CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 80-CT

Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 1987

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIẢI THỂ CÁC TRẠM KIỂM SOÁT TRÊN CÁC ĐƯỜNG GIAO THÔNG

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4-7-1981;
Để mở rộng giao lưu hàng hoá;
Xét đề nghị của Ban Chỉ đạo quản lý thị trường Trung ương và các Bộ có liên quan,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giải thể các trạm kiểm soát đặt trên các đường giao thông liên tỉnh và nội tỉnh theo quy định trong Quyết định số 78-CT ngày 27-2-1984 và số 305-CT ngày 29-8-1984 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng. Từ nay trở đi, các ngành, các cấp không được đặt trạm kiểm soát cố định hoặc tổ chức kiểm soát lưu động trên các đường giao thông thuỷ, bộ.

Việc tổ chức kiểm tra, kiểm soát để bảo đảm an toàn giao thông và an ninh, trật tự công cộng do Bộ Nội vụ và Bộ Quốc phòng phụ trách thì không thuộc phạm vi thi hành Quyết định này.

Điều 2. Các Bộ Nội vụ, Tài chính, Nội thương, Ngoại thương, Vật tư, Y tế, Lâm nghiệp, Tổng cục Hải quan và các Bộ liên quan khác có biện pháp phối hợp các lực lượng chuyên trách của Nhà nước với lực lượng của quần chúng để thực hiện tốt việc chống đầu cơ, buôn lậu, thu thuế tận gốc từ nơi sản xuất hoặc nơi bán để chống thất thu thuế công thương nghiệp và không gây phiền hà cho việc lưu thông hàng hoá hợp pháp của nhân dân.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 3 năm 1987.

Điều 4. Các Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Nhà nước và Thủ trưởng cơ quan khác thuộc Hội đồng Bộ trưởng, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân các tỉnh, thành phố, đặc khu trực thuộc Trung ương theo chức năng của mình ban hành các văn bản giải thích, hướng dẫn và kiểm tra đôn đốc việc thi hành Quyết định này.

Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân các tỉnh, thành phố, đặc khu trực thuộc Trung ương trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm về việc giải thể các trạm kiểm soát nói trên, không để xảy ra bất cứ một hình thức hoạt động nào của địa phương mình gây cản trở giao lưu các hàng hoá được phép lưu thông.

Ban Chỉ đạo quản lý thị trường Trung ương và các Bộ Nội vụ, Tài chính, Uỷ ban Thanh tra Nhà nước tổ chức ngay các Đoàn kiểm tra việc thi hành Quyết định này và kiến nghị Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng xử lý nghiêm khắc các trường hợp vi phạm.

Võ Văn Kiệt

(Đã ký)