TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 80-QĐ

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 1976

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH BẢNG GIÁ CƯỚC PHỤ ĐỐI VỚI BƯU PHẨM GỬI MÁY BAY ĐI NƯỚC NGOÀI

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN

Căn cứ điều lệ tổ chức và họat động của Tổng cục Bưu điện ban hành kèm theo Nghị định số 68-CP ngày 08-4-1975 của Hội đồng Chính Phủ;
Căn cứ Quyết định số 229-TTg ngày 21-9-1974 của Thủ tướng Chính phủ ban hành giá cước bưu điện quốc tế;
Theo đề nghị của ông Cục trưởng Cục bưu chính và phát hành báo chí,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. – Nay ban hành kèm theo quyết định này bảng giá cước phụ đối với bưu phẩm gửi máy bay từ nước ta đi nước ngoài.

Điều 2. – Quyết định này thi hành kể từ ngày 01 tháng 02 năm 1976. Những quy định trước đây trái với quyết định này điều bãi bỏ.

Điều 3. – Các ông Chánh văn phòng, Cục trưởng Cục bưu chính và phát hành báo chí, Vụ trưởng Vụ hợp tác quốc tế, Vụ trưởng Vụ kế toán thống kê, các ông Giám đốc bưu điện tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm thi hành quyết định này

Q. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN
Vũ Văn Quý

BẢNG GIÁ CƯỚC PHỤ

ĐỐI VỚI BƯU PHẨM GỬI MÁY BAY TỪ NƯỚC TA ĐI NƯỚC NGOÀI
(Theo Quyết định số 80-QĐ ngày 12-01-1976 của Tổng cục Bưu điện)

TT

Nước nhận

Cước phụ máy bay

Thư, bưu thiếp cứ 5 gam hay phần lẻ 5 gam cuối cùng

Các loại khác cứ 20 gam hay phần lẻ 20 gam cuối cùng

1

2

3

4

5

6

Các nước Đông Dương

Các nước châu Á (trừ các nước Đông Dương)

Các nước châu Mỹ

Các nước châu Phi

Các nước châu Úc

Các nước châu Âu (Liên Xô gồm cả 2 khu vực Âu + Á)

0,50đ

…. …. …. …. 0,15đ

0,60đ

0,55đ

0,30đ

…. …. …. …. 0,40đ

0,15đ

…. …. …. …. 0,30đ

1,00đ

0,70đ

0,50đ

…. …. …. …. 0,60đ