PHỦ THỦ TƯỚNG*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc******

Số: 80-BT

Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 1977

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC THÀNH LẬP XÃ LÊ MINH XUÂN VÀ XÃ PHẠM VĂN HAI THUỘC HUYỆN BÌNH CHÁNH, THÀNHPHỐ HỒ CHÍ MINH

BỘ TRƯỞNG PHỦ THỦ TƯỚNG

Căn cứ vào quyết định số214-CP ngày 21-11-1970 của Hội đồng Chính phủ ủy nhiệm cho Phủ thủ tướng phêchuẩn việc phân vạch địa giới có liên quan đến các đơn vị hành chính xã và thịtrấn;
Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. – Nay phê chuẩnviệc thành lập một số xã ở vùng kinh tế mới, lấy tên là xã Lê Minh Xuân và xãPhạm Văn Hai thuộc huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. - Ủy ban nhân dânthành phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

BỘ TRƯỞNG PHỦ THỦ TƯỚNG
Vũ Tuân