ỦY BAN NH�N D�N
TỈNH NINH THUẬN
--------

CỘNG H�A X� HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh ph�c
---------------

Số: 80/2013/Q Đ-UBND

Phan Rang - Th�p Ch�m, ng�y 27 th�ng 11 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

BAN H�NH QUY ĐỊNHGIẢI QUYẾT C�C THỦ TỤC H�NH CH�NH THEO CƠCHẾ �MỘT CỬA� V� �MỘT CỬA LI�N TH�NG� TẠISỞ C�NG THƯƠNG NINH THUẬN

ỦY BAN NH�N D�N TỈNHNINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hộiđồng nh�n d�n v� Ủy ban nh�n d�n ng�y 26 th�ng 11 năm2003;

Căn cứ Luật Ban h�nh văn bản quyphạm ph�p luật của Hội đồng nh�n d�n, Ủyban nh�n d�n ng�y 03 th�ng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/N Đ-CP ng�y 08 th�ng 6 năm 2010 của Ch�nh phủ quyđịnh về kiểm so�t thủ tục h�nh ch�nh;

Căn cứ Quyết định số 93/2007/Q Đ-TTg ng�y 22 th�ng 6 năm 2007 của Thủtướng Ch�nh phủ ban h�nh Quy chế thực hiện�cơ chế một cửa�, �cơ chế một cửali�n th�ng� tại cơ quan h�nh ch�nh Nh� nước ởđịa phương;

Theo đề nghị của Gi�m đốcSở C�ng Thương tại Tờ tr�nh số 1092/TTr-SCT ng�y 13 th�ng 11 năm 2013 v� B�o c�o kết quả thẩmđịnh số 1223/BC-STP ng�y 10 th�ng 9 năm 2013 củaSở Tư ph�p,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban h�nh k�m theo Quyết định n�y Quyđịnh giải quyết thủ tục h�nh ch�nh theocơ chế �một cửa� v� �một cửa li�n th�ng�tại Sở C�ng Thương tỉnh Ninh Thuận.

Điều 2. Quyết định n�y c� hiệu lực sau10 ng�y kể từ ng�y k� ban h�nh v� thay thế c�c Quyếtđịnh:

1. Quyết định số 202/2009/Q Đ-UBNDng�y 27 th�ng 7 năm 2009 của Ủy ban nh�n d�n tỉnh banh�nh Quy định giải quyết c�c thủ tục h�nhch�nh theo cơ chế �một cửa� tại Sở C�ngThương tỉnh Ninh Thuận.

2. Quyết định số 247/Q Đ-UBNDng�y 28 th�ng 8 năm 2009 của Chủ tịch Ủy ban nh�nd�n tỉnh Ninh Thuận về việc c�ng bố bộthủ tục h�nh ch�nh thuộc thẩm quyền giảiquyết của Sở C�ng Thương tỉnh NinhThuận.

3. Quyết định số 291/Q Đ-UBNDng�y 24 th�ng 9 năm 2009 của Chủ tịch Ủy ban nh�nd�n tỉnh về việc c�ng bố bổ sung thủtục h�nh ch�nh thuộc thẩm quyền giải quyếtcủa Sở C�ng Thương tỉnh Ninh Thuận.

4. Quyết định 1635/2010/Q Đ-UBND ng�y21 th�ng 9 năm 2010 của Chủ tịch Ủy ban nh�n d�ntỉnh về việc ban h�nh Quy định giảiquyết thủ tục h�nh ch�nh theo cơ chế �mộtcửa li�n th�ng� trong việc cấp giấy ph�p sửdụng vật liệu nổ c�ng nghiệp tại Sở C�ngThương tỉnh Ninh Thuận.

5. Quyết định số 1976/Q Đ-UBND ng�y03 th�ng 10 năm 2012 của Chủ tịch Ủy ban nh�n d�ntỉnh về việc c�ng bố sửa đổi, bổsung bộ thủ tục h�nh ch�nh thuộc thẩm quyềngiải quyết của Sở C�ng Thương tỉnh Ninhthuận.

Điều 3. Ch�nh Văn ph�ng Ủy ban nh�n d�n tỉnh, thủtrưởng c�c sở, ban ng�nh thuộc tỉnh, Chủ tịchỦy ban nh�n d�n c�c huyện, th�nh phố v� thủtrưởng c�c cơ quan, đơn vị c� li�n quanchịu tr�ch nhiệm thi h�nh Quyết định n�y./.

TM. ỦY BAN NH�N D�N
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Thanh

FILE ĐƯỢC Đ�NH K�M THEO VĂN BẢN