ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 80/2014/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 20 tháng 11 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

BANHÀNH QUY ĐỊNH PHỐI HỢP QUẢN LÝ TẠM TRÚ CỦA NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNHHÀ TĨNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Pháp lệnh về Nhập cảnh, xuấtcảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 28/4/2000;

Căn cứ Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28/5/2001 của Chính phủ quy định chitiết thi hành Pháp lệnh Nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tạiViệt Nam;

Căn cứ Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khukinh tế;

Xét đề nghị của Công an tỉnh tạiCông văn số 2031/CAT-PV11 ngày 14/10/2014 (sau khi thống nhất ý kiến với các cơquan liên quan), kèm theo Báo cáo thẩm định số 1103/BC-STP ngày 07/10/2014 củaSở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định phối hợp quản lý tạm trú của người nướcngoài trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ban hành.

Điều 3.Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Công an tỉnh; Giám đốc các Sở: Ngoại vụ,Lao động, Thương binh và Xã hội; Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh;Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh; Chủ tịch UBNDcác huyện, thành phố, thị xã; các tổ chức,doanh nghiệp, các cơ sở có người nướcngoài tạm trú và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết địnhnày./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Cục: QLXNC-BCA; KTrVB-Bộ Tư pháp;
- Đ/c Bí thư, các Đ/c Phó BT Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu QH tỉnh;
- Các Ban và VP Tỉnh ủy;
- Các Ban và VP Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- Huyện ủy, Thành ủy, Thị ủy;
- TT HĐND các huyện, thành phố, TX;
- Lưu: VT, VX, NC1;
- Gửi: Bản giấy và Điện tử.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Võ Kim Cự

QUY ĐỊNH

PHỐI HỢPQUẢN LÝ TẠM TRÚ CỦA NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 80/2014/QĐ- UBND,ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Ủy ban nhândân tỉnh)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định về nội dung và trách nhiệm phốihợp quản lý tạm trú người nước ngoài trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Công an tỉnh;

2. Sở Ngoại vụ;

3. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội;

4. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh;

5. Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh;

6. Ủy bannhân dân các huyện, thành phố, thị xã;

7. Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở có ngườinước ngoài tạm trú trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh (gọi chung là cơ sở).

Điều 3. Nguyên tắc phối hợp

Các hoạt động phối hợp giữa các cơ quan quản nhà nước trong công tác quản lý tạm trú người nước ngoài trên địa bàn tỉnhHà Tĩnh phải tuân thủ các quy định củapháp luật Việt Nam về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại ViệtNam và quy định pháp luật khác có liên quan. Đồng thời, góp phần nâng cao tráchnhiệm, thực hiện có hiệu quả việc giải quyết các thủ tục hành chính và những vấnđề có liên quan đến người nước ngoài.

Chương II

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 4. Điều kiện nơi tạm trú cho người nướcngoài

Nơi tạm trú của người nước ngoài phải đảm bảo theoquy định của pháp luật trên các lĩnh vực: Nhà ở, vệ sinh môi trường, an toànphòng chống cháy nổ, đảm bảo mỹ quan nơi tạm trú và khu vực lân cận, thuận tiệncho sinh hoạt.

Điều 5. Trách nhiệm của cơ sở cho người nướcngoài tạm trú

1. Hướng dẫn và làm thủ tục đăng ký khai báo tạmtrú cho người nước ngoài tại Công an xã,phường, thị trấn, Đồn Công an Khu kinh tế khi người nước ngoài tạm trú theo quyđịnh của pháp luật.

2. Bố trí nơi tạm trú của người nước ngoài phải đápứng các yêu cầu quy định tại Điều 4 của Quy định này.

3. Có biện pháp đảm bảo an ninh, trật tự khi chongười nước ngoài tạm trú; có trách nhiệm phòng ngừa, phát hiện, tố giác, ngănchặn những hành vi vi phạm pháp luật của người nước ngoài trong thời hạn tạmtrú.

4. Lập danh sách người nước ngoài khai báo tạm trú(theo mẫu hiện hành) và nộp tại công an xã, phường, thị trấn sở tại, Đồn Côngan Khu kinh tế. Đối với cơ sở có người nước ngoài tạm trú đã nối mạng máy tínhvới Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, thì truyền ngay nội dung khaibáo tạm trú của người nước ngoài về Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnhvà thông báo số lượng người nước ngoài tạm trú cho Đồn Công an Khu kinh tế,công an xã, phường, thị trấn sở tại biết.Trường hợp chưa nối mạng thì phải cung cấp nội dung khai báo ngay trong ngàykhi có thủ tục tạm trú bằng văn bản và gửi trực tiếp. Trường hợp người nướcngoài tạm trú trong khu vực biên giới hoặc Khu kinh tế liên quan đến địa bànbiên giới thì đồng thời thông báo cho Đồn Biên phòng biết.

5. Lưu giữ phiếu khai báo tạm trú và danh sách ngườinước ngoài khai báo tạm trú tại cơ sở của mình để xuất trình với cơ quan quảnlý nhà nước có thẩm quyền khi có yêu cầu. Thời gian lưu giữ phiếu khai báo tạmtrú và danh sách người nước ngoài khai báo tạm trú ít nhất là 6 tháng kể từngày người nước ngoài rời khỏi cơ sở tạm trú.

Điều 6. Trách nhiệm của Công an tỉnh

1. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc Công an huyện, thànhphố, thị xã thực hiện thống nhất quy trình, thủ tục đăng ký tạm trú chongười nước ngoài trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định pháp luật và đảm bảo thủtục hành chính nhanh gọn nhất.

2. Chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan kiểm tra việc kê khai, khaibáo, các điều kiện được quy định tại Quy định này và các văn bản pháp luật khác có liên quan trong quátrình người nước ngoài tạm trú.

3. Xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lýcác cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở có người nước ngoài tạm trú vi phạmQuy định này và các quy định của pháp luật Việt Nam về tạm trú của người nướcngoài.

4. Theo dõi tình hình, tổng hợp kết quả thực hiệnđăng ký tạm trú và tình hình an ninh trật tự có liên quan đến tạm trú của người nước ngoài tại cơ sở có người nước ngoài tạmtrú, định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnhvà các cơ quan có thẩm quyền yêu cầu báo cáo.

Điều 7. Trách nhiệm của Ban Quản lý Khu kinh tếtỉnh

1. Phối hợp vớiCông an tỉnh và các Sở, ban, ngành liên quan triển khai thực hiện Quy định nàyđến các doanh nghiệp, nhà thầu trong các khu kinh tế.

2. Thẩm định, phê duyệt đối với công trình phục vụcho người nước ngoài tạm trú tại doanh nghiệp trong khu kinh tế theo quy định củapháp luật.

3. Xem xét điều kiện người nước ngoài tạm trú tạicác doanh nghiệp trong khu kinh tế.

4. Xác nhận danh sách tạm trú của người nước ngoàitại các doanh nghiệp, nhà thầu trong khu kinh tế, khu công nghiệp.

5. Định kỳ hàng tháng, 3 tháng, 6 tháng và 01 nămhoặc đột xuất báo cáo Công an tỉnh để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và cơ quan cóthẩm quyền về tình hình tạm trú của người nước ngoài trong khu kinh tế. Phối hợpvới cơ quan Công an về phương án giải quyết các vướng mắc trong đăng ký, quảnlý tạm trú của người nước ngoài làm việc tại doanh nghiệp trong khu kinh tế.

6. Phối hợp, trao đổivới Công an tỉnh về tình hình tạm trú của lao động nước ngoài tại cáckhu kinh tế, khu công nghiệp; kiến nghị, đề xuất xử lý các vấn đề phát sinhtrong quá trình tổ chức thực hiện.

Điều 8. Trách nhiệm của Bộ Chỉ huy Bộ đội biênphòng tỉnh

Căn cứ theo chức năng nhiệm vụ phối hợp với Công an tỉnh, Ban Quản lý khu kinhtế tỉnh, các cơ quan, tổ chức liên quan quản lý người nước ngoài ra, vào, hoạtđộng, tạm trú ở khu vực biên giới.

Điều 9. Trách nhiệm của Sở Ngoại vụ

Hướng dẫn, hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp và ngườinước ngoài trong việc làm thủ tục về chứng nhận lãnh sự và hợp pháp hóa lãnh sự các giấy tờ liên quan đếncấp giấy phép lao động hoặc các loại giấy tờ khác theo quy định.

Phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan liên quangiải quyết các vấn đề liên quan đến công tác lãnh sự nước ngoài trên địa bàn tỉnh.

Điều 10. Trách nhiệm của Sở Lao động - Thươngbinh và Xã hội

Xác nhận các trường hợp người nước ngoài không thuộcđối tượng phải có Giấy phép lao động theo quy định của pháp luật lao động. Phốihợp với Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh vàcác ngành liên quan thường xuyên kiểm tra việc sử dụng giấy phép lao động củangười nước ngoài.

Điều 11. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã

1. Tăng cường công tác chỉ đạo và tổ chức triểnkhai thi hành Quy định này đến các phường, xã, thị trấn, cơ quan, tổ chức,doanh nghiệp, cơ sở tạm trú trên địa bàn.

2. Thực hiện quản lý Nhà nước về tạm trú của ngườinước ngoài tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở, khu kinh tế... trên địa bàn theo Quy định này và các văn bảnquy phạm pháp luật về tạm trú của người nước ngoài.

3. Phối hợp tổ chức rà soát, thống kê số người nướcngoài đăng ký tạm trú trên địa bàn.

Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 12. Phối hợp thanh tra, kiểm tra

Định kỳ hoặc khi có dấu hiệu vi phạm, tùy theo lĩnhvực, các cơ quan có liên quan chủ động phối hợp thanh tra, kiểm tra việc thựchiện các quy định của pháp luật về công tác quản lý tạm trú đối với người nướcngoài trên địa bàn; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Điều 13.Trách nhiệm thi hành

Giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quancó liên quan triển khai Quy định này đến các Sở, ban, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã đểthống nhất thực hiện.

Điều 14. Sửa đổi, bổ sung

Trong quá trình triển khai thực hiện Quy định này, trường hợp có khó khăn vướng mắc phát sinh, cáctổ chức, cá nhân phản ánh về Công an tỉnh để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xemxét, sửa đổi bổ sung cho phù hợp./.