ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
*******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 80/2007/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 13 tháng 07 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC ĐỔI TÊN PHÒNG GIÁO DỤC THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN, HUYỆN

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Quyết định số 64/2001/QĐ-UB ngày 16/8/2001 về thành lập các phòng chuyênmôn thuộc UBND quận, huyện và Quyết định số 92/2001/QĐ-UB ngày 23/10/2001 về việcban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ của phòng chuyên môn thuộc UBNDquận, huyện của UBND Thành phố;
Căn cứ Công văn số 2655/BGDĐT-TCCB ngày 29/3/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo vềviệc hướng dẫn việc đổi tên phòng Giáo dục,
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo và Giám đốc Sở Nội vụ Thành phố,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đổi tên Phòng Giáodục thành Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND quận, huyện:

- Vị trí, chức năng, nhiệm vụ PhòngGiáo dục và Đào tạo thuộc UBND quận, huyện thực hiện theo quy định tại điều 10,Quyết định số 92/2001/QĐ-UB ngày 23/10/2001 của UBND Thành phố.

Điều 2. Quyết định này thaythế khoản 2, Điều 1, Quyết định số 34/QĐ-UBND ngày 03/01/2007 của UBND Thànhphố.

Điều 3. Quyết định này cóhiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBNDThành phố, Giám đốc các sở: Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo và Sở, Ban, NgànhThành phố có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện thi hành quyếtđịnh này.

Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND TP;
- Các Đ/c PCT UBND TP;
- Ban Tổ chức Thành ủy;
- Như Điều 4;
- Lưu.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Quốc Triệu