phòng giáo dục thuộc ủy ban nhân dân quận, huyện

_______________________


Căn cứ Công văn số 2655/BGDĐT-TCCB ngày 29/3/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn việc đổi tên phòng Giáo dục,
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo và Giám đốc Sở Nội vụ Thành phố,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đổi tên Phòng Giáo dục thành Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND quận, huyện:

- Vị trí, chức năng, nhiệm vụ Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND quận, huyện thực hiện theo quy định tại điều 10, Quyết định số 92/2001/QĐ-UB ngày 23/10/2001 của UBND Thành phố.

Điều 2. Quyết định này thay thế khoản 2, Điều 1, Quyết định số 34/QĐ-UBND ngày 03/01/2007 của UBND Thành phố.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc các sở: Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo và Sở, Ban, Ngành Thành phố có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện thi hành quyết định này.

Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Quốc Triệu