PHỦ THỦ TƯỚNG****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 80-BT

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 1970

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SÁT NHẬP MỘT SỐ XÃ CỦA HUYỆN HƯNG-YÊN VÀ HUYỆN NGHI-LỘC VÀO THÀNH PHỐ VINH THUỘC TỈNH NGHỆ-AN

BỘ TRƯỞNG PHỦ THỦ TƯỚNG

Căn cứ vào Quyết định số 214-CP ngày 21 tháng 11 năm 1970 của Hội đồng Chính phủ ủy nhiệm cho Phủ Thủ tướng phê chuẩn việc phân vạch địa giới có liên quan đến các đơn vị hành chính xã và thị trấn,
Theo đề nghị của Ủy ban hành chính tỉnh Nghệ-an,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. – Nay phê chuẩn việc sát nhập các xã Hưng-hòa, Hưng-lộc, Hưng-đông, Hưng-vĩnh, một phần đất đai ở bờ bắc sông Cầu Đước thuộc xã Hưng-chính, huyện Hưng-nguyên và xã Nghi-phú thuộc huyện Nghi-lộc vào thành phố Vinh thuộc tỉnh Nghệ-an.

Điều 2. - Ủy ban hành chính tỉnh Nghệ-an chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

BỘ TRƯỞNG PHỦ THỦ TƯỚNG
Trần Hữu Dực