HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

*******

Số: 80-CP

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 1978

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP VỤ KẾHOẠCH VÀ NGHIỆP VỤ THUỘC ỦY BAN BẢO VỆ BÀ MẸ VÀ TRẺ EM TRUNG ƯƠNG

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ vào Nghị định số 145-CP ngày 21/7/1971 của Hội đồngChính phủ quy định nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ủy ban bảo vệ bà mẹvà trẻ em Trung ương;
Theo đề nghị của đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban bảo vệ bà mẹ và trẻ em Trung ương.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Nay thành lập vụ kế hoạch và nghiệp vụ thuộc Ủyban bảo vệ bà mẹ và trẻ em Trung ương trên cơ sở hợp nhất Cục quản lý nhà trẻvới Phòng tổng hợp kế hoạch (thuộc văn phòng Ủy ban).

Điều 2: Vụ kế hoạch và nghiệp vụ có nhiệm vụ:

- Nghiên cứu giúp Ủy ban bảo vệ bà mẹ và trẻ em Trung ương đềra phương hướng chủ trưởng, biện pháp phát triển mạng lưới nhà trẻ trong cảnước; tổng hợp xây dựng cân đối kế hoạch của ngành và chỉ đạo thực hiện các chủtrương kế hoạch đó;

- Nghiên cứu xây dựng các chế độ, chính sách đối với trẻ em;chỉ đạo hướng dẫn nghiệp vụ nuôi dạy trẻ và quản lý phong trào nhà trẻ theođúng đường lối, chính sách của Đảng và Chính phủ.

Điều 3: Vụ kế hoạch và nghiệp vụ do một Vụ trưởng phụtrách và một Phó vụ trưởng giúp việc.

Điều 4: Nhiệm vụ cụ thể và bộ máy của Vụ kế hoạch vànghiệp vụ do đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban bảo vệ bà mẹ và trẻ em Trung ương quyđịnh.

Điều 5: Đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban bảo vệ bà mẹ và trẻem Trung ương chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

TM. HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG

Lê Thanh Nghị