ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 80/QĐ-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 8 năm 1985

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC ĐĂNG KÝ ĐÒ NGANG, ĐÒ DỌC, GHE VẬN TẢI DƯỚI 1 TẤN

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luậttổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân đã được Quốc hội thông qua ngày30-6-1983;
Căn cứ Chỉ thị số 06/LB-NV-GTVT ngày 14-5-1985 của Liên bộ Nội vụ - Giao thôngvận tải “về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 72 của Chủ tịch Hội đồng Bộtrưởng về việc tăng cường công tác bảo vệ tài sản XHCN trong giao thông vận tảiđường sông và các tỉnh phía Nam”.
Theo kiến nghị của Giám đốc Công an thành phố và Giám đốc Sở Giao thông vậntải,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Kể từ tháng 8/1985, tất cả các chủ đò ngang, đò dọc, chủ ghevận tải từ một tấn trở xuống (của tư nhân, tập thể và cơ quan Nhà nước) đều phảiđăng ký tại cơ quan Công an phường, xã nơi cư trú của chủ phương tiện.

Việc đăng ký quản lý các phương tiệnthủy trên 01 tấn thực hiện theo Chỉ thị 06/LB-NV-GTVT ngày 14-5-1985 của Liênbộ Nội vụ - Giao thông vận tải.

Điều 2: Giám đốc Công an thành phố có trách nhiệm hướng dẫn công ancác cấp việc tổ chức, đăng ký, cấp giấy chứng nhận sở hữu phương tiện; quy địnhvà cấp biển số các loại ghe đã đăng ký.

Điều 3: Chủ phương tiện phải nộp 30 đồng Ngân hàng Việt nam tiền lệphí kê khai đăng ký và giấy chứng nhận quyền sở hữu phương tiện.

Điều 4: Các đ/c ChánhVăn phòng Ủy ban Nhân dân Thành phố, Giám đốc Côngan thành phố, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các quậnhuyện chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này thay Quyết định số 75/QĐ-UB ngày 25-9-1984 của Ủy ban Nhân dân thành phố.

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Quang Chánh