UỶ BAN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT NHÀ NƯỚC
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 80-CP

Hà Nội, ngày 02 tháng 5 năm 1981

QUYẾT ĐỊNH

CỦACHỦ NHIỆM UỶ BAN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT NHÀ NƯỚC SỐ 80-CP NGÀY 2 THÁNG 5 NĂM 1981BAN HÀNH MỘT TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC

CHỦ NHIỆM UỶ BAN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT NHÀ NƯỚC

Căn cứ vào Nghị định số123-CP ngày 24-8-1963 của Hội đồng Chính phủ về việc nghiên cứu, xây dựng, xétduyệt, ban hành và quản lý các tiêu chuẩn kỹ thuật của sản phẩm công nghiệp,nông nghiệp;
Xét đề nghị ngày 20-3-1981 của đồng chí cục trưởng Cục tiêu chuẩn -đo lường-chất lượng Nhà nước,

QUYẾT ĐỊNH

Điều1.- Nay ban hành tiêuchuẩn Nhà nước TCVN 3571-81. Nguyên liệu dệt-xơ bông, xơ hoá học, xơ len.Phương pháp lấy mẫu và chuẩn bị mẫu.

Điều 2.- Tiêu chuẩn trênban hành để chính thức áp dụng, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 1982 và phảiđược nghiêm chỉnh chấp hành trong tất cả các ngành, các địa phương có liên quantrong toàn quốc .

Lê Khắc

(Đã ký)